EPN

MGMT5100 Matematikk og matematikkdidaktikk 3 Emneplan

Engelsk emnenavn
Mathematics and Mathematics Education 3
Studieprogram
Grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7 / Grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10
Omfang
15 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Fagplanen tilhørende dette emnet er lagt på emne MGMT4100 Matematikk og matematikkdidaktikk 1.

 

Emnet Matematikk og matematikkdidaktikk 3 omhandler ulike kritiske perspektiver på matematikkfaget. Vi ser faget ut fra et flerkulturelt perspektiv, demokratisk perspektiv og likestillingsperspektiv. Matematikkens rolle i samfunnet og matematikkfagets rolle i skolen belyses. Studentene fordyper seg i temaet modellering. I løpet av emnet utvikler studentene en prosjektskisse og gjør en litteraturgjennomgang rettet mo

Forkunnskapskrav

Se fagplanen.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • har avansert kunnskap i matematikk og matematikkdidaktikk

 • har inngående kunnskap om relevant forskning og teori og etikk

Ferdigheter

Studenten

 • kan analysere og sammenfatte forskning på et avgrenset område

 • kan vurdere digitale uttrykk og ressurser kritisk og bruke dem i opplæringen på måter som styrker og utvikler matematikkfagets didaktikk

Generell kompetanse

Studenten

 • kan analysere og vurdere relevante faglige og etiske problemstillinger og bidra til utvikling av faglig felleskap på den enkelte skole

 •  

 • kan bidra til utviklingsarbeid som fremmer faglig og pedagogisk nytenkning i skolen

Innhold

Emnet har to hovedområder. Det ene er matematikkens rolle i samfunnet og matematikkfagets rolle i skolen. Her behandles blant annet perspektiver som

 • flerkulturelt perspektiv

 • likestillingsperspektiv

 • hva internasjonale studier sier om norsk matematikkundervisning, og et kritisk blikk på internasjonale studier og testing av elever

 • etiske perspektiver

 • matematikk og demokrati

 • matematisk modellering

Det andre hovedområdet peker fram mot masteroppgaven. I undervisningen skal det arbeides med etiske spørsmål knyttet til forsknings- og utviklingsarbeid knyttet til skolen. Studentene skal utarbeide en prosjektskisse for en masteroppgave og også foreta en litteraturgjennomgang som forarbeid til masteroppgaven.

Arbeids- og undervisningsformer

Se fagplanen.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Retten til å avlegge eksamen forutsetter godkjente arbeidskrav og deltakelse i bestemte faglige aktiviteter.

 • Studenten skal delta i drøfting av fagstoff i minst seks seminarøkter. I minst tre av disse skal studenten individuelt eller i gruppe legge fram og drøfte et oppgitt fagstoff, tidsramme om lag 20 minutter per gang.
 • Studenten skal individuelt eller i gruppe på inntil tre velge tema for masteroppgave og levere prosjektskisse på 1800 ord +/- 10 %.

 • Studenten skal individuelt eller i gruppe på inntil tre levere en gjennomgang av forskningslitteratur knyttet til masteroppgavens tema med et omfang på 1600 ord +/- 10 %.

 • En innleveringsoppgave i gruppe (med et omfang på 5-10 sider) knyttet til det matematikkfaglige innholdet i emnet.

  Prosjektskisse og gjennomgangen av forskningslitteraturen skal vise forståelse for hva som er faglig relevante temaer å arbeide videre med i masteroppgaven. Arbeidskravene vil danne grunnlag for tildeling av veileder til masteroppgaven. For å sikre at studenten utvikler «profesjonsfaglig digital kompetanse knyttet til modellering», som én av læringsutbyttebeskrivelsene foreskriver, må studenten gjennomføre et modelleringsrelatert arbeid.

Vurdering og eksamen

Skriftlig, individuell hjemmeeksamen over fem dager, omfang 3200 ord +/- 10 %.

Ny/utsatt eksamen

Ny/utsatt eksamen arrangeres som ved ordinær eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler tillatt.

Vurderingsuttrykk

Det benyttes en gradert karakterskala fra A til E for bestått og F for ikke bestått eksamen.

Sensorordning

To interne sensorer. En tilsynssensor er tilknyttet emnet, i henhold til retningslinjer for oppnevning og bruk av sensorer ved OsloMet.