EPN

MJ4800 Vitenskapelig assistent Emneplan

Engelsk emnenavn
Work as a Research Assistant
Studieprogram
Masterstudium i medieutvikling / Masterstudium i medieutvikling, deltid / Masterstudium i journalistikk, deltid
Omfang
10 stp.
Studieår
2022/2023
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

I det valgfrie emnet MJ4800 Vitenskapelig assistent tilknyttes studenten et forskningsprosjekt ledet av en vitenskapelig ansatt ved institutt for journalistikk og mediefag, og deltar i gjennomføringen av dette. Deltagelsen skal munne ut i en relevant faglig produksjon.  Emnet kan kun tas én gang.

Forkunnskapskrav

Studentene må ha fullført og bestått emnene MED4000 Medieutvikling og medieforskning, og MED4100 Innføring i forskningsmetode eller tilsvarende metodeemne, før man kan ta emnet Vitenskapelig assistent. 

Læringsutbytte

Studenten skal etter å ha fullført emnet ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten 

  • har innsikt i utviklingen av et forskningsprosjekt 
  • har spesialisert kunnskap om ulike teorier relevant for studieretningen og forskningsprosjektet
  • har avansert innsikt i kvantitative og/eller kvalitative metoder og kunnskap om hva som styrer metodevalg  

Ferdigheter 

Studenten 

  • kan orientere seg selvstendig og kritisk innenfor relevant faglitteratur og finne relevant materiale for et forskningsprosjekt 
  • kan analysere og håndtere et forskningsmateriale kritisk og har evnen til kritisk tenkning og refleksjon, også metodisk, rundt egen forskerrolle
  • kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer for vern av kilder og kildemateriale 

Generell kompetanse 

Studenten 

  • har utviklet kompetanse til selvstendig forskningsarbeid 
  • har kompetanse til nytenkning og til å anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder

Innhold

Emnets viktigste innhold er den pedagogiske interaksjonen mellom stabens vitenskapelige personale og studenten. Studenten gjennomfører et nærmere avtalt vitenskapelige arbeid under veiledning av en vitenskapelig tilsatt. Gjennom empiriske undersøkelser og teoretisk refleksjon skal studenten tilegne seg den innsikt og de ferdigheter som skal til for å gjennomføre et arbeid som holder god vitenskapelig standard. Kurset skal både gi praktiske ferdigheter som er til hjelp for studenten under det senere arbeidet med masteroppgaven, og bidra med teoretisk og praktisk kompetanse som er til nytte for pågående forskning i fagmiljøet ved Institutt for journalistikk og mediefag.

Arbeids- og undervisningsformer

Ved gitt anledning utlyses det plasser tilknyttet forskningsprosjekter ved masterstudiet. Studenten kontakter selv prosjektleder og melder inn ønske om plass på forskningsprosjektet. Forskningsleder avgjør om det er plass til studenten og melder fra om dette. 

Det lages en avtale om innholdet i det vitenskapelige assistansearbeidet, som i omfang skal tilsvare 6 uker fulltidsstudier. Prosjektleder veileder studenten i henhold til avtalen i for- og etterkant av arbeidet. Arbeidet skal ende i en faglig relevant produksjon.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Ingen arbeidskrav

Vurdering og eksamen

Eksamen er en individuell semesteroppgave bestående av en rapport på ca. 10 sider. Skrifttype Arial eller Calibri, størrelse 12pkt, linjeavstand: 1,5. 

Rapporten skal inneholde følgende komponenter: Innledning, presentasjon av tema, presentasjon av arbeidsoppgave og faglig produksjon, metode, metoderefleksjoner, potensielle funn og refleksjoner over utfordringer med arbeidet. Rapporten kan også redegjøre for hvilken type publikasjon arbeidet har tatt sikte på å inngå i eller realiseres som, enten dette gjelder bidrag til publikasjoner fra prosjektet, eller som en selvstendig publikasjon (for eksempel en egen artikkel), der det er relevant.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Det benyttes intern og ekstern sensor til sensurering av alle besvarelsene.

Emneansvarlig

Harald Hornmoen