EPN

MGNT3100 Norsk tegnspråk 1 Emneplan

Engelsk emnenavn
Norwegian Sign Language, subject 1
Studieprogram
Grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7 / Lærerutdanning i praktiske og estetiske fag for trinn 1–13, kroppsøving og idrettsfag / Grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10
Omfang
30 stp.
Studieår
2022/2023
Timeplan
Emnehistorikk

Forkunnskapskrav

Ingen.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

 

Kunnskap

Kunnskap felles for trinn 1-7 og trinn 5-10

 

Studenten

 • har basiskunnskap om språkstrukturer i norsk tegnspråk

 • har basiskunnskap om tegnspråkliges historie, kultur, språk og identitet

 • har basiskunnskap om tegnspråklige som språklig og kulturell minoritet i det norske samfunnet

 

Kunnskap særlig rettet inn mot trinn 1-7

 

Studenten

 • har basiskunnskap om rettigheter og tilbud for tegnspråklige barn og unge, særlig på trinn 1-7

 

Kunnskap særlig rettet inn mot trinn 5-10

 

Studenten

 • har basiskunnskap om rettigheter og tilbud for tegnspråklige barn og unge, særlig på trinn 5-10

 

Ferdigheter

Ferdigheter felles for trinn 1-7 og trinn 5-10

 

Studenten

 • behersker et tegnforråd på basisnivå

 • behersker basale reseptive og produktive ferdigheter for å kunne uttrykke seg på norsk tegnspråk og delta i enkle dialoger

 • kan identifisere og anvende basale språkstrukturer i tekster på norsk tegnspråk

 • behersker enkle strategier for å sikre kommunikasjon, også når formelle språkferdigheter ikke strekker til

 

Generell kompetanse

Generell kompetanse felles for trinn 1-7 og trinn 5-10

 

Studenten

 • kan formidle grunnleggende kunnskap om faget norsk tegnspråk til elever og andre

 • kan reflektere over tegnspråklige elevers opplæringssituasjon

 • har basiskompetanse i å vurdere og ta i bruk ulike læringsstrategier, læringsressurser og digitale verktøy i faget norsk tegnspråk for egen læring og i formidlingssituasjoner som grunnlag for elevenes læring

 • kan kritisk reflektere rundt muligheter for tilrettelegging av kommunikativ samhandling, for eksempel å legge til rette for møteplasser for tegnspråklige elever på tvers av skoler og gjennom bruk av virtuelle klasserom, men også ved bruk av tolk

Innhold

I dette emnet vektlegges utvikling av studentenes egne språkferdigheter i norsk tegnspråk og deres kunnskap om tegnspråkliges historie, kultur og identitet. Kunnskap om opplæringssituasjonen for tegnspråklige elever vil stå sentralt. Undervisningen i studiet skal inspirere til å kommunisere på et nytt språk gjennom varierte læringsaktiviteter. Digitale verktøy og ulike læringsressurser brukes gjennomgående på en kritisk og reflektert måte, med klart siktemål om overføring til praksis og best mulig didaktisk tilpasning.

Arbeids- og undervisningsformer

Den praktiske undervisningen foregår gruppevis med faglærer.

 

Det forutsettes aktiv bruk av video ved selvstudium. Det blir gitt fortløpende tilbakemeldinger fra faglærerne på studentenes tegnspråklige produksjon. Den praktiske undervisningen gis i hovedsak på norsk tegnspråk, den teoretiske undervisningen også på norsk. Det forventes at studentene ikke bruker talespråk i timer der undervisningen blir gitt på norsk tegnspråk. Det benyttes tolk ved behov.

 

Undervisningen gis i form av forelesninger, veiledning og praktiske oppgaver. Gjennomføring av praktiske oppgaver skjer på norsk tegnspråk. Tavle, bilder, skrift, video og håndalfabet vil også bli benyttet. Utstyr som hørselsvern og ørepropper (til utlån) vil benyttes i perioder.

 

Det gjøres oppmerksom på at visse aktiviteter som er tilknyttet FoU-oppgaven i emnet Norsk tegnspråk 2 (informasjonsmøter, metodeundervisning m.m.), kan finne sted allerede i høstsemesteret.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav og faglig aktivitet med krav om deltakelse må være godkjent før eksamen i emnet kan avlegges:

Arbeidskrav

 • Studentene skal levere til faglærer og få godkjent tre praktiske arbeidskrav. To av arbeidskravene er gruppeoppgaver, som går ut på å produsere en video på 2,5-3 minutter der gruppemedlemmene samtaler på tegnspråk om et oppgitt tema. Av praktiske grunner bør gruppen bestå av to studenter. Tilbakemeldinger blir gitt av faglærer på den ene av gruppevideoene, av en annen gruppe på den andre. Det tredje arbeidskravet er en individuell video på norsk tegnspråk på 1,5-2 minutter om et oppgitt tema. Tilbakemelding her blir gitt av faglærer.

 • Studentene skal levere en individuell skriftlig hjemmeoppgave på 1500-2000 ord. Temaet skal være godkjent av faglærer på forhånd. 

 

Formålet med arbeidskravene er å gi studenten tilstrekkelig refleksjonsgrunnlag og veiledning i emnets faglige innhold.

Faglig aktivitet med krav om deltakelse

Det er krav om tilstedeværelse i undervisningen i emnet. Kravet om tilstedeværelse har sammenheng med emnets praktiske karakter. For å få avlegge eksamen kreves minimum 80 prosent tilstedeværelse. Sykdom og dokumentert fravær fritar ikke for kravet om deltakelse. Ved helt spesielle omstendigheter kan det etter avtale med faglærer gis kompensatoriske oppgaver ved overskridelse av fraværet.

 

Det er i tillegg krav om at studenten må gjennomføre flerfaglige arbeidskrav for å få avlegge eksamen i emnet. Se programplanen for nærmere informasjon om arbeidskravene.

Vurdering og eksamen

Avsluttende vurdering i emnet gjennomføres i høstsemesteret. Eksamen består av følgende to deler, der første del teller 2/3 og andre del teller 1/3:

 • Del 1: En individuell muntlig eksamen på norsk tegnspråk. Varighet: om lag 105 minutter (90 minutters forberedelse i språklaboratorium + om lag 15 minutters møte med sensorene)

 • Del 2: En individuell tre dagers hjemmeeksamen på 1500-2000 ord. Eksamenen kan også leveres som videofil på norsk tegnspråk med et omfang på 9-12 minutter. Valg av eksamensspråk skal avklares med faglærer innen en gitt frist.

 

Ny/utsatt eksamen

Ved gyldig fravær eller ikke bestått resultat må kun den aktuelle eksamensdelen tas opp igjen.

 

Ny/utsatt eksamen gjennomføres på samme måte som ordinær eksamen. Studenter er selv ansvarlige for å melde seg opp til eventuell ny/utsatt eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen hjelpemidler er tillatt til muntlig eksamen. Alle hjelpemidler er tillatt til hjemmeeksamen.

Vurderingsuttrykk

Det gis gradert bokstavkarakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er ikke bestått.

Sensorordning

Begge eksamensdelene vurderes av intern og ekstern sensor.