EPN-V2

MGNT5100 Norsk tegnspråk og tegnspråkdidaktikk 3 Emneplan

Engelsk emnenavn
Norwegian Sign Language and Sign Language Subject Pedagogy 3
Studieprogram
Grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7
Grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10
Omfang
15 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Fagplanen tilhørende dette emnet er lagt på emne MGNT4100 Norsk tegnspråk og tegnspråkdidaktikk 1.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • har fordypet kunnskap om språklig variasjon, flerspråklighet og språkendring blant tegnspråklige
 • har kunnskap om språkideologi og tegnspråkenes plass i språklig mangfoldige samfunn
 • har kunnskap om utvikling og betydning av internasjonale relasjoner i tegnspråkmiljøer
 • har fordypet kunnskap om nyere tilnærminger til døves livserfaringer og historie (døvestudier)
 • har fordypet kunnskap om hvordan teknologisk utvikling på ulike felt har påvirket døves samfunnsdeltakelse
 • har fordypet kunnskap om hvordan endringer og kompleksitet former tegnspråkfeltet i dagens samfunn
 • har kunnskap om digital kompetanse i mangfoldige samfunn

Ferdigheter

Studenten

 • kan drøfte relevante temaer knyttet til tegnspråk og døve i et mangfoldsperspektiv
 • kan drøfte og vurdere ulike teoretiske perspektiver på tegnspråk og døve
 • kan sammenligne forskningsbasert kunnskap innen emnet
 • kjenner til og kan bruke visuelle og taktile kommunikasjonsstrategier i fravær av et felles (tegn)språk, herunder internasjonal tegnkommunikasjon, taktilt tegnspråk og haptisk kommunikasjon
 • kan analysere og bidra til aktuelle fagpolitiske debatter ut fra en teori- og forskningsbasert forståelse

Generell kompetanse

Studenten

 • kan redegjøre for og problematisere relevant teori knyttet til synet på tegnspråk og døve
 • kan bruke og formidle ny kunnskap og faglige problemstillinger i skjæringsfeltet mellom mangfoldskompetanse, tegnspråk og tegnspråklige
 • kan kritisk vurdere ulike språkvitenskapelige, samfunnsvitenskapelige og utdanningsvitenskaplige tilnærminger til tegnspråk og språklig mangfold
 • kan redegjøre for sammenhengen mellom lærerens språkbevissthet og tegnspråkets plass i den flerspråklige skolen

Arbeids- og undervisningsformer

Se fagplanen.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Retten til å avlegge eksamen forutsetter følgende godkjente arbeidskrav:

 • Studenten skal individuelt eller i gruppe på inntil tre velge tema for masteroppgave og levere prosjektskisse på 1800 ord +/- 10 %.
 • Studenten skal individuelt eller i gruppe på inntil tre levere en gjennomgang av forskningslitteratur knyttet til masteroppgavens tema med et omfang på 1600 ord +/- 10 %.

Prosjektskisse og gjennomgangen av forskningslitteraturen skal vise forståelse for hva som er faglig relevante temaer å arbeide videre med i masteroppgaven. Arbeidskravet vil danne grunnlag for tildeling av veileder til masteroppgaven.

Vurdering og eksamen

Eksamensform

Individuell muntlig eksamen på 30 minutter. Tema gis to uker før eksamen.

Ny/utsatt eksamen

Ny/utsatt eksamen arrangeres som ved ordinær eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt i forberedelsestiden.

Vurderingsuttrykk

Det benyttes karakteren Bestått/Ikke bestått.

Sensorordning

Ved avsluttende vurdering/eksamen benyttes to interne sensorer, og det brukes regelmessig tilsynssensor i samsvar med retningslinjer for oppnevning og bruk av sensorer ved OsloMet.