EPN-V2

MLED4200 Strategiprosess Emneplan

Engelsk emnenavn
Strategy Process
Studieprogram
Masterstudium i ledelse, erfaringsbasert
Enkeltemner tilknyttet masterstudium i ledelse
Strategiprosess
Omfang
10 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Dette emnet gir studentene avansert kunnskap om strategiprosess. Studentene tilegner seg omfattende kunnskaper i strategisk analyse av omgivelser så vel som innsikt i strategiske prosesser. Forståelse av premisser for strategi og de ulike kreftene strategien setter i spill er avgjørende for å lykkes med strategiprosesser. En stor del av emnet er viet til operasjonalisering, og forståelse av premissene for gjennomføring av strategien.

Undervisningsspråk er norsk.

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav.

Læringsutbytte

Studenten skal etter å ha fullført emnet ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten har

 • spesialisert kunnskap om strategibegrepet, hvordan strategier kan bidra til verdiskaping, lønnsomhet og overlevelse
 • inngående kunnskap om strategisk analyse av ressurser
 • evnen til å anvende avansert kunnskap innenfor strategisk analyse av omgivelser og konkurransesituasjon
 • spesialisert kunnskap om strategiske prosesser, dynamiske omgivelser, innovasjon og læring, og iverksetting

Ferdigheter

Studenten kan

 • bruke avanserte strategiske verktøy, og gjennom dette arbeidet kunne gjøre dyptgående analyser og reflekterte valg
 • gjennomføre selvstendige strategisk analyser for en virksomhet med hensyn til omgivelser- og interne ressurser, og samtidig kunne være kritisk til ulike informasjonskilder
 • forstå hva som kreves for utarbeidelse- og implementering, så vel som operasjonalisering av strategi i en organisasjon
 • analysere og forstå endringer, både som prosess og struktur gjennom anvendelse av avanserte forskningsbaserte teorier og tilnærminger

Generell kompetanse

Studenten

 • kan gjøre bruk av avanserte strategiske verktøy, og gjennom dette arbeidet kunne gjøre analyser og ta reflekterte valg
 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter for å gjennomføre avanserte oppgaver
 • kan bidra til nytenkning og innovasjoner innenfor eget virksomhetsfelt
 • har omfattende innsikt i etiske dilemmaer og samfunnsansvar ved strategiske valg

Arbeids- og undervisningsformer

Det er lagt til rette for at en vesentlig del av læringen skjer gjennom deltakernes egne opplevelser og arbeidserfaringer. Dette blir gjort gjennom gruppearbeid, øvelser og jobbrelaterte oppgaver. Det vil bli brukt varierte arbeidsmåter som forelesninger, diskusjon av dagsaktuelle problemstillinger og ulike typer øvingsoppgaver. Undervisningsformen vil veksle mellom digitale læringsformer, undervisningsmøter, forelesninger, gruppepresentasjoner og casediskusjoner, og suppleres med bruk av digitale ressurser. Studentene forventes å arbeide med utdelte øvingsoppgaver. Det vil også bli muligheter for frivillige innleveringer i løpet av semesteret.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å kunne framstille seg til eksamen må studenten ha følgende godkjente arbeidskrav:

 • Arbeidskrav 1: Kort innlevering tilsvarende 1200 ord
 • Arbeidskrav 2: Kort innlevering tilsvarende 1200 ord

Arbeidskravene kan leveres individuelt, eller i grupper på inntil tre personer.

Arbeidskravene må være gjennomført og godkjent innen fastlagt frist for at studenten skal kunne framstille seg til eksamen. Dersom et eller flere arbeidskrav ikke blir godkjent, gis det anledning til å kunne levere en forbedret versjon én gang innen angitt frist.

Vurdering og eksamen

Eksmen i emnet er en prosjektoppgave som løses i grupper på inntil tre studenter. Besvarelsen skal ha et omfang på 23 000 tegn inkludert mellomrom (+/- 10 %). Skrifttype og skriftstørrelse: Arial / Calibri 12 pkt. Linjeavstand: 1,5.

En student kan ved ikke bestått levere omarbeidet versjon av oppgaven til sensur én gang.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler om kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F

Sensorordning

Det benyttes intern og ekstern sensor til sensurering av besvarelsene.

Et uttrekk på minst 25 % av besvarelsene sensureres av to sensorer. Karakterene på disse samsensurerte besvarelsene skal danne grunnlag for å fastsette nivå på resten av besvarelsene.