EPN

MGPE5300 Pedagogikk fordypning 2: Spesialpedagogikk Emneplan

Engelsk emnenavn
Special Needs Education 2
Studieprogram
Grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7 / Grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10
Omfang
15 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Fagplan

Pedagogikk fordypning 2: Spesialpedagogikk

(15 studiepoeng)

Fagplanen ble godkjent i studieutvalget 14. november 2016

Revisjon godkjent av utdanningsutvalget 11. januar 2021

Redaksjonell endring lagt inn 29. oktober 2021

Gjeldende fra høstsemesteret 2022

Innledning

Fagplanen bygger på forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningen for trinn 1-7/trinn 5-10, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 7. juni 2016, nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen trinn 1-7/trinn 5-10 av 1. september 2016 og programplan for grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7/trinn 5-10 ved Høgskolen i Oslo og Akershus, godkjent av studieutvalget 16. november 2016.

Spesialpedagogikk 2 gir studenten en utvidet mulighet til å utforske det pedagogiske kunnskapsområdet og utvidet kompetanse for å legge til rette opplæringstilbud for alle. Det krever evne til å analysere og kritisk ta stilling til spesialpedagogiske perspektiver, handlingsalternativer og tiltak for en inkluderende skole. Videre krever det innsikt i prinsipper og dilemmaer knyttet til pedagogiske og spesialpedagogiske problemstillinger for arbeid på individ- og systemnivå for elever som ikke får eller/kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet eller som befinner seg i en vanskelig livssituasjon. Den spesialpedagogiske tiltakskjeden er følgelig et sentreringspunkt. Et annet sentreringspunkt er kompetanse til å samhandle med foresatte, kolleger og annet fagpersonell om barnets helhetlige utvikling og læring i et livsløpsperspektiv. I denne sammenheng rettes det oppmerksomhet mot interprofesjonelt samarbeid og relasjonen mellom faglige aktiviteter i og rundt klasserommet, læreren og medelever som lærings- og samhandlingsressurser.

Faget gir en bred fordypning i sentrale spesialpedagogiske tema og problemstillinger for å kunne gjennomføre en spesialpedagogisk masterstudie

Målgruppe

Studenter som er tatt opp til femårig grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7/trinn 5-10.

Opptakskrav

Faget er tilgjengelig som valgfag for aktive studenter ved grunnskolelærerutdanningen.

Læringsutbytte

Læringsutbytte er nærmere beskrevet i emneplanen

Fagets innhold og oppbygging

Pedagogikk fordypning 2: Spesialpedagogikk (15 studiepoeng) består av et emne og gjennomføres i niende semester.

 

Fagets arbeids- og undervisningsformer

Individuelt arbeid med pensumlitteratur, kollokviegrupper, oppgavearbeid i gruppe, forelesninger og casebasert dialogseminar. Studentene forutsettes å engasjere seg aktivt i studentfellesskapet gjennom drøftinger, framlegg, analyse av utfordrende arbeidssituasjoner og begrunnede valg av mulige handlemåter.

 

Praksisopplæring

Praksisopplæring er nærmere beskrevet i programplanen. Læringsutbyttebeskrivelsene for faget er konsistente med læringsutbyttebeskrivelsene for praksisstudium i 2. syklus. I praksisperioden 9. semester utnytter studenten sitt nettverk fra praksisstudiet til å finne håndterlige måter å innhente empiri til masteroppgaven dersom dette er aktuelt.

 

Skikkethetsvurdering

Lærerutdanningsinstitusjoner har ansvar for å vurdere om studenter er skikket for læreryrket. Løpende skikkethetsvurdering foregår gjennom hele studiet og inngår i en helhetsvurdering av studentens faglige og personlige forutsetninger for å kunne fungere som lærer. En student som utgjør en mulig fare for elevers liv, fysiske og psykiske helse, rettigheter og sikkerhet, er ikke skikket for yrket. Studenter som viser liten evne til å mestre læreryrket, skal så tidlig som mulig i utdanningen få melding om dette. De skal få råd og veiledning for å gjøre dem i stand til å oppfylle kravene om lærerskikkethet eller få råd om å avslutte utdanningen. Beslutninger om skikkethet kan fattes gjennom hele studiet. Se høgskolens nettsted for mer informasjon om skikkethetsvurdering.

Arbeidskrav

Retten til å avlegge eksamen forutsetter godkjente arbeidskrav i bestemte faglige aktiviteter.

 

Arbeidskrav skal være levert/utført innen fastsatt(e) frist(er). Gyldig fravær dokumentert med for eksempel sykemelding, gir ikke fritak for å innfri arbeidskrav. Studenter som på grunn av sykdom eller annen dokumentert gyldig årsak ikke leverer/utfører arbeidskrav innen fristen, kan få forlenget frist. Ny frist for å innfri arbeidskrav avtales i hvert enkelt tilfelle med den aktuelle læreren.

