EPN-V2

MGNO4200 Norsk og norskdidaktikk 2 Emneplan

Engelsk emnenavn
Norwegian Education 2
Studieprogram
Grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7
Grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10
Omfang
15 stp.
Studieår
2024/2025
Emnehistorikk

Innledning

Fagplanen tilhørende dette emnet er lagt på emne MGNO4100 Norsk og norskdidaktikk 1.

Emne 2 skal gi faglig og didaktisk kunnskap om språk og språkbruk i Norge, og også om nordiske og andre kulturers språk. Sentrale temaer er elevenes utvikling av muntlige ferdigheter, skriving og lesing, også i et andrespråksperspektiv. Emnet skal særskilt legge til rette for teoretisk refleksjon og analyse basert på faglig og didaktisk forståelse og fortolkning av språk og språkbruk.

Forkunnskapskrav

Se fagplanen.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten har

 • utvidet kunnskap om norskfaget og norskfagets ulike tekster i historisk perspektiv, inkludert læreplankunnskap
 • inngående kunnskap om forholdet mellom barns og unges lese- og skriveutvikling og samfunnets sjangrer og språkbruk i ulike medier
 • utvidet kunnskap om nyere forskning om skrivingens form og funksjon i ulike tekstkulturer, både i og utenfor skolen
 • inngående kunnskap om hvordan skriveopplæringen kan tilpasses elevenes forutsetninger og behov
 • fordypet kunnskap om språk og kommunikasjon i et globalt og språktypologisk perspektiv
 • inngående kunnskap om begynneropplæring i lesing og skriving (for trinn 1-7) / lesing og skriving på ungdomstrinnet (for trinn 5-10)

Ferdigheter

Studenten kan

 • planlegge og gjennomføre undervisning basert på didaktisk refleksjon i norskfaget
 • tilrettelegge for elevenes utvikling av muntlige ferdigheter, skriving og lesing, også i et andrespråksperspektiv
 • reflektere faglig over problemstillinger innen norsk og norskdidaktikk på en forskningsmessig måte
 • redegjøre skriftlig og muntlig på en kompetent norskfaglig måte
 • anvende prinsipper for vurdering i norskfaget på avansert nivå
 • vurdere digitale læringsressurser kritisk og bruke disse på måter som bidrar til å utvikle norskfagets didaktikk

Generell kompetanse

Studenten kan

 • bidra kunnskapsmessig til fagutvikling innenfor norsk og norskdidaktikk i grunnopplæringen
 • formidle forskningsbasert kunnskap i norsk og norskdidaktikk skriftlig og muntlig på en reflektert og faglig forsvarlig måte
 • bruke sin kunnskap med faglig integritet og etisk bevissthet

Arbeids- og undervisningsformer

Se fagplanen.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Retten til å avlegge eksamen forutsetter godkjente arbeidskrav og deltakelse i bestemte faglige aktiviteter. Se nærmere informasjon i den innledende fagplandelen. Følgende arbeidskrav må være godkjent før eksamen kan avlegges:

1) Obligatorisk deltakelse i undervisning og faglige aktiviteter.

Obligatorisk frammøte er forstått som oppmøte på minimum 80% i faglige aktiviteter og undervisning. Ved fravær ut over 20% og inntil 40% vil det bli gitt kompensatorisk arbeid som kan inkludere krav til oppmøte. Form og omfang blir bestemt av faglærer. Ved fravær ut over 40% vil studenten bli trukket fra emnet. Fravær dokumentert med for eksempel sykemelding gir ikke fritak for kravet om deltakelse og eventuelt kompensatorisk arbeid

Formålet med undervisningen er å utvikle studentenes kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse gjennom samhandling med medstudenter knyttet til forelesning, faglige og didaktiske diskusjoner og studentframlegg. Dette formålet kan ikke nås bare ved å lese pensum på egenhånd.

2) Framlegg av pensum

Studentene skal i grupper lage en presentasjon som bygger på utvalgte artikler eller kapitler i pensum og legge dette fram for medstudenter. Omfang: 20 minutter.

Merknad:

For studenter på programmet master i grunnskolelærerutdanning må i tillegg følgende arbeidskrav gjennomføres:

Opplegg knyttet til praksis

 • Planlegge og gjennomføre et undervisningsopplegg i gruppe som er forankret i gjeldende læreplan i norsk for grunnskolen.
 • Presentere opplegget og reflektere rundt gjennomføringen i et refleksjonsseminar etter praksis omfang ca. 15 minutter.

Formålet med arbeidskravet er å ta et selvstendig ansvar for å planlegge, gjennomføre og reflektere profesjonsfaglig.

Nærmere retningslinjer knyttet til arbeidskravet gis i undervisningsplanen.

For studenter på masterstudium i skolerettet utdanningsvitenskap må i tillegg følgende arbeidskrav gjennomføres:

Masterskisse

Studenten skal innen fastsatt frist levere en skisse på 1800 ord +/- ti prosent for masteroppgaven. Gjennom arbeidskravet skal studenten se emnet i sammenheng med masteroppgaven og vise en forståelse for hva som er faglig relevante temaer å arbeide videre med. Når skissen for masteroppgaven er levert, vil studentene få tildelt veileder for masteroppgaven.

Vurdering og eksamen

Individuell muntlig eksamen på om lag 20 minutter med 30 minutter forberedelse.

Ny/utsatt eksamen

Ny/utsatt eksamen arrangeres som ved ordinær eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler tillatt i forberedelsen. Et håndskrevet A4-notatark fra forberedelsen kan brukes som støtte under eksaminasjonen.

Vurderingsuttrykk

Det benyttes en gradert karakterskala fra A til E for bestått og F for ikke bestått eksamen.

Sensorordning

To interne sensorer. En tilsynssensor er tilknyttet emnet etter retningslinjene for oppnevning og bruk av sensorer ved OsloMet.