EPN-V2

MGNA4200 Naturfag og naturfagdidaktikk 2 Emneplan

Engelsk emnenavn
Science Education 2
Studieprogram
Grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7
Grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10
Omfang
15 stp.
Studieår
2024/2025
Emnehistorikk

Innledning

Fagplanen tilhørende dette emnet er lagt til emne MGNA4100 Naturfag og naturfagdidaktikk 1.

Naturfag og naturfagdidaktikk 2 gir studentene avansert og inngående kunnskap om systemer og kretsløp i naturfag, samt arbeid med å tilrettelegge for utvikling av systemtenkning hos elever i grunnopplæringen. De vil også få utdypende kunnskap i hvordan de ivaretar sikkerhet og miljøhensyn i organisering av undervisning og undervisningsmateriell. Studentene vil arbeide med tema som omfatter og integrerer de ulike fagområdene i naturfaget. I tillegg vil de erfare ulike måter å gjøre naturfaget relevant for elevmangfoldet i skolen.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • har inngående kunnskap om undervisning for systemforståelse i utvalgte deler av naturfaget
 • har inngående kunnskap om hvordan legge til rette for variert naturfagundervisning med bruk av ulike representasjoner
 • har inngående kunnskap om praktisk arbeid i naturfag
 • har inngående kunnskap om programmering i naturfag og hvordan dette kan brukes i undervisning med elever
 • kan tilpasse naturfagsundervisningen slik at den fremhever anvendelser, relevans og yrkesretting

Ferdigheter

Studenten

 • kan på avansert nivå anvende prinsipp for læringsorientert vurdering og slik bidra til at elevene lærer å reflektere over egen læring og utvikling
 • kan analysere og forholde seg kritisk til nasjonal og internasjonal forskning og anvende denne kunnskapen i profesjonsutøvelsen
 • kan planlegge og gjennomføre undervisning (inkludert praktisk arbeid) i naturfaget som fremmer elevers systemtenkning og vitenskapelige tenkemåte
 • kan tilrettelegge for bruk av estetiske læringsprosesser i naturfagundervisningen
 • kan vurdere digitale uttrykk og ressurser kritisk og bruke dem i opplæringen på måter som styrker og utvikler naturfagets didaktikk
 • kan gjennomføre og vurdere naturfagsundervisning med fokus på praktisk arbeid og HMS
 • kan gjennomføre og vurdere skolerelevant programmering

Generell kompetanse

Studenten

 • kan på systematisk vis planlegge, evaluere og revidere ressurser, undervisning og kompetanse i naturfag
 • kan på et avansert nivå formidle og kommunisere om faglige problemstillinger knyttet til profesjonsutøvelsen og har profesjonsfaglig digital kompetanse
 • kan bidra til utviklingsarbeid som fremmer faglig og naturfagdidaktisk nytenkning i skolen

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen vil i hovedsak være i form av forelesninger, seminarer, øvingsoppgaver og veiledning. Emnet krever stor grad av selvstendig arbeid. Det forventes at øvingsoppgaver innleveres til avtalt tid.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Retten til å avlegge eksamen forutsetter godkjente arbeidskrav og deltakelse i bestemte faglige aktiviteter. Se nærmere informasjon i den innledende fagplandelen. Følgende arbeidskrav må være godkjent før eksamen kan avlegges:

 • Undersøke HMS-situasjonen på en skole med kartlegging av kjemikalier, naturfagutstyr og sikkerhetsrutiner. Muntlig presentasjon og diskusjon av funn i grupper (20 minutter).
 • Deltakelse på ekskursjon i Oslo-området med vekt på temaet "andre læringsarenaer". Omfang: 1 dag.
 • Deltakelse på introduksjonsdag til masteroppgaven. Omfang: Inntil 1 dag.
 • For studenter på programmet master i grunnskolelærerutdanning må i tillegg følgende arbeidskrav gjennomføres:
  • Lage en "omvendt undervisning"-sekvens i praksisgrupper med påfølgende oppfølgingsarbeid i klasserommet. Opplegget gjennomføres med elever i praksisperioden og erfaringene presenteres muntlig i refleksjonsseminar (10 minutter).
 • For studenter på programmet master i skolerettet utdanningsvitenskap må i tillegg følgende arbeidskrav gjennomføres:
  • Lage en «omvendt undervisning»-sekvens i grupper, med forslag til elevaktive oppgaver som oppfølging av sekvensen. Undervisningsopplegget skal presenteres muntlig i undervisning (10 minutter).
  • Skrive en individuell prosjektskisse for masteroppgaven etter nærmere retningslinjer med omfang på 1800 ord +/- 10%.

Vurdering og eksamen

Individuell muntlig eksamen i ca. 30 minutter.

Ny/utsatt eksamen

Ny/utsatt eksamen arrangeres som ved ordinær eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen hjelpemidler tillatt.

Vurderingsuttrykk

Det benyttes en gradert karakterskala fra A til E for bestått og F for ikke bestått eksamen.

Sensorordning

Eksamen vurderes av intern og ekstern sensor.