EPN

MINF6400 Integrering, inkludering og ekskludering i utdanning og arbeidsliv Emneplan

Engelsk emnenavn
Integration in Work and Education
Studieprogram
Årsstudium i migrasjons- og integrasjonsforvaltning
Omfang
10 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Norge er et flerkulturelt samfunn. Idealet er inkludering og at alle skal delta og føle seg som en del av samfunnet. Særlig framholds utdanning og arbeidsliv som de sentrale arenaene for integrasjon. Forskning viser imidlertid at ekskludering er utbredt i Norge. Dette emnet omhandler hva som hemmer og fremmer deltakelse og inkludering i utdannings- og arbeidsliv blant etniske minoriteter. Vi ser på den historiske utviklingen av den moderne innvandringen til Norge, samt politiske grep som er tatt for å skape et demokratisk og likeverdig samfunn. Studentene får innblikk i sentrale begreper og perspektiver, samt en empirisk oversikt. 

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav

Læringsutbytte

Studenten skal etter å ha fullført emnet ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: 

Kunnskap

Studenten lærer

  • utviklingstrekk i den moderne innvandringen til Norge
  • sentrale begreper knytte til utdanning og arbeidsliv, som fullføring, frafall, mangfold, diskriminering, rasisme, inkludering og ekskludering
  • kunnskap om innvandring og utfordringer for en bærekraftig velferdsstat
  • kritiske perspektiver til diskusjoner om innvandring og integrering og politikken på området

Ferdigheter

Studenten kan

  • gjøre rede for sentrale perspektiver og begreper om innvandring og integrering
  • presentere faglige bidrag og drøfte ulike momenter som forklarer situasjonen i samfunnet for etniske minoriteter
  • diskutere teoretiske innsikter og hvordan de kan sammenholdes med empiri om norske forhold
  • gjøre rede for ulike oppfatninger av hva som hemmer og fremmer et demokratisk og mangfoldig Norge

Generell kompetanse

Studenten kan

  • gi en oversikt over situasjonen for innvandrere og integrering i utdannings- og arbeidslivet i Norge
  • være med i debatter og diskutere virkemidler som kan brukes lokalt for å fremme deltakelse og inkludering lokalt

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen består av forelesninger hvor det forventes at studentene deltar aktivt.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Ingen arbeidskrav eller obligatorisk aktivitet.

Vurdering og eksamen

Eksamen i emnet er en skriftlig skoleeksamen på 5 timer.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F

Sensorordning

Det benyttes intern og ekstern sensor til sensurering av besvarelsene. 

Et uttrekk på minst 25 % av besvarelsene sensureres av to sensorer. Karakterene på disse samsensurerte besvarelsene skal danne grunnlag for å fastsette nivå på resten av besvarelsene

Emneansvarlig

Jon Rogstad