EPN

MOKV3500 Datavisualisering Emneplan

Engelsk emnenavn
Data visualization
Studieprogram
Bachelorstudium i medier og kommunikasjon / Bachelorstudium i journalistikk
Omfang
15 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

I dette emnet lærer studentene å lage datadrevet, interaktivt innhold for web og mobil. I emnet inngår kartografi, statistikk, kildekritikk, anvendt matematikk, programmering og visualisering. Emnet er tilpasset både journalistisk produksjon og annen innholdsproduksjon for web og mobil.

Anbefalte forkunnskaper

Emnet forutsetter ikke programmeringsferdigheter, men deltakerne må ha en interesse for data og programmering.

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav

Læringsutbytte

Studenten skal etter å ha fullført emnet ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:

Studenten har god kunnskap om

 • kartografi

 • graftyper og riktig bruk av disse

 • søk i offentlige databaser

 • datakilder og kildekritikk

 • statistisk metode

 

Ferdigheter:

Studenten kan

 • søke fram og bearbeide data, og beholde integriteten i datasett

 • bruke matematikk og programmering for å visualisere data

 • produsere brukervennlige interaktive datakart og andre datavisualiseringer, som kommuniserer et budskap effektivt

 

Generell kompetanse:

Studenten kan

 • analysere data fra ulike kilder

 • produsere digitale historier for ulike plattformer

 • analysere eget og andres arbeid innen feltet

 • visuell kommunikasjon av faktabaserte og tallbaserte kilder.

Arbeids- og undervisningsformer

Det legges opp til prosjektarbeid med stor grad av egenaktivitet. Undervisning er organisert med forelesninger og seminarundervisning. Studentene vil få øvelser som må gjennomføres mellom undervisningstimene. Studentene skal løse både gruppeoppgaver, individuelle oppgaver og presentasjon.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Emnet har tre arbeidskrav, hvorav én er en individuell oppgave, én er en gruppepresentasjon og én kan løses individuelt eller i gruppe. For å kunne framstille seg til eksamen må studenten ha følgende godkjente arbeidskrav:

 1. Gruppepresentasjon: Studentene skal demonstrere analytiske evner og kritisk bevissthet ved å analysere et datadrevet og visualisert web-produkt. Omfang: ca 5 minutter (ikke inkludert spørsmålsrunde). 

  1. Formål: At studenten gjennom egen og andres presentasjoner skal få et bredt overblikk over ulike former for nettbaserte datavisuliseringer.

 2. Individuell oppgave: Datakart. Studentene må her vise at de har kunnskaper til å produsere et datadrevet kart.

  1. Formål: Studenten skal lage et datakart fra en strukturert datakilde.

 3. Prosjektplan (individuell eller i gruppe) for semesteroppgave. Omfang: minst 5 sider, inkludert bilder, tegninger etc. Den skrevne delen bør være på 700-1000 ord. 

  1. Formål: Studentene skal gruppevis lage en plan for eksamensprosjektet for å få en vurdering på om prosjektet er hensiktsmessig og gjennomførbart.

Arbeidskravene må være gjennomført og godkjent innen fastlagt frist for at studenten skal kunne framstille seg til eksamen. Dersom et eller flere arbeidskrav ikke blir godkjent, gis det anledning til å kunne levere en forbedret versjon en gang innen angitt frist.

Vurdering og eksamen

Eksamen består av to deler. 

Del 1 er et gruppeprosjekt eller individuelt prosjekt laget i grupper på 1-3 studenter. Arbeidet må inkludere en skriftlig artikkel (1000-2000 ord) med minst 2 grafiske elementer basert på strukturerte datasett. Minst ett element må bruke teknologien d3.js. Det andre elementet kan lages med et av verktøyene som har vært brukt i klassen. Alle medlemmer av gruppen får samme karakter på del 1.

Del 2 er et individuelt, skriftlig refleksjonsnotat på rundt 2000 ord der studenten skal demonstrere oppnådde læringsutbytter for prosjektet og emnet. Sensur av refleksjonsnotatet kan resultere i at studentens karakter justeres ett steg opp eller ned. Skrifttype og størrelse: Arial/Calibri, 12 pkt. Linjeavstand: 1,5. 

Alle eksamensdeler må være bestått for å få bestått karakter. 

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

Det benyttes to interne sensorer eller en intern og en ekstern til sensurering av besvarelsene. Et uttrekk på minimum 25% av besvarelsene sensureres av en intern og en ekstern sensor. Karakterene på de besvarelsene som er vurdert av ekstern sensor danner grunnlag for å fastsette nivå på besvarelsene innenfor de ulike karakteruttrykkene. Interne sensorer skal ta hensyn til ekstern sensors vurdering ved sensurering av alle eksamensoppgaver. 

Emneansvarlig

Gaute Heggen