EPN-V2

MGKP4201 Kroppsøving og kroppsøvingsdidaktikk 2 Emneplan

Engelsk emnenavn
Physical Education Subject Pedagogy 2
Studieprogram
Grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7
Omfang
15 stp.
Studieår
2024/2025
Emnehistorikk

Innledning

Kroppsøving og kroppsøvingsdidaktikk 2 vil gi studentene inngående kunnskap om teoretiske perspektiver

på bevegelse, fysisk aktivitet, kropp og læring. Emnet fokuserer på kroppslige læring, inkludering

og mangfold.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell

kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • har avansert kunnskap i kroppsøving og kroppsøvingsdidaktikk om elevers læring
 • har inngående kunnskap om sentrale teoretiske perspektiv som omhandler kropp, bevegelse, fysisk aktivitet og læring
 • har inngående kunnskap tilpasset opplæring og inkludering i kroppsøving

Ferdigheter

Studenten

 • kan analysere og forholde seg kritisk til nasjonal og internasjonal forskning på kropp, bevegelse, fysisk aktivitet og læring
 • kan analysere faglige problemstillinger basert på kunnskap om kroppsøvingsfagets egenart, verdigrunnlag og historie og bruke slik innsikt i planlegging av undervisning, forskings- og utviklingsarbeid
 • kan kritisk anvende forskningsbasert profesjonsretta kunnskap i kroppsøvingsfaget som grunnlag for utforsking av nye problemområder
 • kan planlegge og gjennomføre undervisning i kroppsøvingsfaget basert på vitenskapelige tenkemåter
 • kan analysere og drøfte forholdet mellom identitet, bevegelse, fysisk aktivitet og læring

Generell kompetanse

Studenten

 • kan på et avansert nivå formidle og kommunisere om faglige problemstillinger knyttet til profesjonsutøvelsen
 • kan analysere og vurdere relevante faglige og etiske problemstillinger i tilknytning til kropp, bevegelse, fysisk aktivitet og læring, og bidra til utvikling av faglig fellesskap på den enkelte skole
 • kan bidra til utviklingsarbeid som fremmer faglig og pedagogisk nytenkning i skolen
 • kan reflektere kritisk over hvilken rolle bevegelse, fysisk aktivitet og kropp har i et samfunn preget av mangfold

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen på emnet vil i hovedsak være i form av forelesninger, gruppearbeid, seminarer og

veiledning. Emnet krever stor grad av selvstendig arbeid med å sette seg inn i pensum.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav må være godkjent før eksamen kan avlegges:

 • 80 prosent deltakelse i undervisning som er tilrettelagt som seminar.
 • Studentene skal i grupper lage en presentasjon som bygger på utvalgte artikler eller kapitler i pensum og legge denne fram for medstudentene (ca. 20 minutter).

For studenter på masterprogram grunnskolelærerutdanning gjelder også følgende arbeidskrav:

 • Studenten skal levere et refleksjonsnotat knyttet til praksis. Innholdet for refleksjonsnotat blir avgjort i samråd mellom studenter og emneansvarlig og kan ta opp tematikker fra begge emnene i kroppsøvingsdidaktikk på 4. studieår.

For studenter på masterstudium i skolerettet utdanningsvitenskap gjelder også følgende arbeidskrav:

 • Studentene skal innen fastsatt frist levere en skisse på 1800 ord +/- ti prosent for masteroppgaven. Gjennom arbeidskravet skal studenten se emnet i sammenheng med masteroppgaven og vise en forståelse for hva som er faglig relevante temaer å arbeide videre med. Når skissen for masteroppgaven er levert, vil studenten få tildelt veileder for masteroppgaven.

Vurdering og eksamen

Individuell muntlig eksamen på ca. 30 minutter. Det legges vekt på evne til å kunne trekke linjer, få frem

perspektiver og kontraster og å se sammenhenger mellom tematikkene i emnet.

Ny/utsatt eksamen

Ny/utsatt eksamen arrangeres som ved ordinær eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen hjelpemidler tilgjengelig.

Vurderingsuttrykk

Det benyttes en gradert karakterskala fra A til E for bestått og F for ikke bestått eksamen.

Sensorordning

Det benyttes to interne sensorer. En tilsynssensor er tilknyttet emnet, i henhold til retningslinjer for

oppnevning og bruk av sensorer ved OsloMet.