EPN

MEST5900 Masteroppgave Emneplan

Engelsk emnenavn
Master project
Studieprogram
Masterstudium i estetiske fag
Omfang
60 stp.
Studieår
2022/2023
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Masteroppgaven er et større, selvstendig arbeid som helhetlig behandler et avgrenset problemområde innen fagområdet. Dette innebærer forskningsmessig behandling av de elementer som inngår i arbeidet, som problemstilling(er), data, metode, presentasjon, tolking og drøftingsperspektiv.   

Masteroppgaven må inneholde både en skriftlig og en praktisk-estetisk del som belyser problemstillingen(e). I oppgaver med praktisk fokus kan praktisk tilnærming og redegjørelse vektlegges, med teoretisk bakgrunn, metode og resultat som støtte. I oppgaver med særlig vekt på teoretisk tilnærming skal teoretiske perspektiv vektlegges.

Forkunnskapskrav

Før eksamen i MEST5900 kan avlegges skal alle tidligere emner være bestått.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • har inngående kunnskap om det estetiske feltet
 • har inngående kunnskap om relevante vitenskapelige og kunstfaglige teorier og metoder
 • kan bidra til kunnskap på nye områder innenfor studieretningen
 • har inngående kunnskap om fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet
 • har inngående kunnskap om og kan drøfte perspektiver på etiske tema innen fagområdet

 

Ferdigheter

Studenten

 • kan arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning
 • kan analysere teorier, metoder og fortolkninger innen estetiske fag- og profesjonsfelt
 • kan anvende erfaring, praktisk  kunnskap og teori på nye områder
 • kan anvende  metoder for forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid og gjøre etiske avveininger i en relevant kontekst
 • analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementet

 

Generell kompetanse

Studenten:

 • kan anvende kunnskaper og ferdigheter på nye områder
 • kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor det estetiske feltet, både med spesialister og til allmennheten
 • kan bidra til nytenking og innovasjonsprosesser

Arbeids- og undervisningsformer

Studentene arbeider individuelt med masteroppgaven i dialog med veiledere. Studentene oppfordres til å danne kollokviegrupper. Det kan forekomme workshops og studentene legger frem minst to ganger på seminar. Studieretningene har ansvar for seminarene.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav er obligatorisk og må være godkjent for å fremstille seg til eksamen:

 • Deltakelse og fremlegging av masterprosjektet på minst to seminarer underveis
 • Deltakelse i planlegging og gjennomføring av den offentlige presentasjonen av masterarbeidet.

Vurdering og eksamen

Eksamen i emnet er tredelt:

1)      Skriftlig masteroppgave - individuell

Den skriftlige masteroppgaven skal være en forskningsmessig behandling av studentens undersøkelsesfelt og problemstilling(er). Omfang på besvarelsen skal være 24 000-32 000 ord. Forside, innholdsfortegnelse og referanseliste samt bilder kommer i tillegg.

Masteroppgaven teller 50 prosent av sluttkarakteren i masterarbeidet.

2)      Offentlig presentasjon/ utstilling/ forestilling/ performance - individuell

Den offentlige presentasjonen skal være knyttet til den skriftlige masteroppgaven. Den kan bygge på masteroppgavens praktisk-estetiske del og kunstnerisk utviklingsarbeid /artistic research eller være en praktisk-estetisk kommentar til den skriftlige masteroppgaven. 

Offentlig presentasjon/utstilling/ forestilling/ performance teller 25 prosent av sluttkarakteren i masterarbeidet.

3)      Muntlig eksamen - individuell

Den muntlige eksamen er basert på drøfting av masteroppgaven og offentlig presentasjon/utstilling/forestilling/performance samt relevant litteratur (fellespensum og selvvalgt litteratur).

Den muntlige eksamen teller 25 prosent av sluttkarakteren i masterarbeidet.

Fravær - ikke bestått

Studenter som på grunn av gyldig fravær ikke avlegger én eller flere deleksamener som inngår i ordinær eksamen, eller som får vurderingen F på én eller flere deler som inngår i slik eksamen, kan melde seg opp til ny/utsatt eksamen.

Ved framstilling til til ny eksamen i MEST5900 avlegges eksamen i alle eksamendelene. Studenter som på grunn av gyldig fravær ikke avlegger en eller flere eksamensdeler i emnet, eller som får vurderingen F på slik eksamen, kan melde seg opp til utsatt/ny eksamen. Utsatt/ny eksamen arrangeres tidlig i påfølgende semester.

Hjelpemidler ved eksamen

Del 1. Skriftlig masteroppgave: Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Del3. På muntlig eksamen skal studenten ha med egen masteroppgave.

Vurderingsuttrykk

I forbindelse med avsluttende vurdering benyttes gradert skala A-F.

Alle eksamensdeler må være vurdert til karakter E eller bedre for at studenten skal kunne få bestått emne.

De tre eksamensdelene i avsluttende eksamen gir én sluttkarakter. Denne fremkommer på karakterutskrift/vitnemål sammen med tittel på masteroppgaven og navn på studieretningen.

Det kan framsettes klage på del 1 masteroppgaven. Del 2 og 3 er definert som praktisk/muntlig eksamen og eksamensresultatet kan derfor kun påklages med grunnlag i formelle feil.

Sensorordning

Det benyttes en ekstern og en intern sensor, som utgjør eksamenskommisjonen. Dersom det er uenighet er det ekstern sensor som avgjør karakter.