EPN

MESTD4120 Kunst og kulturformidling til barn, unge og lærende Emneplan

Engelsk emnenavn
Presenting art and culture for children, youth and learners 
Studieprogram
Masterstudium i estetiske fag - deltid
Omfang
10 stp.
Studieår
2024/2025
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet retter blikket mot alternative formidlingsarenaer for kunst og kultur i samfunnet. Emnet åpner for diskusjon og refleksjon over hvordan barn, unge og andre lærende opplever, sanser, forstår og reflekterer over kunst- og kulturuttrykk. Aktuelle samfunnstematikker og inkludering av kulturelle perspektiver er vesentlig i emnet. Emnet retter seg primært mot barn og unge, men innholdet vil også inkludere andre målgrupper. Slike målgrupper kan være flyktninger, mennesker med funksjonshemninger, innvandrere, eldre eller ulike utsatte grupper og miljøer. Faginnholdet er basert både på teknikker, teorier, metoder og innganger til formidling, og på målgruppens resepsjon som mottakelse, forståelse og refleksjon.    

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:    

Kunnskap   

Studenten  

 • kan anvende didaktisk og pedagogisk forskning i analyse av ulike formidlingssituasjoner  

 • har avansert forståelse og kunnskap om kunsten og kulturens betydning for samfunn og individ 

 • har spesialisert kunnskap om læringsteori og metodikker knyttet opp mot utvalgte målgrupper som barn, unge eller andre lærende  

 

Ferdigheter   

Studenten  

 • kan anvende kvalitative formidlingsteknikker og visuelle fremstillinger i dialog med publikum  

 • kan tilpasse formidling av kunst- og kulturmateriale til ulike krav og sammenhenger basert på eksisterende forskning og utviklingsarbeid, gjeldende lover og rammeverk 

 • kan utvikle, anvende og argumentere for nye formidlingsformer, metoder og verktøy  

 • kan legge til rette for kritisk refleksjon hos utvalgte målgrupper om kunst, kultur og aktuelle samfunnskoblinger  

 

Generell kompetanse  

Studenten  

 • kan aktivt og dialogisk samarbeide med andre fagpersoner i og utenfor eget fagfelt 

 • kan bidra til å gjøre kunst- og kultur tilgjengelig for utsatte grupper gjennom målrettet tilrettelegging og medvirkning  

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet kombinerer samlinger og relevant praksis. Undervisnings- og læringsmetoder inkluderer forelesninger, workshops, ferdighetstrening og veiledning av praksis. Emnet benytter varierte formidlingsbaserte, studentaktive læringsmetoder og direkte involvering av målgrupper gjennom samarbeid   

Mellom samlingene vil det være lagt opp til relevant utforskning og praksis på en ny læringsarena.   

  

Praksis    

Emnet inkluderer minst 10 timer praksisopplæring i form av formidling. Minst 1,5 time skal være aktiv formidling, resterende timer kan være deltakende observasjon eller ulike former for samarbeid. Praksissted kan foreslåes av studenten og må godkjennes av institusjonen. Praksissted kan ikke være studentens eget arbeidssted. Praksisveiledning kan foregå digitalt. Praksis kan være individuell eller i gruppe. Praksis er veiledet, men ikke vurdert.  

 Eksempler på praksisplasser kan være: bibliotek, kunstinstitusjoner, gallerier, museer, asyl/flyktningmottak, fengsler, spesialskoler, prosjektbaserte kulturtilbud med flere. 

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å fremstille seg til eksamen må både arbeidskrav og praksis være godkjent:   

 • minimum 80 % tilstedeværelse på samlinger  

 • minimum 90 % deltakelse i praksis 

 • 1,5 time aktiv formidling skal være dokumentert og gjennomført 

 

Manglende deltakelse grunnet sykdom og uforutsette hendelser må studenten selv ta ansvar for å få tatt igjen, før eksamen.   

Vurdering og eksamen

Mappeeksamen

Skriftlig mappeeksamen på til sammen 2000-2500 ord med visuelt og auditivt materiale.   

Mappeeksamen består av: 

- En skriftlig redegjørelse for en kunst- og kulturformidlingssituasjon med relevant visuelt og auditivt/audiovisuelt materiale (på maks 10 minutter).  

- En skriftlig refleksjon over gjennomført formidling, relevant forskning, utviklingsarbeid og gjeldende lovverk. 

Eksamen kan påklages. 

Studenter som på grunn av gyldig fravær ikke avlegger eksamen, eller som får vurderingen Ikke bestått, kan melde seg opp til ny/utsatt eksamen. Ved framstilling til ny/utsatt eksamen kan enten en bearbeidet versjon av samme eksamensprosjekt leveres på nytt, eller ny eksamensbesvarelse leveres. 

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges. Mappeeksamen leveres digitalt med tilhørende lenker til auditivt/audiovisuelt materiale på egnet tilgjengelig plattform. Det er studentens ansvar at lenkene til materiale er tilgjengelig for sensor i hele sensureringsperioden, og er gjengitt med tillatelse. 

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F. 

Sensorordning

Hver eksamen vurderes av to sensorer. Ekstern sensor benyttes jevnlig. 

Emneoverlapp

Emnet vil ha 100% overlapp ved 10 stp i emnet MBHxxxx (innenfor videreutdanning kunst, kultur og kreativitet).