EPN

MESTD4112 Kunst i kontekst: estetikk Emneplan

Engelsk emnenavn
Art in Context: Aesthetics
Studieprogram
Masterstudium i estetiske fag - deltid
Omfang
10 stp.
Studieår
2022/2023
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Dette emnet belyser aktuell teori og begreper for både det interdisiplinære og spesifikke kunstfelt. Emnet presenterer perspektiver som er sentrale i samtidens internasjonale estetiske felt gjennom teori og eksempler som omfatter samtidsuttrykk innen kunst, design, håndverk, scenekunst, anvendt teater, mote og performance samt nyere kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning. 

 

Dokumentasjon, utvalg og analyser av relevante eksempler innen eget interessefelt samt tverrfaglig samarbeid inngår i emnet.

Forkunnskapskrav

Ingen ut over opptakskrav.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten:

 • har bred kunnskap om teoretiske perspektiv på det interdisiplinære estetiske feltet 
 • har inngående kunnskap om nyere internasjonal estetisk teori og praksis i spesifikke felt
 • har bred kunnskap om aktuelle referanse- og dokumentasjonsformer

 

Ferdigheter

Studenten:

 • kan analysere aktuelle teorier innen fagfeltet og arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning
 • kan reflektere over mangfold og ulike etiske perspektiv i det estetiske feltet
 • kan vurdere og kritisk reflektere over teknologiens innflytelse på det estetiske feltet
 • kan velge ut, analysere og drøfte relevante samtidsuttrykk fra det internasjonale og nordiske estetiske felt

 

Generell kompetanse

 • kan kommunisere med ulike målgrupper om problemstillinger, analyser og konklusjoner innen det interdisiplinære estetiske feltet 

Arbeids- og undervisningsformer

Contemporary practices and theoretical perspectives on:

 • Art, design and architecture,
 • Performance and applied theatre 
 • Art, design, science and Technology.

Undervisningen består i forelesninger som belyser viktige tema i estetikk samt workshops og seminar. Studentene forbereder seg gjennom lesing av oppgitt litteratur og deltar i undervisningen og i gruppearbeid. Undervisningsspråket er både norsk og engelsk.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav er obligatoriske og må være godkjent for å fremstille seg til eksamen:

 • Minimum 80% deltagelse i obligatorisk undervisning
 • Individuell presentasjon for medstudenter og lærere i FOU-seminar

Vurdering og eksamen

Individuell skriftlig hjemmeeksamen over to uker.

Omfang: 3000-4500 ord.

Eksamen gjennomføres i semester 4.

Eksamen kan påklages.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Bestått-Ikke bestått.

Sensorordning

To sensorer. Ekstern sensor brukes jevnlig.

Emneoverlapp

Emnet overlapper 10 studiepoeng med MEST4110 Kunst i kontekst: estetikk og vitenskapsteori (20 sp).