EPN

MSLV4400 Strategi i offentlig sektor Emneplan

Engelsk emnenavn
Strategy in the Public Sector
Studieprogram
Masterstudium i offentlig administrasjon og styring / Masterstudium i styring og ledelse
Omfang
10 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Helhetstenkning, samordning og iverksettingsevne er viktig i offentlig virksomhet. Offentlig sektor har i flere tiår forsøkt å bli mer «strategisk» enn før, og strategibegrepet brukes i dag av mange offentlige virksomheter og i en rekke ulike sammenhenger. Dette emnet studerer hva strategi er og hvordan strategisk tenkning, styring og ledelse kan brukes i offentlig virksomhet.

Emnet tar for seg ulike definisjoner av strategi, ulike faglige tradisjoner og verktøy, og studerer hvordan dette kan kaste lys over strategisk styring og ledelse i offentlig sektor. Emnet studerer grunnlagsproblemer i strategifaget og tar for seg offentlig virksomhets særpreg og hvordan politikk og offentlighet påvirker strategisk styring og ledelse. Det legges stor vekt på å bruke den internasjonale og norske forskningslitteraturen om strategi i offentlig sektor, og studere hvordan strategi brukes og virker i den offentlige sektoren. 

Studentene får også praktisk ferdighetstrening i bruk av strategiverktøy som intern- og eksternanalyse, konkurranseanalyse, verdikjedeanalyse og interessentanalyse. Dette skal gi studentene et godt grunnlag for å ta i bruk strategisk styring og ledelse i planlegging, samhandling, omstilling og fornying i offentlig sektor.

Emnet undervises på engelsk dersom det deltar innvekslingsstudenter. Emnet undervises på norsk dersom det kun deltar skandinaviske studenter.

Anbefalte forkunnskaper

Emnet er et typisk integrasjonsemne som søker å se tidligere emner og fag i teoretisk og praktisk sammenheng. Emnet krever ingen spesielle forkunnskaper, men bygger på at studentene har en viss samfunnsfaglig bakgrunn innen tidligere studier i metode, økonomi, organisasjon og ledelse.

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav

Læringsutbytte

Studenten skal etter å ha fullført emnet ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

  • har avansert kunnskap innenfor strategisk styring og ledelse og spesialisert innsikt i strategisk styring og ledelse i offentlig sektor
  • kan anvende kunnskap om strategisk styring og ledelse på nye områder innenfor offentlig virksomhet
  • kan analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i strategifagets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet

Ferdigheter

Studenten kan

  • analysere eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innenfor strategifaget og arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning med relevans for offentlig virksomhet
  • analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer i strategisk styring og ledelse i offentlig virksomhet

Generell kompetanse

Studenten kan

  • gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen gjennomføres som samlinger med forelesninger, studentpresentasjoner, diskusjoner, gruppearbeid, seminarer og ekskursjon(er). Oppgaveskriving legges mellom samlingene. Stor grad av egenaktivitet er en forutsetning for gjennomføring. Undervisningen vil være problembasert, og det vil bli tatt utgangspunkt i eksempler og case hentet fra deltakernes praksiserfaring.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Ingen arbeidskrav eller obligatorisk aktivitet

Vurdering og eksamen

Eksamen i emnet er en semesteroppgave. Besvarelsen skal ha et omfang på 15-20 sider. Forside, innholdsfortegnelse og referanseliste telles ikke med når antall sider beregnes. Skrifttype og skriftstørrelse: Arial / Calibri 12pkt. Linjeavstand: 1,5.

Oppgaven skrives i grupper på to-tre studenter.

En student kan ved ikke bestått levere omarbeidet versjon av semesteroppgaven til sensur én gang. 

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A - F

Sensorordning

Det benyttes intern og ekstern sensor til sensurering av besvarelsene.

Et uttrekk på minst 25 % av besvarelsene sensureres av to sensorer. Karakterene på disse samsensurerte besvarelsene skal danne grunnlag for å fastsette nivå på resten av besvarelsene.

Emneansvarlig

Åge Johnsen