 

Arbeidskrav vurderes til "Godkjent" eller "Ikke godkjent". Studenter som leverer/utfører arbeidskrav innen fristen, men som får vurderingen "Ikke godkjent", har anledning til en eller to nye innleveringer/utførelser. Studenten må da selv avtale ny innlevering av det aktuelle arbeidskravet med faglærer. Studenter som ikke leverer/utfører arbeidskrav innen fristen og som ikke har dokumentert gyldig årsak, får ingen nye forsøk.

 

I programplanen er de fagovergripende temaene på de ulike studieårene og semestrene beskrevet. I tilknytning til disse kan det være krav til tilstedeværelse og/eller andre arbeidskrav.

Vurderings-/eksamensformer

Se emneplanen under punktet Vurderings-/eksamensformer.

 

Vurdering - vurderingskriterier

A: Fremragende. Viser fremragende kunnskaper og ferdigheter innenfor kompetanseområdene i faget. Viser fremragende oversikt over faget og en analytisk evne til selvstendig bruk av relevante kunnskaper. Viser høyt faglig og profesjonsetisk refleksjonsnivå og selvstendig tenkning i forhold til læringsmål, fagets egenart og tilrettelegging av et godt læringsmiljø.

 

B: Meget god. Viser meget gode kunnskaper og ferdigheter innenfor kompetanseområdene i faget. Viser meget god oversikt over faget og en analytisk evne til selvstendig bruk av relevant kunnskap. Viser høyt faglig og profesjonsetisk refleksjonsnivå og selvstendig tenkning i forhold til læringsmål, fagets egenart og tilrettelegging av et godt læringsmiljø.

 

C: God. Viser gode kunnskaper og ferdigheter innenfor kompetanseområdene i faget. Viser god oversikt over faget og en analytisk evne til selvstendig bruk av relevant kunnskap. Viser et tilfredsstillende faglig og profesjonsetisk refleksjonsnivå, samt og selvstendig tenkning i forhold til læringsmål, fagets egenart og tilrettelegging av et godt læringsmiljø.

 

D: Nokså god. Viser begrensede kunnskaper og ferdigheter innenfor kompetanseområdene i faget. Viser begrenset over faget og en analytisk evne til selvstendig bruk av relevant kunnskap. Viser et tilfredsstillende faglig og profesjonsetisk refleksjonsnivå, samt selvstendig refleksjon og selvstendig tenkning i forhold til læringsmål, fagets egenart og tilrettelegging av et godt læringsmiljø.

 

E: Tilstrekkelig. Tilfredsstiller minimumskravene til kunnskaper og ferdigheter innenfor kompetanseområdene i faget. Viser noe evne til refleksjon og selvstendig tenkning i forhold til læringsmål, fagets egenart og tilrettelegging av et godt læringsmiljø.

 

F: Ikke bestått. Har utilstrekkelig kunnskaper og ferdigheter innenfor kompetanseområdene i faget. Viser dårlig evne til refleksjon og selvstendig tenkning i forhold til læringsmål, fagets egenart og tilrettelegging av et godt læringsmiljø.

 

Rettigheter og plikter ved eksamen

Studentens rettigheter og plikter framgår av forskrift om studier og eksamen ved Oslomet. Forskriften beskriver blant annet vilkår for ny/utsatt eksamen, klageadgang og hva som regnes som fusk ved eksamen. Studenten er selv ansvarlig for å melde seg opp til eventuell ny/utsatt eksamen.

Forkunnskapskrav

Faget er tilgjengelig for studenter som har fullført MGPE3300, Pedagogikk fordypning 1: Spesialpedagogikk 1, eller tilsvarende emne fra andre utdanningsinstitusjoner  

Læringsutbytte

Faget skal gi kompetanse innen den valgte fordypningen, som del av arbeidet med å skape en skole for alle. Videre skal faget bidra til at studenten utvikler bred oversikt over aktuell kunnskap, forskning og posisjoner innen kunnskapsfeltet som grunnlag for arbeid med masteroppgaven.

Etter fullført fag har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.

