EPN-V2

MJ5300 Sakprosa innføring Emneplan

Engelsk emnenavn
Non-fiction prose, introduction
Studieprogram
Masterstudium i medieutvikling
Masterstudium i medieutvikling, deltid
Masterstudium i journalistikk, heltid
Enkeltemner knyttet til masterstudium i journalistikk
Omfang
10 stp.
Studieår
2022/2023
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Den offentlige samtalen er et kretsløp der en rekke forskjellige massemedier og formidlingsformer inngår: nyhetsmedier, sosiale medier, bøker, tidsskrifter, forskning, utredning og formidling, for å nevne noe. Emnet Sakprosa innføring, som er obligatorisk for studenter som tar studieretning Sakprosa, men også åpent for andre masterstudenter på Master i medieutvikling, tar særlig for seg noen sentrale formidlingsformer og plattformer som omkranser og står i dialog med journalistikken. Eksempler inkluderer litterær sakprosa (som f.eks. forskning og forskningsformidling, essay, biografi, debattbøker, lærebøker, reportasjelitteratur og forskning som er tilgjengeliggjort for en bredere allmennhet), spesialisert forskning, og deler av det som kalles funksjonell sakprosa (rapporter, utredninger, etc.). Emnet tar for også for seg fagforfatterrollen, litteratursosiologiske perspektiver, og teoretiske, metodiske og etiske problemstillinger ved sakprosa. 

Emnet åpner for produksjon av ulike typer litterær sakprosa samt formidling av funksjonell sakprosa og spesialisert forskning (se definisjon av litterær og funksjonell sakprosa i avsnittet over) samt forskningsoppgaver om sakprosa.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Læringsutbytte

Studenten skal etter å ha fullført emnet ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • har spesialisert forståelse av grenseoppgangene mellom journalistikk og annen sakprosa, samt av sakprosafeltet og publikasjonsformene i den norske offentligheten med referanse til en bredere skandinavisk og internasjonal kontekst
 • har inngående kunnskap om viktige litteratursosiologiske perspektiver
 • har avansert kunnskap om forskjellige sjangrer, skriveteknikker og formidlingsstrategier i sakprosa og kan anvende dem i egne arbeider

Ferdigheter

Studenten

 • kan analysere sakprosafeltets teorier, metoder og fortolkninger og arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning
 • har analytisk og praktisk kompetanse på kildekritikk og kan anvende denne kompetansen til å strukturere og formulere faglige resonnementer
 • kan analysere egne faglige problemstillinger med utgangspunkt i sakprosaens historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet
 • kan anvende vitenskaps- eller fagbasert kunnskap i faglitterær produksjon
 • kan anvende kunnskapen om sjangrer, publikasjonsformer, formidlingsstrategier og litteratursosiologiske perspektiver på eget og andres sakprosaarbeid

Generell kompetanse

Studenten

 • kan analysere relevante problemstillinger på sakprosafeltet, både med henblikk på produksjonsoppgaver og forskning
 • kan reflektere på avansert vis over etiske og metodiske sider ved eget og andres sakprosaarbeid
 • kan kommunisere om metodiske, praktiske og etiske sider på sakprosafeltet
 • kan formidle omfattende selvstendig arbeid

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet består av forelesninger, seminarer og veiledning.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å kunne framstille seg til eksamen må studenten ha følgende godkjente arbeidskrav:

 • Arbeidskrav 1: Presentere en tekst fra pensum på pensumseminar
 • Arbeidskrav 2: Levere eget tekstutkast til fastsatte tider, og delta aktivt i seminarene, blant annet gjennom å kommentere medstudenters tekster.

Hensikten med pensumpresentasjonen er at studenten skal fordype seg spesielt i en pensumtekst, og også bidra til diskusjon om pensum. Presentasjonen har et omfang på ca. en halv time inkludert diskusjon. Hensikten med  kravet om å levere eget tekstutkast til fastsatte tider, og delta aktivt i seminarene, blant annet gjennom å kommentere medstudenters tekster, er at arbeidet på dette kurset er basert på prinsippet om prosessorientert skriving, der både det å legge frem tekst og kommentere andres tekster er en del av læreprosessen. Omfanget på tekst som skal innleveres fastsettes i det enkelte tilfelle, og ut fra oppgavens beskaffenhet og vil derfor avklares individuelt i samarbeid med faglærer.

Arbeidskravene må være gjennomført og godkjent innen fastlagt frist for at studenten skal kunne framstille seg til eksamen. Ved fravær pga sykdom og andre tungtveiende årsaker kan studenten til erstatning for arbeidskrav 1 levere en skriftlig presentasjon av et pensumbidrag med et omfang på 2-3 sider. Arbeidskrav 2 oppfylles ved at studenten leverer inn ny versjon innen en bestemt frist. Hvis arbeidskravene ikke leveres innen ny frist, mister studenten muligheten til å gjennomføre arbeidskravet, og  dermed retten til å gå opp til eksamen.

Det er ikke andre obligatoriske aktiviteter i kurset.

Vurdering og eksamen

Studentene kan velge mellom to typer eksamensoppgaver. Begge er individuelle.

Enten

 • En teoretisk semesteroppgave, f. eks. en analyse av utvalgte sakprosaarbeider eller en analyse av litteratursosiologiske, etiske, kildekritiske eller andre metodiske aspekter ved sakprosa. Oppgaven skal være på 12-15 sider. Skrifttype Arial eller Calibri, størrelse 12pkt, linjeavstand: 1,5.

Eller

 • En praktisk semesteroppgave bestående av egenproduserte sakprosatekst med en tilhørende refleksjonsoppgave. Oppgaven skal være på 15-20 sider. Skrifttype Arial eller Calibri, størrelse 12pkt, linjeavstand: 1,5.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

Det benyttes ekstern og intern sensor på alle besvarelsene.