EPN

MSL5900 Masteroppgave i styring og ledelse Emneplan

Engelsk emnenavn
Master's Thesis in Public Management
Studieprogram
Masterstudium i styring og ledelse
Omfang
30 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Masteroppgaven utgjør 30 studiepoeng, det vil si halvtids arbeidsinnsats over to semestre, eller heltids innsats i ca. fem måneder. Masteroppgaven er et selvstendig vitenskapelig arbeid. Studentene skal velge et tema fra studiets fagområder som skal belyses gjennom systematisk bruk av samfunnsvitenskapelige metoder. Problemstillingen kan ha kopling til egne erfaringer.

Forkunnskapskrav

For å kunne starte på masteroppgaven må studenten ha bestått MSL4200 Forskningsmetoder og vitenskapsteori.

Læringsutbytte

Studenten skal etter å ha fullført emnet ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten har

 • avansert kunnskap i et spesialisert felt innenfor styring og ledelse, primært i offentlig virksomhet
 • inngående kunnskap i teorier som er relevante for temaet som behandles i masteroppgaven
 • grundig innsikt i et tema eller fenomen fra flere ulike perspektiver
 • innsikt i akademisk krav for analyse og skriftlig produksjon

Ferdigheter

Studenten kan

 • gjennomføre et avgrenset forskningsprosjekt under veiledning og i samsvar med gjeldende forskningsetiske normer
 • ta i bruk relevante metoder i utredningsarbeid og evalueringer
 • skrive en tekst med de krav til form og innhold som stilles til masteroppgaven

Generell kompetanse

Studenten kan

 • lese forskningslitteratur kritisk og reflektert
 • vurdere metodebruk i, og resultater fra, undersøkelser og evalueringer
 • formidle kunnskap og egne forskningsresultater skriftlig og muntlig
 • anvende kunnskaper og ferdigheter i innhenting og bruk av aktuelle kilder, litteratur og annen informasjon, kan henvisnings- og sitatteknikk, og kan definere hva som er plagiat og fusk

Arbeids- og undervisningsformer

Studentene oppfordres til å velge tema og problemstilling tidlig i studieløpet, og benytte valgmuligheter i forbindelse med emner og skriftlige arbeider underveis som forberedelse til masteroppgaven. Tema, problemstilling og metodisk opplegg for undersøkelsen kan legges fram på et presentasjonsseminar tidlig i det første semesteret som er satt av til arbeidet med masteroppgaven.

Veiledning

Hver student får oppnevnt en veileder. Studentene har rett til inntil åtte timer individuell veiledning (eventuelt to studenter sammen) og må møte til minimum fire veiledningstimer og felles veiledningsseminarer. Veiledning gis normalt ikke mer enn ett studieår utover normal studieprogresjon.

Når veileder er oppnevnt, skal student og veileder i løpet av den første veiledningstimen gå gjennom innholdet av og signere veiledningsavtale. Denne regulerer forholdet mellom veileder og student, rettigheter og plikter i veiledningsforholdet.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å kunne framstille seg til eksamen må studenten ha følgende godkjente arbeidskrav:

 • Arbeidskrav 1: En prosjektplan på 3 - 5 sider må være godkjent før arbeidet med masteroppgaven begynner. Denne prosjektplanen skal omhandle problemstilling og opplegg for oppgaven. Prosjektplanen danner grunnlag for tildeling av veileder. 
 • Arbeidskrav 2: Deltagelse på metodeseminar i høstsemesteret og prøvemuntlig, inkludert vurdering av en medstudent, i vårsemesteret (eventuelt i høstsemesteret avhengig av kandidatens tidspunkt for innlevering av masteroppgaven).
 • Arbeidskrav 3: Fire av de individuelle veiledningstimene er obligatoriske. 

Arbeidskrav må være gjennomført og godkjent innen fastlagt frist for at studenten skal kunne framstille seg til eksamen. 

Vurdering og eksamen

Eksamen i emnet består av innlevering av den skriftlige masteroppgaven og muntlig eksamen. Masteroppgaven kan leveres enten individuelt eller i grupper bestående av to studenter.

Masteroppgaven skal ha et omfang på 16 000 ord +/- 10 prosent. Innholdsfortegnelse, forord, sammendrag, litteraturliste og vedlegg teller ikke med når lengden beregnes.

Muntlig eksamen Dersom masteroppgaven vurderes som bestått, gjennomføres muntlig eksamen. På muntlig eksamen får kandidaten(e) en grundig muntlig tilbakemelding på masteroppgaven, og ellers består muntlig eksamen av en faglig samtale rundt oppgaven. Lengden på muntlig eksamen varierer, men varer vanligvis 30-40 minutter.

Den muntlige eksamen gir anledning for justering av karakteren på masteroppgaven opp eller ned én karakter. Den endelige karakteren inngår på vitnemålet. Når to studenter skriver sammen, har de også felles muntlig eksamen. Det forventes at de to studentene bidrar på lik linje under gjennomføring av muntlig eksamen. 

En student kan levere ny eller revidert masteroppgave én gang dersom masteroppgaven ikke er bestått. Studenten har rett til én ekstra veiledningstime før ny innlevering. En student kan ikke levere en ny masteroppgave i samme studieprogram dersom masteroppgaven er vurdert til bestått.

Ved eventuell klage på karakter blir ny kommisjon nedsatt  for å vurdere oppgaven. Dersom karakteren blir endret vil ny muntlig eksamen bli avholdt.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F

Sensorordning

Det benyttes en intern og en ekstern sensor til sensurering av alle besvarelsene, inkludert muntlig eksamen.

Emneansvarlig

Agnete Vabø