EPN-V2

MINF6300 Integrasjon i praksis Emneplan

Engelsk emnenavn
Integration in practise
Studieprogram
Årsstudium i migrasjons- og integrasjonsforvaltning
Omfang
10 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

I løpet av noen få tiår har sammensetningen av befolkningen i Norge endret seg raskt. Innvandring fra utlandet har bidratt til befolkningsvekst og økt mangfold i by og bygd. Denne utviklingen bekymrer og engasjerer. Hvordan tilpasser innvandrere og deres etterkommere seg i sitt nye hjemland? Hvordan påvirker innvandring folks holdninger til innvandrere og innvandring, og hvordan påvirkes nabolag og lokalsamfunn av flere innvandrere? Dette er noen av de overordnede spørsmålene som søkes besvart i dette emnet. Mer spesifikt vil dette emne gi studentene innføring i sentrale teoretiske begreper om integrering, segregering og assimilering, og innsikt i innvandreres tilpasning på ulike samfunnsområder. Som overskriften antyder vil likevel fokus i dette emne først og fremst være praksis- og empirinært. Integrering av innvandrere skjer ikke i staten, men foregår i praksis i det enkelte lokalsamfunn og i kommunen hvor folk arbeider og bor.

Undervisningsspråk er norsk.

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav.

Læringsutbytte

Studenten skal etter å ha fullført emnet ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten har

 • kunnskap om sentrale begreper som integrering, assimilering og segregering
 • kunnskap om aktører og implementering av integreringspolitikk lokalt, og om hvilke virkemidler som er viktige for at innvandrere skal bli integrert i arbeids- og boligmarked og i samfunnet for øvrig
 • kunnskap om innvandreres integrering på ulike samfunnsområder, og hvilke utfordringer som finnes med hensyn til innvandreres levekår
 • innsikt i nordmenns holdning til innvandring og hvordan de har endret seg over tid

Ferdigheter

Studenten kan

 • drøfte teoretiske begreper om innvandrere, og deres etterkommeres, integrasjon på ulike samfunnsområder og belyse dette med empiri
 • drøfte hvordan kommunale og regionale aktører i praksis bidrar til integrering av innvandrere på ulike samfunnsområder
 • drøfte hvordan private aktører som arbeidsgivere, lokale foreninger, idrettslag, innvandrerorganisasjoner kan bidra i integreringsprosessen
 • drøfte hvordan økt mangfold påvirker folks holdninger til innvandrere og innvandring, og hva innvandring bety for samfunnsutviklingen i byer og småsteder i Norge

Generell kompetanse

Studenten

 • kan utveksle synspunkter om hvordan integreringspolitikken i Norge utspiller seg i praksis
 • kan bidra til utvikling av god praksis rundt integrering

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen vil foregå som forelesninger og to dagers workshop før hjemmeeksamen.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å kunne framstille seg til eksamen må studenten ha følgende godkjente arbeidskrav:

 • Arbeidskrav 1: Ett skriftlig notat hvor studenten skal velge tema og problemstilling for sin fordypningsoppgave innenfor området integrasjonsarbeid i praksis, og begrunne valget. Notatet skal være kortfattet (omtrent 1 side).

Arbeidskravet må være gjennomført og godkjent innen fastlagt frist for at studenten skal kunne framstille seg til eksamen. Dersom arbeidskravet ikke blir godkjent, gis det anledning til å kunne levere en forbedret versjon én gang innen angitt frist.

Vurdering og eksamen

Eksamen i emnet er en individuell skriftlig fordypningsoppgave. Studentene arbeider med oppgaven gjennom hele emnet. Besvarelsen skal ha et omfang på på åtte til ti sider.

Skrifttype og skriftstørrelse: Arial / Calibri 12 pkt. Linjeavstand: 1,5.

I oppgaven skal problemstillingen drøftes med bruk av pensum fra emnet. Studenten kan også i arbeidet med oppgaven trekke inn egne erfaringer eller aktuell debatt fra media.

En student kan ved ikke bestått levere omarbeidet versjon av oppgaven til sensur én gang.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A - F

Sensorordning

Det benyttes intern og ekstern sensor til sensurering av besvarelsene.

Et uttrekk på minst 25 % av besvarelsene sensureres av to sensorer. Karakterene på disse samsensurerte besvarelsene skal danne grunnlag for å fastsette nivå på resten av besvarelsene.

Emneansvarlig

Kristian Tronstad