EPN

MEST4313 Vitenskapsteori og forskningsmetode 2 Emneplan

Engelsk emnenavn
Research Theory and Method 2
Studieprogram
Masterstudium i estetiske fag
Omfang
10 stp.
Studieår
2021/2022
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Dette emnet viderefører innholdet i Vitenskapsteori og forskningsmetode 1. Forskningsmetoder og vitenskapsteoretiske perspektiv som er relevant for de estetiske fagenes egenart utdypes. Emnet vektlegger at studenten analyserer, vurderer og anvender teoretiske og praktiske element i egen forskningsprosess. Til emnet inngår å utarbeide forslag til eget forskningsdesign som grunnlag for det videre masterarbeidet.

Anbefalte forkunnskaper

MEST4312 Vitenskapsteori og forskningsmetode 1 eller tilsvarende.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten:

 • har inngående kunnskaper  om relevante vitenskapsteoretiske perspektiver på et avgrenset estetisk  felt
 • kan analysere og vurdere de teoretiske og praktiske elementene i utprøvings- og forskningsprosessen
 • har avansert kunnskap innenfor fagområdet og spesialisert innsikt i et avgrenset område
 • har kunnskap om og kan forholde seg kritisk forholde seg til kildebruk og etiske vurderinger i utprøvings- og forskningsprosesser  

Ferdigheter

Studenten 

 • kan anvende vitenskapsteori og metodekunnskap som er relevant for et avgrenset  estetisk fagfelt på en selvstendig måte
 • kan kritisk vurdere forskningsmetodiske valg relatert til ulik forskningsspørsmål
 • kan foreta forskningsmetodisk argumentasjon knyttet til et avgrenset estetisk fagfelt
 • kan vurdere og anvende ulike kilder og forskningsetiske normer knyttet til forskningsprosessen
 • kan arbeide selvstendig praktisk og teoretisk i utprøvings- og forskningsprosessen  

Generell kompetanse

Studenten

 • kan arbeide selvstendig med utvikling av eget forskningsdesign og anvende fagområdets kunnskapsgrunnlag

 • kan anvende og formidle sine kunnskaper og ferdigheter på relevante fagområder for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver

 • kan anvende kunnskaper og ferdigheter på de estetiske fagfeltene for å bidra til nytenking og innovasjonsprosesser

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen vil veksle mellom forelesninger av faglærere og gjesteforelesere. Studentene deltar aktivt i undervisningen og i gruppearbeid. Masterstudiet er basert på individuelle studier med deltagelse i grupper, forelesninger og tematiske workshops. Det legges vekt på både teoretisk og praktisk arbeid som studieform.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav er obligatoriske og må være godkjent for å framstille seg for eksamen:

 • minst 80 % tilstedeværelse på obligatorisk undervisning og seminarer

Vurdering og eksamen

Individuell muntlig presentasjon med skriftlig og visuelt refleksjonsmateriell.

Eksamen kan ikke påklages.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle.

Vurderingsuttrykk

Bestått/Ikke bestått.

Sensorordning

To interne sensorer. Ekstern sensor brukes jevnlig.

Emneoverlapp

Emnet overlapper 10 studiepoeng mot MEST4311.