EPN

MESTD4223 Fagdidaktikk, kunst og design II Emneplan

Engelsk emnenavn
Art and Design Education II
Studieprogram
Masterstudium i estetiske fag - deltid
Omfang
10 stp.
Studieår
2022/2023
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

I dette emnet inngår kritisk analyse og refleksjon over kunnskapsstatus og utviklingspotensial for det kunst og designdidaktiske forskningsfelt. Samfunnsutvikling og aktuelle tema fra samtid og historie sees i sammenheng med utvikling av skolefag, undervisningspraksis og forskning i både en nasjonal, nordisk og internasjonal kontekst. Etiske perspektiv innen design, kunst og håndverk vil bli problematisert i forhold til enkeltindividers valg og samfunnets utvikling.

Anbefalte forkunnskaper

MESTD4222

Forkunnskapskrav

Opptak til studiet

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten:

  • har avansert kunnskap om ulike diskurser innen utdanningsfeltet design, kunst og håndverk.
  • har inngående innsikt i samfunnsaktuelle og tverrfaglige tema og de praktisk-estetiske fagenes handlingsrom.
  • har inngående innsikt i nasjonal og internasjonal fagdidaktisk forsking for et avgrenset fagområde.

Ferdigheter

Studenten

  • kan drøfte og reflektere over fagfeltets rolle knyttet til det brede samfunnsoppdraget etablert gjennom FNs bærekraftsmål.
  • kan ta stilling til og posisjonere seg i forhold til nasjonal og internasjonal forskning.
  • kan forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og strukturere og formulere faglige resonnement, samt anvende korrekt kildehenvisning.

Generell kompetanse

Studenten:

  • kan anvende kunnskaper og ferdigheter for å bidra til nytenkning i en forskings- og utdanningskontekst.
  • kan identifisere etiske problemstillinger, ta stilling til og nyttiggjøre seg av forskning, relatert til design, kunst og håndverk.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen veksler mellom forelesninger, seminarer og workshops der dialog og refleksjon knyttet til

teori og praksis står sentralt.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav er obligatorisk og må være godkjent for å fremstille seg til eksamen:

  • En individuell, skriftlig besvarelse, inkludert visuell fremstilling av kunnskapsstatus innen selvvalgt tema i det kunst og designdidaktiske forskningsfelt. Omfang: 1500-2000 ord.
  • Deltakelse på FoU-seminar som både inkluderer individuell presentasjon av arbeidskrav for medstudenter og lærer; og som rolle som opponent for medstudent.

Vurdering og eksamen

Individuell skriftlig hjemmeeksamen over 2 uker som videreutvikler arbeidskravet. Omfang: 3500-4000 ord. Litteraturliste kommer i tillegg.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F

Sensorordning

To sensorer, en intern og en ekstern eller uavhengig sensor.

Emneoverlapp

Emnet overlapper med 50% av emnet MESTD4221. Sammen med MEST4222 overlapper disse emnene hele MESTD4221.