EPN

MSL4200 Forskningsmetoder og vitenskapsteori Emneplan

Engelsk emnenavn
Research Methods and Theory of Science
Studieprogram
Masterstudium i styring og ledelse
Omfang
10 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Studentene skal tilegne seg den kunnskap og de ferdigheter som kreves for å planlegge og gjennomføre den empiriske delen av en masteroppgave i styring og ledelse. Emnet gir innsikt i de ulike fasene i forskningsprosessen og tar opp vitenskapsteoretiske grunnlagsproblemer. Studentene skal også kunne forholde seg til internasjonal forskning.

Undervisningsspråk er norsk.

Anbefalte forkunnskaper

Grunnleggende kunnskaper om forskningsmetode og vitenskapsteori tilsvarende bachelornivå.

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav

Læringsutbytte

Studenten skal etter å ha fullført emnet ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten har

 • inngående kunnskap om sentrale vitenskapsteoretiske tradisjoner og posisjoner
 • inngående kunnskap om ulike kvalitative og kvantitative forskningsdesign
 • inngående kunnskap om ulike metoder for innsamling og analyse av kvalitative forskningsdata
 • inngående kunnskap om ulike metoder for innsamling og analyse av kvantitative forskningsdata, herunder mulitvariate metoder som multippel regresjonsanalyse, logistisk regresjonsanalyse og faktoranalyse 
 • inngående kunnskap om å vurdere datas relevans og pålitelighet

Ferdigheter

Studenten kan

 • formulere problemstillinger og relatere dem til metodevalg
 • analysere kvalitative og kvantitative data for å besvare problemstillinger
 • anvende relevant vitenskapsteori, annen teori og metoder i masteroppgaven
 • anvende kvalitative og kvantitative analyser, og tolke resultatene fra disse
 • anvende relevante multivariate analysemetoder og tolke resultatene av disse
 • gjennomføre et selvstendig, avgrenset forskningsprosjekt i form av en masteroppgave under veiledning og i samsvar med gjeldende forskningsetiske normer

Generell kompetanse

Studenten kan

 • vurdere etiske problemer som kan oppstå i forskning og ved bruk av forskningsresultater
 • identifisere og vurdere relevante problemstillinger knyttet til vitenskapsteori og forskningsmetode
 • tolke og formidle resultater fra empiriske undersøkelser
 • anvende kunnskaper og ferdigheter i innhenting og analyse av aktuelle datakilder
 • vurdere kvaliteten på aktuell forskning
 • kommunisere om metodiske samfunnsvitenskapelige problemstillinger med spesialister og til allmennheten

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen gjennomføres med forelesninger, diskusjoner, gruppearbeid og seminarer.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å kunne framstille seg til eksamen må studenten ha følgende godkjente arbeidskrav:

 • Arbeidskrav 1: Det første arbeidskravet er en muntlig presentasjon på 10-15 minutter av en vitenskapsteoretisk tekst som er valgt i samråd med faglærer. Dersom man ikke har anledning til den muntlige presentasjonen, kan man levere en skriftlig presentasjon på 3-4 sider og få denne godkjent av faglærer.
 • Arbeidskrav 2: Det andre arbeidskravet er todelt: En del er knyttet til kvalitativ metode, den andre delen er knyttet til kvantitativ metode. Innenfor hver av delene skal studentene levere et notat på 5-6 sider. Den totale rammen for arbeidskravet er følgelig 10-12 sider. Notatet kan skrives individuelt eller i grupper på to, etter avtale med faglærer.

Arbeidskravene må være gjennomført og godkjent innen fastlagt frist for at studenten skal kunne framstille seg til eksamen. Dersom et eller flere arbeidskrav ikke blir godkjent, gis det anledning til å kunne levere en forbedret versjon innen angitt frist

Vurdering og eksamen

Eksamen i emnet er en skoleeksamen på fire timer. 

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A - F

Sensorordning

Det benyttes intern og ekstern sensor til sensurering av besvarelsene.

Et uttrekk på minst 25 % av besvarelsene sensureres av to sensorer. Karakterene på disse samsensurerte besvarelsene skal danne grunnlag for å fastsette nivå på resten av besvarelsene.

Emneansvarlig

Per Arne Tufte