EPN

MOKV3400 Produksjon for streaming og nett-tv Emneplan

Engelsk emnenavn
Production for streaming and web-TV
Studieprogram
Bachelorstudium i medier og kommunikasjon / Bachelorstudium i journalistikk
Omfang
15 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Produksjon for streaming og nett-tv er eit valfritt emne i 5. semester. I emnet skal studentane arbeide med medieproduksjonar for nett-tv og utvikle praktisk-teoretisk kunnskap om streaming, einkamera- og fleirkameraproduksjon, samt multimedialitet.

Forkunnskapskrav

Bachelorstudiet i medium og kommunikasjon følger dei generelle reglane for studieprogresjon. (Sjå programplanen.)

Læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten ha følgande læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Studenten har god kunnskap om

  • multimedieteori og nett-tv
  • forteljarteknikk for streaming og multimedia
  • programproduksjon for nett med fokus på streaming og nett-tv, og levering av innhald til ulike medieplattformer
  • planlegging og gjennomføring av både einkamera- og fleirkameraproduksjonar for streaming og nett-tv

 

Ferdigheiter

Studenten kan

  • utvikle, planlegge og gjennomføre nye konsept for streaming og nett
  • gjennomføre enkel einkamera-streaming for nett
  • bruke utstyr for streaming av fleirkameraproduksjonar

 

Generell kompetanse

Studenten kan

  • planlegge og reflektere rundt utfordringar ved streaming og fleirkamera- medieproduksjon for streaming og nett-tv
  • produsere ein større fleirkamera-medieproduksjon for nett-tv av eit event, program, konsert, show eller liknande som òg vert streama, frå idé til ferdig produkt
  • produsere i grupper for ein definert ekstern eller intern oppdragsgjevar

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet strekker seg over eitt semester og er lagt opp som forelesingar, seminarer, kollokvie- og gruppearbeid, tekniske kurs og praktisk retta gruppeoppgåver. Emnet krev aktiv deltaking.

Studentane skal i løpet av kurset gjere ein større fleirkamera- medieproduksjon for nett-tv som vert streama live, gjerne for ein definert ekstern eller intern oppdragsgjevar. Arbeidet vert gjennomført som eit gruppearbeid på 5-10 studentar og skal leverast som ein del av eksamen (sjå vurdering). Studentane får rettleiing av emneansvarleg.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Emnet vert innleia med eit intensivkurs i bruk av multimedia- og streamingverktøy som m.a. Tricaster for streaming, nett-tv og fleirkameraproduksjon. For å sikre at studentane får fagleg kontinuitet og grunnlag for å nå naudsynt tekniske ferdigheiter, er det obligatorisk deltaking ved all undervisning. Fråvær utover 20 prosent kan føre til tap av eksamensretten.

I løpet av semesteret skal studentane planlegge og gjennomføre ei praktisk produksjonsoppgåve som arbeidskrav. Produksjonen er ein medieproduksjon for nett-tv, med ein eller fleire små audiovisuelle produksjonar, og vert normalt gjort i grupper på 5-8 studentar. I tillegg skal kvar enkelt student levere eit refleksjonsnotat på 3-5 sider. Medieproduksjonen får ei felles gruppevurdering, og refleksjonsnotatet individuell vurdering. Omfanget av arbeidskravet varierer frå år til år, då arbeidskravet normalt er eit samarbeid med ein ekstern oppdragsgjevar.

Poenget med arbeidskravet er å prøve praktisk produksjon for nett-tv før eksamen, og er såleis ein førebuande produksjon til eksamen. 

Arbeidskrava vert godkjende av faglæraren. Alle arbeidskrava må vere leverte innan den fastsette fristen og godkjende før studenten kan gå opp til eksamen.

Fristar og nærmare detaljar for innlevering av arbeidskrav kjem på undervisningsplanen som vert lagt ut i starten av kvart semester.

Studentar som ikkje får godkjend arbeidskrav ved første forsøk kan levere inn omarbeidd versjon ein gong. Ved dokumentert sjukdom eller andre tungtvegande årsaker kan eigen frist avtalast med faglærar. 

Vurdering og eksamen

Streamingproduksjonen skal leverast som eit større prosjektorganisert arbeid. Arbeidet skal dokumentere arbeidsprosessen til studentane - frå idé til ferdig produkt.

Avsluttande vurdering i emnet er sett saman av to eksamensdelar:

Del 1: Ein større fleirkamera-medieproduksjon for nett-tv produsert i grupper på 5-10 studentar. Det er felles gruppevurdering av medieproduktet. Omfang: ca. 10-15 minutt.

Del 2: Individuelt refleksjonsnotat med teoretisk del på 5-10 sider. Bruk fagtekstmalen i dette arbeidet. Normalt oppsett er halvannan linjeavstand, skriftstørrelse 11 eller 12 og Times New Roman, Calibri eller tilsvarande font. Litteraturliste, innhaldsliste og eventuelle vedlegg kjem i tillegg. Det individuelle refleksjonsnotatet dannar grunnlaget for justering av karakteren gitt i del 1. Karakteren kan justerast eitt trinn opp eller ned.

Alle eksamensdelar må vere bestått for at studenten skal stå på eksamen. Kandidatar som får ikkje bestått eller har gyldig fråvær frå ordinær eksamen, kan levere ein omarbeidd versjon til ny/utsett eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemiddel er lov, så lenge ein følger reglar for kjeldebruk.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F

Sensorordning

Det vert nytta intern og ekstern sensor ved sensurering.

Emneansvarlig

Frode Nordås