EPN

MGSF5100 Samfunnsfag og samfunnsfagdidaktikk 3 Emneplan

Engelsk emnenavn
Social Studies Education 3
Studieprogram
Grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7 / Grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10
Omfang
15 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Fagplanen tilhørende dette emnet er lagt på emne MGSF4100 Samfunnsfag og samfunnsfagdidaktikk 1.

 

Dette emnet tar sikte å få studentene til å utforme et samfunnsfagdidaktisk forskningsprosjekt ved å forholde seg til og reflektere rundt andres tekster og skrive tekster selv.

Forkunnskapskrav

Se fagplanen.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • har spesialisert innsikt i et avgrenset fagområde innenfor samfunnsfag og samfunnsfagdidaktikk
 • har avansert kunnskap om relevant forskning og teori og vitenskapelige tenkemåter, forskningsmetoder og etikk

Ferdigheter

Studenten

 • kan kritisk anvende forskningsbasert profesjonsrettet kunnskap i samfunnsfag til utforskning av nye problemområder
 • skal kunne anvende flere perspektiver i egen praksis og synliggjøre perspektivrikdom som en ressurs for elevenes samfunnsorientering

Generell kompetanse

Studenten

 • kan på et avansert nivå formidle og kommunisere om faglige problemstillinger knyttet til profesjonsutøvelsen og har profesjonsfaglig digital kompetanse
 • kan bidra til utviklingsarbeid som fremmer samfunnsfaglig og pedagogisk nytenkning i skolen

Innhold

Gjennom gruppeveiledning, produksjon av egne tekster og lesing av andres tekster skal studenten finne retning for egen forskning. Mye av arbeidet innebærer å finne eget relevant pensumstoff og bruke dette som en bakgrunn for prosjektskissen til masteroppgaven.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen er seminarbasert og i stor grad drevet av studentene selv. Gruppeveiledning og tilbakemelding med følgende faglige aktiviteter:

 • Bidra med egenproduserte tekster.
 • Lese og diskutere andre masteroppgaver i samfunnsfagdidaktikk.
 • Lese medstudenters tekster og gi læringsfremmende tilbakemelding

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Retten til å avlegge eksamen forutsetter godkjente arbeidskrav og deltakelse i bestemte faglige aktiviteter. Se mer informasjon i den innledende delen av fagplanen.

 • Studenten skal individuelt eller i gruppe på inntil tre velge tema for masteroppgave og levere en prosjektskisse på 1800 ord +/- 10 %.
 • Studenten skal individuelt eller i gruppe på inntil tre levere en gjennomgang av forskningslitteratur knyttet til masteroppgavens tema med et omfang på 1500 ord (+/- 10 %).

Prosjektskisse og gjennomgangen av forskningslitteraturen skal vise forståelse av hva som er faglig relevante temaer å arbeide videre med i masteroppgaven. Arbeidskravet vil danne grunnlag for tildeling av veileder til masteroppgaven. Formålet med arbeidskravet er å sette i gang skrivingen av masteroppgaven.

Vurdering og eksamen

Individuell muntlig eksamen. Studenten gir en presentasjon på 20 minutter med digitale hjelpemidler. Studenten skal presentere metodevalg og foreløpig innsamlet/tenkt datagrunnlag for masteroppgaven.

 

Ny/utsatt eksamen

Ved ikke-bestått eksamen er det adgang til å omarbeide presentasjonen én gang. Utsatt eksamen arrangeres som ved ordinær eksamen.  

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt.

Vurderingsuttrykk

Bestått/Ikke bestått.

Sensorordning

Eksamen vurderes av to interne sensorer. En tilsynssensor er tilknyttet emnet, i henhold til retningslinjer for oppnevning og bruk av sensorer ved OsloMet.