EPN

MESTD5100 Metoder og forskningsetikk i praktiske og estetiske fag Emneplan

Engelsk emnenavn
Methods and research methods in practical and aesthetic studies   
Studieprogram
Masterstudium i estetiske fag - deltid
Omfang
10 stp.
Studieår
2024/2025
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet fokuserer på metoder og forskningsetikk i praktiske og estetiske fag med særlig vekt på forskning knyttet opp mot undervisning og læring. I emnet inngår tematikker som: klasseromsrettet forskning, praksisrettet forskning, performative metoder, artografi, etikk, profesjonsutøvelse, distanse til egen forskning og personvern. Ansvarlighet rundt eierskap i forskning og utviklingsarbeid vektlegges gjennom fokus på blant annet åndsverkloven, Kunstig intelligens, kopiering, skapende arbeid, samskapende arbeid, reproduksjon, patentering og originalitet.   

Studentene skal anvende, utforske og reflektere over utvalgte metoder på egenhånd, i grupper og i fellesskap.   

Anbefalte forkunnskaper

Fullførte emner innen MESTD4312 Vitenskapsteori og forskningsmetode 1 og MESTD4222 Kunst og designdidaktikk 1. 

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:   

   

Kunnskap   

Studenten  

 • har kunnskap om ulike dilemmaer i forskning på egen profesjon og praksisutøvelse   

 • har kunnskap om ulike problemstillinger knyttet til skapende arbeid, originalitet, kopiering og kunstig intelligens  

 • har innsikt i etiske problemstillinger knyttet til forskning som involverer og inkluderer barn, unge, sårbare og utsatte grupper   

  

Ferdigheter   

Studenten  

 • kan anvende, utforske og reflektere over utvalgte forskningsmetoder innen praktiske og estetiske fag   

 • kan kritisk anvende forskningsmetoder for å beskrive og analysere undervisning, praksis og/eller læring på en systematisk måte  

   Generell kompetanse  

Studenten  

 • kan visualisere mulige løsninger på komplekse problemstillinger 

 • kan anvende egen kompetanse i samskapingsprosesser og tverrfaglig arbeid   

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet kombinerer samlinger og digital undervisning. Undervisnings- og læringsmetoder inkluderer forelesninger, workshops, ferdighetstrening og samarbeid mellom studenter. Emnet benytter varierte forskningsbaserte og studentaktive læringsmetoder. Samarbeidslæring, hverandrevurdering, medveiledning og innovative tilnærminger er viktige elementer gjennom hele emnet.   

  

Mellom samlingene vil det være digitale forelesninger/læringsstier og studentene skal jobbe med utvalgte forskningsmetoder som diskuteres i gruppe. Resultatene av dette arbeidet skal presenteres til eksamen.  

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å fremstille seg til eksamen må følgende arbeidskrav være godkjent:   

 • minimum 80 % tilstedeværelse på samlinger  

 • Skriftlig fremlegging av problemstilling og metoder for medstudenter på 300-600 ord 

 • Minst en tilbakemelding på skriftlig fremlegging fra medstudenter   

Vurdering og eksamen

Muntlig eksamen i gruppe på to (maks tre) studenter inntil 30 min, fysisk eller digitalt, som består av:  

   

 • Presentasjon av to utvalgte metoder i ett selvvalgt, avgrenset og tenkt forskningsarbeid.  Forskningsarbeidet skal ta utgangspunkt i egendefinerte, komplekse og etiske problemstillinger innen relevant område (ca. 20 min).  

 • Diskusjon med sensorene (ca. 10 min).  

 

Medstudentene oppfordres til å overvære medstudenters eksamener. Hensikten er å bidra til egen og andres studieprogramsprogresjon og kompetanseheving. 

  

Ny eller utsatt eksamen kan arrangeres som individuell muntlig eksamen med 15 min presentasjon og 10 minutters diskusjon.     

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Bestått - Ikke bestått.

Sensorordning

Hver eksamen vurderes av to sensorer. Ekstern sensor benyttes jevnlig.