EPN

MGNT3200 Norsk tegnspråk 2 Emneplan

Engelsk emnenavn
Norwegian Sign Language, subject 2
Studieprogram
Grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7 / Lærerutdanning i praktiske og estetiske fag for trinn 1–13, kroppsøving og idrettsfag / Grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10
Omfang
30 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Fagplanen tilhørende dette emnet er lagt på emne MGNT3100 Norsk tegnspråk 1.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

 

Kunnskap

Kunnskap felles for trinn 1-7 og trinn 5-10

 

Studenten

 • har utvidete kunnskaper om språkstrukturer i norsk tegnspråk

 • har kunnskap om språklig variasjon og ulike tekster innen norsk tegnspråk

 • har kjennskap til blandingsformer mellom norsk tegnspråk og norsk talespråk

 • har kunnskap om flerspråklighet hvor norsk tegnspråk inngår, der målet om funksjonell tospråklighet i opplæringen er sentralt

 • har kjennskap til tegnspråkets status og tegnspråkliges historie, kultur og identitet, også internasjonalt

 • har kunnskap om regelverk og gjeldende læreplaner og andre undervisningsrelaterte dokumenter knyttet til norsk tegnspråk i skolen

 • har kjennskap til vitenskapsteoretiske og metodiske perspektiver relevante for faget norsk tegnspråk

 

Ferdigheter

Ferdigheter felles for trinn 1-7 og trinn 5-10

 

Studenten

 • kan anvende språkstrukturer og et basalt tegnforråd i norsk tegnspråk for å kunne delta i samtaler og gjennomføre undervisning på basisnivå

 • kan avlese og forstå ulike tekster på tegnspråk, med språklig variasjon og blandingsformer

 • kan oversette enkle tekster fra norsk til norsk tegnspråk og fra norsk tegnspråk til norsk

 • kan beskrive og forklare særtrekk ved døves kultur, og se den i sammenheng med majoritetskulturen

 • kan gjøre rede for ulike syn på kommunikasjon og språk i opplæringen av hørselshemmete gjennom historien

 

 

Generell kompetanse

Generell kompetanse felles for trinn 1-7 og trinn 5-10

 

Studenten

 • kan sette tydelige mål for undervisningen og vurdere elevenes læringsutbytte

 • kan legge til rette for varierte læringsaktiviteter, også ved bruk av digitale ressurser, som formidler kunnskap om norsk tegnspråk som fremmer språklig samhandling og elevenes grunnleggende ferdigheter og faglige utvikling

 

Generell kompetanse særlig rettet mot trinn 1-7

 

Studenten

 • kan planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning i norsk tegnspråk på basisnivå, for elever på trinn 1-7

 

Generell kompetanse særlig rettet mot trinn 5-10

Studenten

 • kan planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning i norsk tegnspråk på basisnivå, for elever på trinn 5-10

Innhold

I dette emnet arbeides det videre med språkstrukturer i norsk tegnspråk, og ulike tekster, blandingsformer og språklige variasjoner er en del av undervisningen. Studentens tegnforråd blir videreutviklet, samtidig som deres ferdigheter i avlesning, forståelse og produksjon øker. På studiet brukes varierte læringsaktiviteter og læringsressurser for å støtte opp under studentenes egen språkinnlæring og faglige bevissthet. Disse læringsaktivitetene gir studentene innsikt i hvordan planlegge, gjennomføre og vurdere læringsaktiviteter i og på norsk tegnspråk, på et basisnivå. Dette knyttes opp mot hvordan en som lærer kan støtte opp under elevenes grunnleggende ferdigheter i faget, tospråklighet og faglige kompetanse.

