EPN-V2

MGMU4200 Musikk og musikkdidaktikk 2 Emneplan

Engelsk emnenavn
Music and Music Education 2
Studieprogram
Grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7
Grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10
Omfang
15 stp.
Studieår
2024/2025
Emnehistorikk

Innledning

Fagplanen tilhørende dette emnet er lagt på emne MGMU4100 Musikk og musikkdidaktikk 1.

Kreativitet, musikkteknologi, populærmusikk og kulturelt mangfold er fire temaområder som i dette emnet behandles både praktisk og teoretisk, både enkeltvis og i lys av hverandre. Mot slutten av semesteret knyttes de fire temaområdene sammen i et praktisk skolekonsertprosjekt.

Forkunnskapskrav

Se fagplanen.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • har avansert kunnskap i musikk og musikkdidaktikk
 • har inngående kunnskap om hvordan opplæringen i musikk kan tilpasses alle elevers forutsetninger og behov
 • har inngående kunnskap om progresjon i undervisning og elevers læring i musikk

Ferdigheter

Studenten

 • kan på avansert nivå anvende prinsipper for musikkfagets læringsorienterte vurdering og slik bidra til at elevene lærer å reflektere over egen læring og utvikling
 • kan vurdere digitale uttrykk og ressurser kritisk og bruke dem i opplæringen på måter som styrker og utvikler musikkfagets didaktikk

Generell kompetanse

Studenten

 • kan på systematisk vis planlegge, evaluere og revidere læringsopplegg med musikkfaget som grunnlag
 • har profesjonsfaglig digital kompetanse knyttet til musikkfaget
 • kan bidra til utviklingsarbeid som fremmer faglig og pedagogisk nytenkning i musikkfaget i skolen

Arbeids- og undervisningsformer

Se fagplanen.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Retten til å avlegge eksamen forutsetter godkjente arbeidskrav og deltakelse i bestemte faglige aktiviteter. Se nærmere informasjon i den innledende fagplandelen. Følgende arbeidskrav må være godkjent før eksamen kan avlegges:

 • Planlegging og gjennomføring av skolekonsert (med publikumsdeltakelse) i grupper. Konsertens innhold skal speile emnets fire temaområder og begrunnes gjennom pensumlitteraturen i et notat på 400-800 ord. Tidsramme for konserten: 35 minutter.
 • Individuelt komponere et stykke musikk ved hjelp av digitale verktøy. Varighet 3-5 minutter. Nærmere beskrivelse og formelle krav til oppgaven vil bli gitt sammen med oppgaveteksten.

Merknad:

For studenter på programmet master i skolerettet utdanningsvitenskap må i tillegg følgende arbeidskrav gjennomføres:

 • Studenten skal innen fastsatt frist levere en skisse på 1800 ord +/- ti prosent for masteroppgaven. Gjennom arbeidskravet skal studenten se emnet i sammenheng med masteroppgaven og vise en forståelse for hva som er faglig relevante temaer å arbeide videre med. Når skissen for masteroppgaven er levert, vil studenten få tildelt veileder for masteroppgaven.

Vurdering og eksamen

Individuell skriftlig hjemmeeksamen over fem arbeidsdager, omfang 3000 ord +/- 10 %.

Ny/utsatt eksamen.

Ny/utsatt eksamen arrangeres som ved ordinær eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Det benyttes en gradert karakterskala fra A til E for bestått og F for ikke bestått eksamen.

Sensorordning

Intern og ekstern sensor.