EPN

MINT5900 Masteroppgave Emneplan

Engelsk emnenavn
Master's Thesis
Studieprogram
Masterstudium i intensivsykepleie
Omfang
30 stp.
Studieår
2021/2022
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Studenten skal, under veiledning, gjennomføre et selvstendig vitenskapelig arbeid i form av en masteroppgave. Arbeidet må ta utgangspunkt i intensivsykepleierens ansvars- og funksjonsområder. I arbeidet med masteroppgaven skal studenten videreføre den kompetansen han/hun har tilegnet seg gjennom de øvrige delene av studiet. Masteroppgaven skal vise forståelse, modning og refleksjon. Før arbeidet med masteroppgaven kan starte, må det foreligge en oppdatert og godkjent prosjektbeskrivelse.

Masteroppgaven kan skrives individuelt eller i gruppe på inntil 3 studenter. Ved gruppeoppgave leveres det ett felles arbeid. Hensikten med å arbeide i gruppe er å utvikle samhandlingskompetanse, slik det er beskrevet under generell kompetanse i læringsutbyttet for hele programmet. Å utøve intensivsykepleie krever i stor grad samhandlingskompetanse i behandlingsteamet, og samhandlingskompetanse er derfor en viktig del av handlingskompetansen som intensivsykepleier.

Masteroppgaven kan være et selvstendig forskningsarbeid eller inngå som en avgrenset del av et pågående forskningsarbeid ved universitetet eller andre samarbeidende institusjoner. Oppgaven kan også være et kvalitetsarbeid i form av et kvalitetsforbedringsarbeid eller et kvalitetskontrollarbeid. Studenten kan også lage systematisk oversikt over forskning innen relevant tema.

Masteroppgaven kan leveres i form av en monografi, som et artikkelmanus, en retningslinje, standard for en prosedyre, informasjonsbrosjyre eller en informasjonsvideo. Innlevering av masteroppgaven i artikkelform forutsetter at artikkelen er utviklet i tråd med kriteriene (guidelines) for det valgte og faglig relevante vitenskapelige tidsskriftet (fagfellevurdert). Studenten skal være 1. eller 2.forfatter. Leveres masteroppgaven i et annet format enn en monografi, må det i tillegg skrives et fordypningsnotat/en kappe. I fordypningsnotatet/kappen skal studenten(e) drøfte og utdype et avgrenset metodologisk og/eller substansielt tema.

Masteroppgaven skal ha en systematisk og vitenskapelig oppbygning og skal baseres på aktuell og relevant vitenskapelig litteratur som besvarer den problemstillingen studenten(e) selv har utviklet.

Masteroppgaven skal utarbeides i henhold til Masterhåndbok for kull 2020.

Forkunnskapskrav

Opptak til studiet. Alle øvrige emner i studiet, teori- og praksisemner, må være bestått før studenten kan levere masteroppgaven til sensur.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

 

Kunnskap

Studenten

 • har inngående kunnskap om hvordan vitenskapelig teori og metoder kan søkes, utvikles og anvendes
 • har inngående kunnskap om sykepleiens vitenskapelige teori og metoder
 • har inngående kunnskap om forskningsprosessen
 • har inngående kunnskap om analyse av forskningsdata
 • har inngående kunnskap om forskningsetikk
 • har inngående kunnskap om metoder for kvalitetsarbeid i helsetjenesten
 • kan analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i intensivsykepleiens historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet

 

Ferdigheter

Studenten

 • kan planlegge og gjennomføre en systematisk datainnsamling, analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer innen intensivsykepleie
 • kan analysere og forhold seg kritisk til eksisterende teori og metoder og kan arbeide selvstendig med en teoretisk problemstilling
 • kan anvende kunnskap på nye områder innenfor intensivsykepleie
 • kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings- eller kvalitetsarbeid, under veiledning, i tråd med gjeldende forskningsetiske normer

 

Generell kompetanse

Studenten

 • kan analysere relevante etiske problemstillinger innen intensivsykepleie med utgangspunkt i fag-, forsknings-, erfarings- og pasientkunnskap
 • kan anvende kunnskap og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre avanserte prosjekter innen intensivsykepleie
 • kan formidle omfattende selvstendig arbeid og behersker intensivsykepleiens uttrykksformer
 • kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor intensivsykepleie, både med spesialister og til allmennheten
 • kan bidra til nytenkning og i innovasjonsprosesser innen intensivsykepleie

Arbeids- og undervisningsformer

Det blir arrangert regelmessige seminarer der studentene presenterer og diskuterer utkast til masteroppgavetekst i et større forum. På disse seminarene kan også sentrale emner tilknyttet arbeidet med masteroppgaven tas opp etter behov.