 

Samtidig er arbeidet med FoU-oppgaven, som har et omfang på 7000 ord (+/- ti prosent), sentralt i emnet. Oppgaven skal ha en klart formulert problemstilling som det må være mulig å undersøke og utdype. Oppgaven skal gi studentene muligheter til å dokumentere faglig kunnskap og innsikt gjennom belysning og drøfting av en faglig problemstilling som er relevant for lærerarbeid i grunnskolen. Studentene kan velge å skrive en teoretisk oppgave eller en oppgave som også er basert på empiri. Arbeidet med oppgaven skal gi erfaring med å søke og anvende litteratur og bygge på både oppgitt og selvvalgt pensum.

 

En teoretisk oppgave tar utgangspunkt i analyser og drøftinger i aktuelle forskningsarbeider innen et område og oppsummerer og sammenlikner.  En empirisk oppgave bygger på ny informasjon som studenten selv samler inn, eller bygger videre på analyse av materiale som andre har samlet inn. I oppgaver som bruker materiale studenten selv samler inn, er det et krav at dette innhentes slik at meldeplikten til NSD ikke utløses. Hvis elever under myndighetsalder deltar i undersøkelsen, skal foresatte gi samtykke. Gjennom oppgaven skal studenten dokumentere kjennskap til aktuell forskning på det området som studenten skriver om. Studenten skal bruke teori og annet fagstoff som grunnlag for å undersøke problemstillingen. I metodedelen skal framgangsmåter dokumenteres slik at det er mulig å se hvordan studenten har innhentet og brukt materialet, og hvordan han eller hun har kommet fram til resultatene. Resultatene skal drøftes ut fra alminnelige vitenskapelige krav til pålitelighet og gyldighet.

 

Undervisningen i emnet skal i tillegg til undervisning i faglige emner gi støtte for arbeidet med FoU-oppgaven:

 • Utdanningsvitenskap for lærere - Sentrale forskningstradisjoner og metoder.

 • Seminar i pedagogikk som tar opp sentrale utfordringer i dagens grunnskole.

 • Forskningsetikk og grunnlagsspørsmål.

 • Skriving i forskning om skole og undervisning og i læreryrket.

 

Deler av denne undervisningen vil kunne skje i høstsemesteret, mens studenten har sitt hovedfokus på emnet Norsk tegnspråk 1.

Arbeids- og undervisningsformer

Den praktiske undervisningen foregår gruppevis med faglærer.

 

Det forutsettes aktiv bruk av video ved selvstudium. Det blir gitt fortløpende tilbakemeldinger fra faglærerne på studentenes tegnspråklige produksjon. Den praktiske undervisningen gis i hovedsak på norsk tegnspråk, den teoretiske undervisningen også på norsk. Det forventes at studentene ikke bruker talespråk i timer der undervisningen blir gitt på norsk tegnspråk. Det benyttes tolk ved behov.

 

Undervisningen gis i form av forelesninger, veiledning og praktiske oppgaver. Gjennomføring av praktiske oppgaver skjer på norsk tegnspråk. Tavle, bilder, skrift, video og håndalfabet vil også bli benyttet. Utstyr som hørselsvern og ørepropper vil benyttes i perioder.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav og faglig aktivitet med krav om deltakelse må være godkjent før eksamen i emnet kan avlegges:

Arbeidskrav

 • Studentene skal levere til faglærer og få godkjent fire praktiske arbeidskrav. To av arbeidskravene er gruppeoppgaver, hvorav den ene (helst 3 studenter i gruppen) går ut på å produsere en video på 6-7 minutter der gruppemedlemmene samtaler på tegnspråk om et tema som er godkjent av faglærer, og den andre (helst 4 studenter i gruppen) er en gruppepresentasjon. Tilbakemeldinger blir gitt av faglærer. De to andre arbeidskravene er individuelle videoer på norsk tegnspråk på 2,5-3 minutter om et oppgitt tema. Tilbakemeldinger blir gitt av faglærer på den ene av de individuelle videoene, av en medstudent på den andre.

