EPN

MSLV4800 Offentlige anskaffelser og selskapsorganisering Emneplan

Engelsk emnenavn
Public procurement and corporate organizing
Studieprogram
Masterstudium i offentlig administrasjon og styring / Masterstudium i styring og ledelse
Omfang
10 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet omfatter regler som skal sikre at offentlig virksomhet drives og offentlige midler forvaltes på en mest mulig effektiv måte. Hovedvekten i emnet er lagt på reglene om offentlige anskaffelser. Dette er regler som har som hovedformål å sikre mest mulig effektiv ressursbruk ved inngåelse av offentlige kontrakter. En annen måte å effektivisere offentlig virksomhet på er å skille den ut i egne selskaper.  Rettslige kjennetegn ved slike organisasjonsformer, styring av dem og konsekvenser av slik organisering behandles også. I tillegg omfatter emnet noen av reglene som legger særlige begrensninger på det offentlige som aktør på markedet (regelverket om offentlig støtte).

Undervisningsspråk er norsk. 

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav

Læringsutbytte

Studenten skal etter å ha fullført emnet ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten har

  • kunnskap om ulike måter å organisere og markedseksponere offentlig virksomhet på 
  • innsikt i hvilke formål anskaffelsesregelverket skal ivareta
  • inngående kunnskap om planlegging, kunngjøring, gjennomføring og avslutning av konkurranser etter anskaffelsesregelverket og kunnskap om hvilke følger brudd på regelverket kan få
  • innsikt i hva som ligger i forbudet mot offentlig støtte og statsstøtterettslige problemstillinger knyttet til at offentlige instanser utøver økonomisk aktivitet i markedet
  • kunnskap om den internasjonale forankringen regelverket om offentlige anskaffelser og offentlig støtte har

Ferdigheter

Studenten kan

  • identifisere og analysere  rettslige problemstillinger og konsekvenser av omorganiserings- eller markedseksponeringsprosesser
  • identifisere når ulike deler av reglene om offentlige anskaffelser kommer til anvendelse
  • analysere og håndtere juridiske problemstillinger ved utlysning av konkurranser om anskaffelser, gjennomføring av slike, vurdering av innkomne tilbud og tildeling av kontrakt

Generell kunnskap

Studenten kan

  • arbeide selvstendig med praktiske, juridiske problemstillinger

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningsopplegget er basert på individuelt studiearbeid, gruppearbeid og plenumssamlinger. For å oppnå målsettingene i emnet, vil et viktig element være løsning av ulike caseoppgaver. Det forventes at studentene arbeider aktivt med disse casene og det rettskildematerialet som finnes på området. Litteraturstudier vil være viktig i den forbindelse.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Ingen arbeidskrav eller obligatorisk aktivitet.

Vurdering og eksamen

Eksamen i emnet er en individuell hjemmeeksamen over en periode på 6 timer.  

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A - F

Sensorordning

Det benyttes en intern og en ekstern sensor til sensurering av besvarelsene.

Et uttrekk på minst 25% av besvarelsene sensureres av to sensorer. Karakterene på de besvarelsene som er vurdert skal danne grunnlag for å fastsette nivå på resten av besvarelsene.

Emneansvarlig

Ingun Sletnes