EPN

MINF6100 Nasjon, stat og det flernasjonale samfunn Emneplan

Engelsk emnenavn
Nation, State, and the Multi-national Society
Studieprogram
Årsstudium i migrasjons- og integrasjonsforvaltning
Omfang
10 stp.
Studieår
2022/2023
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet tar for seg sentrale problemstillinger for forståelsen av integrasjon i forhold til kollektive fenomen som nasjon og stat. Vektleggingen ligger på statsvitenskapelig og sosiologisk teori. Kurset presenterer teorier knyttet til nasjon og nasjonalisme, teorier rundt statens rolle og problemstillinger rundt flernasjonale samfunn. Forskjellige betydninger av grenser og grensetrekning vil bli tatt opp.

Nasjon og statsforståelsen åpner for flere viktige spørsmål i det moderne samfunn: Hva er forholdet mellom de nye nasjoner og majoritetsnasjonen? Hva ligger i begrepet parallellsamfunn og endringer knyttet til dette?

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav.

Læringsutbytte

Studenten skal etter å ha fullført emnet ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten har

  • kunnskap om sammenhengen nasjon, stat og integrasjonsproblematikk

  • innblikk i motiver for forskjellige oppfatninger av grenser og grensetrekning

  • innsikt i sammenhengen mellom nye minoritetskulturer og den opprinnelige majoritetskultur

  • forståelse for debatten om integrasjon, parallellsamfunn og «Leitkultur»

Ferdigheter

Studenten

  • kan argumentere for forskjellige syn på nasjon, nasjonsdannelse og stat

  • har evne til å se forskjellige sider og praksiser i utførelsen av statlige grenseregimer

  • har kompetanse til å se utfordringer og muligheter knyttet til nye befolkningssammensetninger og den demokratiske samtalen

 

Generell kompetanse

Studenten

  • forstår betydningen av den enkeltes identitet knyttet til nasjon

  • forstår politiske og etiske konsekvenser av stat og grenser

  • forstår migrasjonens sosiale og kulturelle virkninger i det flernasjonale samfunn

Arbeids- og undervisningsformer

Samlinger, med forelesninger og diskusjoner. 

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Ingen arbeidskrav. 

Vurdering og eksamen

 Eksamen i emnet er en individuell skoleeksamen på 5 timer.  

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A - F

Sensorordning

Det benyttes intern og ekstern sensor til sensurering av besvarelsene. Et uttrekk på minst 25 % av besvarelsene sensureres av to sensorer. Karakterene på disse samsensurerte besvarelsene skal danne grunnlag for å fastsette nivå på resten av besvarelsene.

Emneansvarlig

Pål Veiden