EPN-V2

MSLV4101 Kommunikasjon for ledere Emneplan

Engelsk emnenavn
Communication for leaders
Studieprogram
Masterstudium i styring og ledelse
Enkeltemner knyttet til masterstudium i styring og ledelse
Omfang
10 stp.
Studieår
2023/2024
Emnehistorikk

Innledning

Emnet introduserer studentene til ulike teoretiske perspektiver innen kommunikasjon og til prinsipper for å lykkes med mellommenneskelig kommunikasjon og interaksjon. Studentene vil også gjennomføre praktiske øvelser, som skal øke forståelsen av hvor viktig god kommunikasjon er og hva som kreves for å løse konflikter og forhandle på en god måte. Studentene vil bli gjort kjent med prinsipper for god og effektfull interaksjon og kommunikasjon, samt forhandlinger og konflikthåndtering. Videre vil studentene bli gjort kjent med utfordringer som gjerne dukker opp i kommunikasjonsprosesser, og hvordan disse kan håndteres.

Undervisningsspråk er norsk.

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav.

Læringsutbytte

Studenten skal etter å ha fullført emnet ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten har

 • inngående kunnskap om kommunikasjonsteori og ulike aspekter ved mellommenneskelig kommunikasjon og interaksjon som grunnlag for å bygge relasjoner
 • inngående kunnskap om dynamikken i mellommenneskelige samspill og kommunikative forutsetninger for å bygge gode relasjoner
 • innsikt i teorier og kommunikative teknikker for å forebygge og håndtere konflikter
 • innsikt i teori og sentrale prinsipper for å gjennomføre forhandlinger på en god måte

Ferdigheter

Studenten kan

 • redegjøre for grunnleggende teorier om kommunikasjon og interaksjon mellom mennesker
 • analysere samhandlingsprosesser, gjenkjenne kommunikasjonsforskjeller og anvende relevante strategier, metoder og teknikker for å oppnå effektfull kommunikasjon og løse konflikter
 • analysere forhandlingsprosesser og fremme forslag om løsningsorienterte strategier i slike prosesser

Generell kompetanse

Studenten kan

 • Anvende kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter innen ledelse
 • Kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner i tilknytning til ledelse med spesialister på fagområdet og til allmennheten
 • Anvende kunnskaper og ferdigheter til å forbedre samhandlingsprosesser i et ledelsesperspektiv

Arbeids- og undervisningsformer

Det blir tatt i bruk ulike undervisningsformer. Undervisningen vil derfor variere mellom forelesninger, og øvelser og refleksjon i smågrupper.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å kunne framstille seg til eksamen må studenten ha følgende godkjent obligatoriske aktivitet:

 • Obligatorisk aktivitet: I emnet inngår det ferdighetstrening. Det kreves derfor 80% tilstedeværelse i undervisningen. Ved fravær utover 20% må det leveres et alternativt arbeidskrav i form av et skriftlig notat på mellom 2-4 sider. Dersom det alternative arbeidskravet ikke er tilfredsstillende, må det leveres en forbedret oppgave innen en gitt frist, som er fastsatt av faglærer. Formålet med den obligatoriske aktiviteten er å øve på og demonstrere kommunikasjon i praksis.

Obligatorisk aktivitet må være gjennomført og godkjent innen fastlagt frist for at studenten skal kunne framstille seg til eksamen. Dersom fraværet er på mer enn 40% får man ikke gå opp til eksamen.

Vurdering og eksamen

Eksamen i emnet er en hjemmeeksamen over en periode på to dager (48 timer). Besvarelsen skal ha et omfang på på 10 sider (+/- 10 %). Forside, innholdsfortegnelse og referanseliste inkluderes ikke når lengden beregnes. Skrifttype og skriftstørrelse: Arial / Calibri 12pkt. Linjeavstand: 1,5.

Studentene kan velge om de vil skrive individuelt eller sammen med én annen.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A - F

Sensorordning

Det benyttes intern og ekstern sensor til sensurering av besvarelsene.

Et uttrekk på minst 25 % av besvarelsene sensureres av to sensorer. Karakterene på disse samsensurerte besvarelsene skal danne grunnlag for å fastsette nivå på resten av besvarelsene.

Emneansvarlig

Karoline Kopperud