Kunnskap

Studenten

 • har avansert kunnskap om hvordan inkludering og spesialpedagogiske prinsipper bidrar til økt opplæringstilpasning og opplæringskvalitet for alle elever
 • har omfattende kunnskap om det spesialpedagogiske fagfeltet og spesialpedagogiske hjelpe- og støttesystemer, herunder også kunnskap om foreldresamarbeid, samt interprofesjonelt samarbeid
 • har inngående kunnskaper om profesjonsetiske verdivalg  
 • har avansert kunnskap om vitenskapelige tenkemåter, teori og aktuell forskning innen det spesialpedagogiske fagfeltet
 • har avansert kunnskap om å analysere behov for endring og utvikling, initiere lokalt utviklingsarbeid og bidra til kunnskapsutvikling og kunnskapsspredning

Ferdigheter

Studenten

 • kan analysere pedagogiske og spesialpedagogiske problemstillinger og dilemma basert på fagets verdigrunnlag og egenart
 • kan analysere og forholde seg kritisk til nasjonal og internasjonal pedagogisk - spesialpedagogisk forskning og legge denne kunnskapen til grunn ved planlegging og gjennomføring av opplæringen
 • kan anvende lærings- og mestringsstrategier slik at elevene gis anledning til å reflektere over og styrke egen utvikling og læring
 • kan vurdere og kritisk ta i bruk kartleggings- og testmateriell relatert til elevers språkutvikling - lesing, skriving og regning
 • kan veilede og rådgi ved spesialpedagogiske spørsmål og problemstillinger

Generell kompetanse

Studenten

 • kan identifisere, analysere og kritisk reflektere over profesjonsetiske og spesialpedagogiske problemstillinger
 • kan analysere, vurdere og håndtere selvstendig faglige og etiske problemstillinger for å fremme en inkluderende skole
 • kan bidra til innovasjonsprosesser som fremmer pedagogisk og spesialpedagogisk nytenkning 

Innhold

Studieemnet består av to innledende tema og to hovedtema:

Innledende temaer - en tredel av studieemnet

Tema a)  Spesialpedagogiske dilemma og utfordringer

 • Profesjonsetikk og spesialpedagogikk
 • Livsmestring - skolen som døråpner mot verden

Tema b) Sakkyndighet i et individ- og systemperspektiv 

 • Sakkyndighet som prinsipp og praksis
 • Diagnostisering - vurderingsformer

Hovedtemaer - to tredeler av studieemnet

Tema c) Endringsarbeid og rådgivning - forebyggende arbeid på ulike tiltaksnivå 

 • Prinsipper, strategier og kommunikasjon i spesialpedagogisk arbeid
 • Kompetanse for egen rådgiverrolle
 • Veiledning av barn, voksne og kolleger, og samarbeidende hjelpeinstanser

Tema d) Pedagogisk systemarbeid - profesjonsfellesskap

 • Skolekultur og tolkningsfelleskap
 • Skolen som lærende organisasjon

Arbeids- og undervisningsformer

Se fagplan.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Retten til å avlegge eksamen forutsetter godkjente arbeidskrav i bestemte faglige aktiviteter. 

Arbeidskrav 

Følgende arbeidskrav må være godkjent før eksamen kan avlegges:

Arbeidskrav 1

En fagtekst basert på et intervju med en fagperson om spesialpedagogisk arbeid i et individ- og systemperspektiv (omfang  800-1000 ord). Gjennomføres som pararbeid.

Arbeidskrav 2

En skriftlig gjennomgang av forskningslitteratur knyttet til masteroppgavens tema (omfang 1600 ord +/-10%). Arbeidskravet gjennomføres individuelt, eller i par eller grupper på tre for studenter som planlegger å skrive masteroppgaven sammen.

Arbeidskrav 3

Studentene velger tema for masteroppgaven og leverer en prosjektplan for masteroppgaven (omfang 1800 ord +/-10%). Arbeidskravet gjennomføres individuelt, eller i par eller grupper på tre for studenter som planlegger å skrive masteroppgaven sammen.

 

Krav om obligatorisk deltakelse:

 • Studenten må delta på to seminarer i gruppe i hvert av emnets fire temaer 
 • Deltakelse i masterskisseseminar  
 • Deltakelse i ulike utøvende roller i et «veiledningsrollespill», omfang om lag 5 x 10 min. Gjennomføres i gruppe.

Manglende deltakelse i faglige aktiviteter nevnt over medfører at studenten ikke får avlegge eksamen i emnet. Sykdom fritar ikke fra kravet om deltakelse. For studenter med gyldig fravær vil det bli utformet en kompensatorisk oppgave/alternativ gjennomføring. Form og omfang avtales med faglærer.

Vurdering og eksamen

Individuell skriftlig hjemmeeksamen på 2000 ord +/-10% over tre dager. 

Ny/utsatt eksamen arrangeres som ved ordinær eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler.

Vurderingsuttrykk

Det benyttes gradert karakterskala fra A til E for bestått og F for ikke bestått eksamen.

Sensorordning

Eksamen blir vurdert av en ekstern og en intern sensor.