EPN-V2

MINF6500 Koordineringsutfordringer i norsk integreringspolitikk og forvaltning Emneplan

Engelsk emnenavn
Coordination challenges in Norwegian immigration policy and administration
Studieprogram
Bachelorstudium i administrasjon og ledelse i offentlig virksomhet
Årsstudium i migrasjons- og integrasjonsforvaltning
Årsstudium i organisasjon og ledelse
Omfang
10 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet tar for seg norsk integreringspolitikk og forvaltning. Emnet tar opp Stortingets og Regjeringens mål med og virkemidler for integrering, og arbeids- og ansvarsdelingen mellom ulike deler av offentlig forvaltning. En sentral problemstilling er knyttet til spenningen mellom ulike mål og hensyn innenfor migrasjons-, utlendings- og integreringsfeltet. En annen er knyttet til koordinering av aktiviteten mellom ulike deler av forvaltningen. Integrering av innvandrere og flyktninger er et tema som krysser sektorskiller og fører til betydelige koordineringsutfordringer både på nasjonalt, regionalt og lokalt plan, og mellom nivåene. I emnet analyseres og diskuteres integreringspolitikken i lys av teori om organisering og styring i offentlig sektor, herunder bruk av ulike typer virkemidler og ulike mekanismer for koordinering. Norsk integreringspolitikk og -forvaltning diskuteres videre i et komparativ perspektiv, der den sammenlignes med integreringspolitikken i andre land, og med andre politikkfelt i Norge.

Undervisningsspråk er norsk.

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav.

Læringsutbytte

Studenten skal etter å ha fullført emnet ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten har kunnskap om

 • sentrale utfordringer med hensyn til integrering av innvandrere og flyktninger
 • myndighetenes mål for integreringspolitikken og hvordan ulike mål og hensyn er vektet
 • organiseringen av innvandrings- og integreringspolitikken, de viktigste aktørene og ansvars- og arbeidsdelingen mellom dem
 • ulike styringsvirkemidler og hvordan myndighetene bruker disse for at innvandrere og flyktninger skal integreres i det norske samfunnet
 • koordineringsutfordringer i integreringspolitikken og mekanismer og virkemidler for koordinering
 • viktige forskjeller og likheter i integreringspolitikk og -forvaltning i Norden og Europa

Ferdigheter

Studenten kan

 • identifisere koordineringsutfordringer i integreringspolitikken
 • identifisere utfordringer knyttet til organiseringen av innvandrings- og integreringsforvaltningen
 • vurdere sterke og svake sider ved ulike styringsvirkemidler i integreringspolitikken

Generell kompetanse

Studenten kan

 • finne og bruke relevant og kvalitetssikret fagstoff med utgangspunkt i en konkret problemstilling
 • enten alene eller i samarbeid med andre formidle sentralt fagstoff gjennom skriftlig arbeide

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen gis i form av forelesninger og seminarer. Det forutsettes aktiv deltakelse fra studentene i undervisningen, og det legges vekt på dialog.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å kunne framstille seg til eksamen må studenten ha følgende godkjente arbeidskrav:

 • Arbeidskrav 1: Alle studentene skal levere et skriftlig arbeid i form av en oppsummering og diskusjon av et pensumbidrag (en artikkel eller et bokkapittel/del av en bok som står på pensum). Oppsummeringen bør diskutere pensumbidraget i lys av overordnede temaer i kurset og/eller aktuelle temaer i integreringspolitikken. Innleveringen skal være på ca 2-3 sider (500-900 ord).

Arbeidskravet må være gjennomført og godkjent innen fastlagt frist for at studenten skal kunne framstille seg til eksamen. Dersom arbeidskravet ikke blir godkjent, gis det anledning til å kunne levere en forbedret versjon én gang innen angitt frist.

Vurdering og eksamen

Eksamen i emnet er en skoleeksamen på 6 timer.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A - F

Sensorordning

Det benyttes intern og ekstern sensor til sensurering av besvarelsene.

Et uttrekk på minst 25 % av besvarelsene sensureres av to sensorer. Karakterene på disse samsensurerte besvarelsene skal danne grunnlag for å fastsette nivå på resten av besvarelsene.