EPN

MEST4312 Vitenskapsteori og forskningsmetode 1 Emneplan

Engelsk emnenavn
Research Theory and Method 1
Studieprogram
Høst: Masterstudium i estetiske fag
Omfang
10 stp.
Studieår
2021
Timeplan
Programplan
Emnehistorikk

Innledning

Dette emnet gir en oversikt over relevant vitenskapsteori på det estetiske feltet samt ulike vitenskapelige metoder. Det legges særlig vekt på å belyse forskningsmetoder som er relevante for de ulike estetiske fagenes egenart og forskning på feltet. Dette settes i et vitenskapsteoretisk perspektiv. Emnet vil presentere grunnleggende begreper og metodeperspektiv som er sentrale for å vurdere og utføre forsknings- og utviklingsarbeid innen det estetiske fagområdet.

Forkunnskapskrav

Ingen utover opptakskrav.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten:

·         har inngående kunnskap om fagområdets vitenskapelige teorier og metoder og kunstfagenes egenart som forskningsområde

·         kan analysere og reflektere over faglige problemstillinger med utgangspunkt i forskningsmetodiske perspektiv og vitenskapelige tradisjoner knyttet til fagområdenes historie, egenart og plass i samfunnet.

·         har inngående kjennskap til ulike former for kunnskapsinnhenting og kildekritikk i vitenskapelig publisering

 

Ferdigheter

Studenten 

·         kan analysere og anvende vitenskapsteori og forskningsmetode som er relevant for det estetiske fagfeltet på en selvstendig måte

·         kan forholde seg kritisk til ulike posisjoner innen det vitenskapsteoretiske- og forskningsmetodiske feltet og anvende disse kunnskapene til å strukturere og formulere faglige resonnementer

·         kan forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder som grunnlag for forskningsprosessen

·         kan vurdere ulike etiske perspektiv knyttet til forskningsprosessen

 

Generell kompetanse

Studenten

·         kan arbeide selvstendig med eget fagfelt og beherske fagområdets uttrykksformer

·         kan kommunisere med ulike målgrupper om faglige problemstillinger og drøftingsperspektiv innen de estetiske fagfeltene

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen vil veksle mellom forelesninger av faglærere og gjesteforelesere. Studentene deltar aktivt i undervisningen og i gruppearbeid. Masterstudiet er basert på individuelle studier med deltagelse i grupper, forelesninger og seminar. Det legges vekt på både teoretisk og praktisk arbeid som studieform.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav er obligatoriske og må være godkjent for å framstille seg for eksamen:

  • minst 80 % tilstedeværelse på obligatorisk undervisning og seminarer

Vurdering og eksamen

Individuell skriftlig hjemmeeksamen i vitenskapsteori og forskningsmetode over 1 uke.

Omfang: 3000-4500 ord.

Eksamen kan påklages.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle.

Vurderingsuttrykk

Bestått/ikke bestått.

Sensorordning

To interne sensorer. Ekstern sensor brukes jevnlig.