EPN

MESTD4312 Vitenskapsteori og forskningsmetode 1 Emneplan

Engelsk emnenavn
Research Theory and Method 1
Studieprogram
Masterstudium i estetiske fag - deltid
Omfang
10 stp.
Studieår
2024/2025
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet gir oversikt over vitenskapsteori og forskningsmetoder som er relevant for forskning og utviklingsarbeid i estetiske fag, kreative praksiser og menneskelig interaksjon. Vitenskapsteori skal gi innsikt i ulike tradisjoner og paradigmer, herunder også praksisbasert og praksisledet forskning. Emnet presenterer en bredde av forskningsmetoder og vitenskapelige posisjoner. Forskningsetikk inngår i emnet. Emnet skal gi grunnlag for arbeid med masteroppgaven. Emnet undervises normalt på engelsk.

Forkunnskapskrav

Ingen utover opptakskrav.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten:

  • har inngående kunnskap om vitenskapelige teorier, tradisjoner og paradigmer, relevant for estetiske fag, kreativ praksis og menneskelig interaksjon.
  • har inngående kunnskap om ulike forskningsmetodiske perspektiv som grunnlag for analyse og refleksjon over innhold og praksis i egen spesialisering.
  • har bred kunnskap om forskningsetikk, relevant for egen spesialisering

Ferdigheter

Studenten:

  • kan drøfte og sammenstille ulike, relevante vitenskapelige tradisjoner og paradigmer.
  • kan diskutere forskningsmetodiske valg og anvende egen innsikt for å formulere faglige resonnementer.
  • kan vurdere ulike etiske perspektiv knyttet til forskningsprosessen.

Generell kompetanse

Studenten:

  • har kjennskap til ulike metoder for kunnskapsinnhenting og kildekritikk i vitenskapelig publisering.
  • kan anvende og formidle sine kunnskaper med forskningsmetodisk argumentasjon

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen vil veksle mellom forelesninger, seminarer og worksshops samt selvstudium. Dialog og refleksjon knyttet til teori og praksis står sentralt. Studentene oppfordres til å etablere kollokviegrupper. Alle aspekter i emnet behandles ikke nødvendigvis i undervisningen, men skal dekkes av studenten selv gjennom lesning av pensumlitteratur, drøfting i kollokviegrupper

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav er obligatoriske og må være godkjent for å framstille seg for eksamen:

  • delta aktivt med forberedt fremlegg i gruppearbeid

Vurdering og eksamen

Individuell skriftlig hjemmeeksamen over fem dager.

Omfang: 3000-4000 ord.

Eksamen kan påklages.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Bestått/ikke bestått.

Sensorordning

To interne sensorer. Ekstern sensor brukes jevnlig.

Emneoverlapp

10 studiepoeng mot MEST4312

10 studiepoeng mot MEST4510