EPN

MESTD4312 Vitenskapsteori og forskningsmetode 1 Emneplan

Engelsk emnenavn
Research Theory and Method 1
Studieprogram
Masterstudium i estetiske fag - deltid
Omfang
10 stp.
Studieår
2022/2023
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Dette emnet gir en oversikt over relevant vitenskapsteori på det estetiske feltet samt ulike vitenskapelige metoder. Det legges særlig vekt på å belyse forskningsmetoder som er relevante for de ulike estetiske fagenes egenart og forskning på feltet. Dette settes i et vitenskapsteoretisk perspektiv. Emnet vil presentere grunnleggende begreper og metodeperspektiv som er sentrale for å vurdere og utføre forsknings- og utviklingsarbeid innen det estetiske fagområdet.

Forkunnskapskrav

Ingen utover opptakskrav.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten:

·         har inngående kunnskap om fagområdets vitenskapelige teorier og metoder og kunstfagenes egenart som forskningsområde

·         kan analysere og reflektere over faglige problemstillinger med utgangspunkt i forskningsmetodiske perspektiv og vitenskapelige tradisjoner knyttet til fagområdenes historie, egenart og plass i samfunnet.

·         har inngående kjennskap til ulike former for kunnskapsinnhenting og kildekritikk i vitenskapelig publisering

 

Ferdigheter

Studenten 

·         kan analysere og anvende vitenskapsteori og forskningsmetode som er relevant for det estetiske fagfeltet på en selvstendig måte

·         kan forholde seg kritisk til ulike posisjoner innen det vitenskapsteoretiske- og forskningsmetodiske feltet og anvende disse kunnskapene til å strukturere og formulere faglige resonnementer

·         kan forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder som grunnlag for forskningsprosessen

·         kan vurdere ulike etiske perspektiv knyttet til forskningsprosessen

 

Generell kompetanse

Studenten

·         kan arbeide selvstendig med eget fagfelt og beherske fagområdets uttrykksformer

·         kan kommunisere med ulike målgrupper om faglige problemstillinger og drøftingsperspektiv innen de estetiske fagfeltene

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen vil veksle mellom forelesninger av faglærere og gjesteforelesere. Studentene deltar aktivt i undervisningen og i gruppearbeid. Masterstudiet er basert på individuelle studier med deltagelse i grupper, forelesninger og seminar. Det legges vekt på både teoretisk og praktisk arbeid som studieform.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav er obligatoriske og må være godkjent for å framstille seg for eksamen:

  • minst 80 % tilstedeværelse på obligatorisk undervisning og seminarer

Vurdering og eksamen

Individuell skriftlig hjemmeeksamen i vitenskapsteori og forskningsmetode over 2 uker.

Omfang: 3000-4500 ord.

Eksamen kan påklages.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Bestått/ikke bestått.

Sensorordning

To interne sensorer. Ekstern sensor brukes jevnlig.