 • Innlevering av et notat på 400 ord +/- ti prosent om opplegg for FoU-oppgaven. Notatet skal ha med omtale av emne, spørsmål en vil undersøke, aktuell forskningslitteratur og annet fagstoff studenten forventer å sette seg inn i som del av oppgavearbeidet, hva slags materiale studenten planlegger å samle inn og undersøke, forskningsmetode studenten skal bruke, og skisse til oppgavedesign.

 • Notat før siste veiledning med utdrag av oppgavetekst (fra FoU-oppgaven) på 1500 ord +/- ti prosent.

 

Faglig aktivitet med krav om deltakelse

Det er krav om tilstedeværelse i den praktiske undervisningen i emnet. For å få avlegge eksamen kreves minimum 80 prosent tilstedeværelse. Sykdom og dokumentert fravær fritar ikke for kravet om deltakelse. Ved helt spesielle omstendigheter kan det etter avtale med faglærer gis kompensatoriske oppgaver ved overskridelse av fraværet.

Når det gjelder undervisningen som er knyttet til FoU-oppgaven, framgår det av undervisningsplanen hvilke aktiviteter som har krav om tilstedeværelse.

 • Deltakelse på flerfaglig undervisning om utdanningsvitenskap og metode, knyttet til felles pensum og tema og faglige og fagdidaktiske tema i det faget studenten har valgt å skrive oppgaven innenfor.

 • Deltakelse på kurs i akademisk skriving og IKT.

 • Deltakelse på to veiledninger i seminar eller individuelt. Veileder setter opp tidspunkter og krav til bidrag.

 • Deltakelse på delingskonferanse med framlegg og som tilhører til medstudenter.

 

Det er i tillegg krav om at studenten må gjennomføre flerfaglige arbeidskrav for å få avlegge eksamen i emnet. Se programplanen for nærmere informasjon om arbeidskravene.

Vurdering og eksamen

Avsluttende vurdering i emnet gjennomføres i vårsemesteret. Eksamen består av følgende to deler, som vektes likt (50/50):

 • En individuell muntlig eksamen på norsk tegnspråk. Varighet: om lag 105 minutter (90 minutters forberedelse i språklaboratorium + om lag 15 minutter møte med sensorene).

 • En individuell FoU-oppgave med omfang på 7000 ord +/- 10 prosent leveres elektronisk innen oppgitt frist. Oppgaven må oppfylle IKT-krav og bestemte krav til utforming. Slike kriterier publiseres på universitetets læringsplattform i god tid før studenten begynner på sin oppgave. Egenerklæring vedrørende fusk og plagiering og egenerklæring knyttet til hvorfor oppgaven ikke utløser NSD-krav, skal ligge som vedlegg i FoU-oppgaven ved innlevering.

 

Ny/utsatt eksamen

Ved gyldig fravær eller ikke bestått resultat må kun den aktuelle eksamensdelen tas opp igjen.

 

Muntlig eksamen gjennomføres på samme måte ved ny/utsatt eksamen som ved ordinær eksamen.

 

Ved ikke-bestått karakter på FoU-oppgaven, vil det være anledning til å omarbeide oppgaven ved første ny/utsatt eksamen. Etter dette leveres ny oppgave. Dersom FoU-oppgaven får bestått karakter, kan studenten ikke levere forbedret oppgave, men må eventuelt skrive ny FoU-oppgave ved ny eksamen. Dette innebærer at man skifter temaområde, eventuelt materiale for undersøkelse, faglig grunnlag og problemstilling. Innlevering av forbedret versjon av samme oppgave som ved tidligere eksamen er ikke tillatt, og slik innlevering vil ikke bli vurdert.

 

Studenter er selv ansvarlige for å melde seg opp til eventuell ny/utsatt eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen hjelpemidler er tillatt til muntlig eksamen. Alle hjelpemidler er tillatt i arbeidet med FoU-oppgaven.

Vurderingsuttrykk

Det gis gradert bokstavkarakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er ikke bestått.

Sensorordning

Eksamen vurderes av intern og ekstern sensor. Normalt er veileder intern sensor for FoU-oppgaven.