EPN

Emneplan forMINF6000 Migrasjon i et globalt perspektiv

Engelsk emnenavn
Migration in a Global Perspective
Studieprogram
Høst: Årsstudium i migrasjons- og integrasjonsforvaltning
Omfang
10 stp.
Studieår
2021
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet gir en innføring i migrasjonens nyere historie internasjonalt og i Norge. Vi spør: Hvilke typer migrasjon har vært dominerende de siste tiårene? Hvilke drivkrefter ligger bak bevegelsen av asylsøkere, arbeidsmigranter, familiemigranter og andre? Hvordan har innvandringspolitikken endret seg over tid? Videre ser vi på hva som er konsekvensene av migrasjonen for landene de reiser fra, for mottakerlandet og for migrantene selv. Kurset bruker aktuelle debatter om innvandring, integrering og mangfold som utgangspunkt for å drøfte pensumlitteraturen.  

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav.

Læringsutbytte

Studenten skal etter å ha fullført emnet ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Studentene har forståelse av migrasjonsstrømmer og deres årsaker. Videre blir studentene kjent med dilemmaer knyttet til regulering av migrasjon, samt migranters opplevelse.  

Kunnskap 

Studenten har

  • kunnskap om sammenhengen mellom migrasjonsstrømmer og kontroll 

  • innblikk i motiver og beveggrunner for ulike typer migrasjon 

  • innsikt i sammenhengen mellom sosial endring, økonomisk endring og migrasjon

  • forståelse for årsaker til og virkninger av migrasjon

Ferdigheter 

Studenten:

  • Kan vurdere årsaker til, virkninger av og utfordringer knyttet til migrasjon for sender- så vel som mottakerland.
  • Evner å se sammenhengen mellom migranters migrasjonserfaring og deres levekår i mottakerlandet.
  • Har kompetanse til å analysere forholdet mellom innvandrings - og integreringspolitikken og den nasjonale helse - og sosialpolitikken.

Generell kompetanse 

​Studenten 

  • forstår migrasjonens sosiale, kulturelle og samfunnsøkonomiske virkninger både fra senderlandets og mottakerlandets perspektiv 

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger og seminarundervisning. Det forutsettes aktiv deltakelse fra studentene i undervisningen, og det legges vekt på dialog. Studentene er forventet å forberede og presentere kortfattede innlegg om aktuelle saker fra innvandringsfeltet. 

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Ingen arbeidskrav

Vurdering og eksamen

Eksamen i emnet er skoleeksamen på 6 timer. 

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen hjelpemidler er tillatt. 

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A - F

Sensorordning

Det benyttes intern og ekstern sensor til sensurering av besvarelsene.  Et uttrekk på minst 25 % av besvarelsene sensureres av to sensorer. Karakterene på disse samsensurerte besvarelsene skal danne grunnlag for å fastsette nivå på resten av besvarelsene.

Emneansvarlig

Ann-Helèn Bay