EPN

MINT5000 Intensivmedisin Emneplan

Engelsk emnenavn
Intensive and Critical Care Medicine
Omfang
10 stp.
Studieår
2020/2021
Emnehistorikk

Innledning

I dette emnet skal studenten tilegne seg inngående kunnskap i patofysiologi og intensivmedisinsk behandling ved alvorlig svikt i vitale funksjoner relatert til ulike medisinske og kirurgiske tilstander og relevante emner innenfor anestesiologi og kirurgi. Denne kunnskapen danner grunnlaget for å kunne administrere, overvåke og evaluere avansert medisinsk behandling.

Forkunnskapskrav

ABIO6000/MAABI4000, Medisinsk og naturvitenskapelig kunnskap 10 stp., må være bestått for å kunne fremstille seg til eksamen i dette emnet.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:

Studenten

 • har inngående kunnskap om teori og metoder i intensivmedisin
 • har inngående kunnskap om ulike anestesiformer og ettervirkninger av dem
 • har inngående kunnskap om den kirurgiske stressrespons
 • har inngående kunnskap om prinsipper for administrering av avansert medisinsk utstyr som brukes i intensivmedisinsk behandling

 

Ferdigheter:

Studenten

 • kan analysere og forholde seg kritisk til eksisterende teori og metoder innenfor intensivmedisinsk behandling
 • kan arbeide selvstendig med teoretisk problemløsning relatert til forordnet intensivmedisinsk behandling delegert av lege

 

Generell kompetanse:

Studenten

 • kan analysere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger innen intensivsykepleie med utgangspunkt i fag-, forsknings-, erfarings- og pasientkunnskap
 • kan anvende kunnskap i intensivmedisin for å administrere intensivmedisinsk behandling forordnet av lege

Innhold

 • Intensivmedisinsk behandling ved alvorlig svikt i ulike organ og organsystemer
 • Kardiologi
 • Ekspansive prosesser i sentralnervesystemet, nevrokirurgi og nevrologi
 • Infeksjonssykdommer
 • Anestesiformer og ettervirkninger

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger og selvstudier.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Ingen.

Vurdering og eksamen

Individuell skriftlig eksamen under tilsyn, 6 timer.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen.

Vurderingsuttrykk

Sensorordning

Hver besvarelse vurderes av 2 sensorer, hvorav 1 sensor må være ekstern.

Emneoverlapp

INTEN6000 og MINT5000 er 100% overlappende