Veiledning er en vesentlig komponent i arbeidet med masteroppgaven og innebærer en nødvendig kvalitetssikring, blant annet av at arbeidet foregår innenfor forskningsetiske retningslinjer. Ved forskingsarbeid er veileder forskingsansvarlig. Studenten(e) får oppnevnt en veileder. Det gis tilbud om 10 timer veiledning pr. masteroppgave. I tillegg får studenten(e) veiledning i forbindelse med masteroppgaveseminarene. En time veiledning med veileder er obligatorisk ved oppstart.

Dersom veiledningsforholdet blir vanskelig skal studentene(e) først ta dette opp med veileder og eventuelt videre henvende seg til studieleder for masterstudiet.

Studentene(e) plikter å holde veileder orientert om sitt arbeid. Det gjelder også praktiske forhold som kan være av betydning for fremdriften i prosjektet. Relevante etiske prinsipper må ivaretas. All ekstern korrespondanse skal være godkjent av veileder. Søknader til godkjenningsinstanser som regional etisk komité (REK) og Norsk senter for forskningsdata etc., må være godkjent av veileder før det sendes inn.

Ved stryk på masteroppgaven, tilbys det 3 nye veiledningstimer.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å fremstille seg til eksamen må følgende oppgaver være utført og godkjent:

 • Oppdatert godkjent prosjektbeskrivelse
 • Minst et fremlegg av eget arbeid og minst en opposisjon til andres arbeid på mastergradsseminar
 • Selvvalgt pensum på minimum 2000 sider må være godkjent av veileder før studenten kan levere masteroppgaven til sensur.

.

Vurdering og eksamen

Skriftlig masteroppgave utført individuelt eller i gruppe på inntil 3 studenter samt individuell  muntlig eksaminasjon. Oppgaven skal skrives ifølge gjeldende Masterhåndbok. Monografier skal ha et omfang på 15 000 ord (+/- 20 %). Velges artikkelmanus, skal  fordypningsnotatet/kappen ha et omfang på 3000 ord (+/- 20 %). Velges et annet format, skal  omfanget til fordypningsnotatet/kappen være på 9000 ord (+/- 20 %). Kravet til omfang er det  samme for individuelle masteroppgaver og masteroppgaver skrevet i gruppe.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Hvis masteroppgaven skrives i gruppe, gis det en felles karakter for alle studentene i gruppen. Studentene får en midlertidig karakter på den skriftlige masteroppgaven. Kun studenter med karakter A-E på den skriftlige masteroppgaven, kan fremstille seg til muntlig eksaminasjon.Endelig karakter settes etter at individuell muntlig eksaminasjon er gjennomført. Hele karakterskalaen kan anvendes ved justering av den midlertidige karakteren.

 

Følgende gjelder når karakteren F tildeles:

Skriftlig oppgave:

Hvis masteroppgaven skrives i gruppe, vil hele gruppen få denne karakteren. Studentene kan ikke fremstille seg til muntlig eksaminasjon. Studentene kan levere ny eller omarbeidet masteroppgave til sensur én gang.

Muntlig eksaminasjon:

Dersom karakteren F tildeles etter gjennomføringen av den muntlige eksaminasjonen, blir studentens endelige karakter F. Studenten må da fremstille seg til ny eksamen ved å levere ny eller omarbeidet masteroppgave til sensur. Ved bestått karakter på skriftlig oppgave kan kandidaten fremstille seg til muntlig eksaminasjon.

Klage på karakter: 

Karakteren på den skriftlige oppgaven kan påklages. Hvis karakteren endres som følge av ny sensur, må studenten også fremstille seg til ny muntlig eksaminasjon.

Sensorordning

Hver masteroppgave vurderes av to sensor, hvorav én sensor må være ekstern.

Emneansvarlig