EPN

MSL4000 Styring - former og reformer Emneplan

Engelsk emnenavn
Governance - Forms and Reforms
Studieprogram
Masterstudium i styring og ledelse
Omfang
10 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet gir en oversikt over styringsformer og styringsutfordringer i offentlig sektor, slik at studentene kan tilegne seg et godt kunnskapsgrunnlag for resten av studiet. Styringsreformer og styringsvirkemidler blir satt inn i et teoretisk og kontekstuelt perspektiv. Studentene skal få forståelse av begrepene styring og ledelse, de skal få innsikt i sentrale utviklingstrekk og viktige implikasjoner av aktuelle endringer i styrings- og ledelsesformer. Det legges stor vekt på å studere den internasjonale og nasjonale utviklingen i forvaltningspolitikken og reformer i offentlig sektor.

Undervisningsspråk er norsk. 

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav.

Læringsutbytte

Studenten skal etter å ha fullført emnet ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten har

 • inngående kunnskap om begrepene styring og ledelse og bruken av dem i ulike kontekster
 • inngående kunnskap om sentrale offentlige styringsvirkemidler
 • inngående kunnskap om sammenhengen mellom samfunnsendringer og styringsutfordringer i offentlig sektor, og videre mellom styringsutfordringer og endringer i styrings- og ledelsesformer
 • inngående kunnskap om internasjonale trender i reformer i offentlig sektor og norsk forvaltningspolitikk
 • innsikt i forholdet mellom styringssystemer og sivilsamfunn og forståelse for demokratiske implikasjoner av utviklingen i styringsformer
 • innsikt i etiske problemstillinger knyttet til offentlig styring

Ferdigheter

Studenten kan

 • analysere styringsutfordringer i offentlig virksomhet
 • vurdere hvordan utfordringene kan møtes gjennom reformer og tiltak
 • vurdere ulike styringsverktøy i offentlig politikk

Generell kompetanse

Studenten kan

 • formidle selvstendig arbeid og beherske skriftlig utredning og muntlig presentasjon som faglige uttrykksformer
 • anvende kunnskaper og ferdigheter i innhenting og bruk av aktuelle kilder, litteratur og annen informasjon, kan henvisnings- og sitatteknikk, og kan definere hva som er plagiat og fusk
 • kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner i tilknytning til reformer og forvaltningspolitikk med spesialister på fagområdet og til allmennheten,
 • kan ha en aktiv rolle i fornyings- og omstillingsarbeid og bidra med kritiske perspektiver i slike prosesser

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen gjennomføres som samlinger med forelesninger, studentpresentasjoner, diskusjoner, gruppearbeid og seminarer. En samling kan legges utenfor OsloMet på hotell med mulighet for overnatting. Oppgaveskriving legges mellom samlingene. Stor grad av egenaktivitet er en forutsetning for gjennomføring. Undervisningen vil langt på vei være problembasert, og det blir tatt utgangspunkt i eksempler og case hentet fra deltakernes praksiserfaring.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å kunne fremstille seg til eksamen må studenten har følgende godkjente arbeidskrav: 

 • Arbeidskrav 1: Studentene skal levere et individuelt presentasjonsnotat på maksimalt tre sider og holde en muntlig gruppepresentasjon på ca. 15 minutter. 

Formålet med arbeidskravet er at studentene skal legge et godt og tidlig grunnlag for det videre arbeidet med hjemmeeksamen (semesteroppgave) med mulighet for å få faglige tilbakemeldinger fra medstudenter. 

Arbeidskravet må være gjennomført og godkjent innen fastlagt frist for at studenten skal kunne framstille seg til eksamen. Dersom arbeidskravet ikke blir godkjent, gis det anledning til å kunne levere en forbedret versjon én gang innen angitt frist.

Vurdering og eksamen

Eksamen i emnet er en individuell semesteroppgave. Besvarelsen skal ha et omfang på maks 3500 ord (referanseliste/litteraturliste er ikke medregnet). Skrifttype og skriftstørrelse: Arial / Calibri 12pkt. Linjeavstand: 1,5.

En student kan ved ikke bestått levere omarbeidet versjon av oppgaven til sensur én gang.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A - F

Sensorordning

Det benyttes en intern og en ekstern sensor til sensurering av besvarelsene.

Et uttrekk på minst 25 % av besvarelsene sensureres av to sensorer. Karakterene på disse samsensurerte besvarelsene skal danne grunnlag for å fastsette nivå på resten av besvarelsene

Emneansvarlig

Åge Johnsen