EPN

MESTD4320 Prosjekt i praksis Emneplan

Engelsk emnenavn
Project in Practice
Studieprogram
Masterstudium i estetiske fag - deltid
Omfang
10 stp.
Studieår
2024/2025
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet fokuserer på utvikling, planlegging og produksjon av praktisk-estetiske og kunstneriske prosjekter i ulike estetiske feltet. Det legges vekt på ideutvikling gjennom praktiske forprosjekter, presentasjoner, formidling og visninger av studentenes eget arbeid. Studentenes praktiske arbeid settes i sammenheng med relevante samtidsdiskurser knyttet til den enkeltes interessefelt og bredere forskningskontekst. Emnet omfatter også eksempler på perspektiver på globalisering, økologi, mangfold og kjønn i det estetiske feltet. Emnet setter praktiske og organisatoriske prosjekter i ulike kunstfelt i en videre kunnskapsbasert ramme.

Forkunnskapskrav

Ingen ut over opptakskrav.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten:

 • har inngående  kunnskap om utvikling av prosjektarbeid i en forskningskontekst 
 • har inngående kunnskap om relevante nordiske og internasjonale samtidsdiskurser  
 • kan gjennomføre prosjektarbeid på bakgrunn av etisk og faglig analyse og refleksjon
 • har bred kunnskap innenfor studieretningens kompetanseområder og spesialisert innsikt i et definert område

 

Ferdigheter

Studenten:

 • kan planlegge, gjennomføre og dokumentere et selvstendig faglig prosjekt.
 • kan anvende faglig kunnskap til å utforme, diskutere og velge relevante presentasjons- og formidlingsformer
 • kan orientere seg i det nordiske og internasjonale kunst- og kulturfeltet og bruke aktuelle referanser for å formulere selvstendige, faglige resonnement og posisjoner
 • kan reflektere kritisk over eget og andres praktisk arbeid sett i en bredere kunnskapsbasert ramme

Generell kompetanse

Studenten:

 • Kan bidra til prosjektutvikling, nytenking og innovasjonsprosesser
 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen består i forelesninger som presenterer sentrale tema i emnet og prosjektarbeid i workshops hvor både gruppearbeid og eget, selvstendig arbeid inngår. Det gis individuell veiledning og gruppeveiledning. Studentene deltar i undervisningen og i gruppearbeid. Det stilles store krav til selvstendig, kreativt arbeid og kritisk refleksjon. Undervisningsspråket er både norsk og engelsk.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav er obligatorisk og må være godkjent for å fremstille seg til eksamen:

 • en plan for presentasjon eller visning av eget prosjekt med faglige begrunnelser

Vurdering og eksamen

Prosjektpresentasjon (individuell eller i gruppe): utstilling, forestilling, performance eller tilsvarende egnet presentasjonsform. Dokumentasjon og drøfting av prosess og prosjekt gjennomføres etter nærmere anvisning i eksamenstekst.

Eksamen gjennomføres i semester 2.

Eksamensresultat kan ikke påklages.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle  hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges..

Vurderingsuttrykk

Gradert A-F.

Sensorordning

To interne sensorer. Ekstern sensor brukes jevnlig.