EPN

MESTD4410 Profesjonsretta prosjekt Emneplan

Engelsk emnenavn
Profession focused project
Studieprogram
Masterstudium i estetiske fag - deltid
Omfang
10 stp.
Studieår
2024/2025
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet skal gi innsikt i aktuelle problemstillinger innenfor profesjonsfellesskapet design, kunst og håndverk spesielt og læringsmiljø generelt. Profesjonsutøverens komplekse og uensartede rolle belyses. Emnet gir grunnlag for å diskutere praktiske og estetiske læreprosesser rolle i utdanning og læring. Prosjektbasert praksis inngår i emnet. Gjennom prosjektbasert praksis får studenten direkte erfaring med relevante metoder for undersøkelser av fagdidaktisk praksis, som aksjonsforskning. Prosjektbasert praksis kan gjennomføres ved eget arbeidssted.  

Anbefalte forkunnskaper

Fullført emne MESTD4312 Vitenskapsteori og forskningsmetode 1 

Forkunnskapskrav

Studenten må være tatt opp på Masterstudium i estetiske fag deltid - studieretning kunst- og designdidaktikk  

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:  

  

Kunnskap  

Studenten har 

  • inngående kunnskap om aksjonsrettede og praksisrelevante metoder for forskning og utviklingsarbeid 

  • innsikt i, og kan reflektere kritisk over profesjonsrelevante problemstillinger knyttet til blant annet faglig skjønn, profesjonsidentitet og dilemmaer i møte mellom teori og praksis 

 

  • inngående kunnskap om lov- og planverket for grunnopplæringen og kan utvikle oppgaver, undervisningsopplegg og planer som ivaretar mangfoldet av elever. 

 

Ferdigheter

 Studenten kan 

  • anvende aksjonsrettede og praksisrelevante forskningsmetoder for å belyse praksisnære problemstillinger 

  • kritisk analysere relevant forskning og drøfte betydningen den har for skole, undervisning og egen profesjonsutøvelse 

  • kan utforske, reflektere over og kritisk vurdere ulike metoder for veiledning, undervisning og klasseledelse. 

 

Generell kompetanse

 Studenten kan

  • kommunisere om og formidle faglige problemstillinger, analyser og resultater 

  • bidra til pedagogisk innovasjon og utvikling av fag- og profesjonsfelleskap 

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet kombinerer samlinger og digital undervisning. Undervisnings- og læringsmetoder inkluderer forelesninger, workshops, ferdighetstrening og veiledning av praksis. Emnet legger vekt på studentaktive læringsmetoder. 

Mellom samlingene legges det opp til utforskning i og gjennom egen praksis, fortrinnsvis på egen arbeidsplass.

Praksis 

Emnet inkluderer minst 10 timer praksisopplæring. Forberedelse og eventuelt vurdering kommer i tillegg. Praksis skal være prosjektbasert og gir rom for utprøving og aksjonsrettet undervisning. Praksis skal være rettet mot læreren som profesjonsutøver. Praksissted skal foreslås av studenten og må godkjennes av institusjonen. I dette emnet kan praksis gjennomføres på eget arbeidssted. Praksisveiledning kan foregå digitalt. Praksis kan være individuell eller i gruppe. Praksis er veiledet, men ikke vurdert. 

Praksisplassen skal fortrinnsvis være innen grunnopplæringen, eventuelt andre undervisningsarenaer som kulturskole, folkehøyskole eller i høyere utdanning. 

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å kunne møte til eksamen må både arbeidskrav og praksis være godkjent:  

  • minimum 80 % tilstedeværelse på samlinger 

  • minimum 90 % deltakelse i 10 timer praksis, inkludert ledelse av praksis? Manglende deltagelse grunnet sykdom og uforutsette hendelser må studenten selv ta ansvar for å få tatt igjen før mulighet for å gå opp til eksamen. 

Vurdering og eksamen

Muntlig presentasjon med visuelt støttemateriale. Presentasjonen skal dokumentere problemstillinger, gjennomføring, metoderefleksjon og resultater fra prosjektbasert praksis. Tidsramme for presentasjonen er 30 min for individuell presentasjon, 45 min for grupper.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler tillatt så lenge regler for kildehenvisnig følges. 

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

Hver eksamen vurderes av to sensorer. Ekstern sensor benyttes jevnlig. 

Emneoverlapp

Emnet overlapper med 10 studiepoeng mot MLEST4400.