EPN

MEST4231 Kunst i samfunnet Emneplan

Engelsk emnenavn
Art in Society
Studieprogram
Masterstudium i estetiske fag
Omfang
20 stp.
Studieår
2022/2023
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet tilbyr et samfunnsrettet og anvendt perspektiv på kunst i samtiden, samtidig som det søker å bevare og videre formulere kunstens egenart og særstilling. Diskusjoner rundt kunstens ulike roller og funksjoner i samfunnet står sentralt, og det vil legges til rette for å utvikle nye berøringspunkter og anvendelsesformer mellom kunst og andre felt. Emnet gir både en praktisk og en teoretisk tilnærming til kunstfaglig virksomhet,  herunder formidling, prosjektutvikling, organisering, kuratering, kulturelt entreprenørskap og kritikk, både i privat og offentlig sektor. Samtidens uttrykk og problemstillinger blir særlig belyst, og kunst som sosial og didaktisk prosess vektlegges. Emnet er organisert rundt tre hovedområder: Fagperspektiv (kunnskap om ulike kunst- og formidlingsperspektiver, samt kunstdidaktikk), styringsperspektiv (kunnskap om institusjoner og forvaltning) og aktørperspektiv (kunnskap om samtidige prosjekter og prosjektorganisering).

Forkunnskapskrav

Ingen ut over opptakskrav.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten:

 • har inngående kunnskap om samtidskunstens teori og praksis
 • kan avansert terminologi innen nyere kunst og estetikk
 • har avansert forståelse av formidlingsproblematikk og kunstens ulike didaktiske dimensjoner
 • har en god forståelse av kunstfeltets institusjoner og styringsperspektiver
 • har god kjennskap til ulike tekster og tekstbruk på kunstfeltet, som anmeldelse, kritikk, kommentar, katalogtekst, rapport, utredning, vitenskapelig artikkel, etc.
 • har inngående kunnskap om prosjektarbeid og prosjektorganisering på kunstfeltet

Ferdigheter

Studenten:

 • har spesialisert praktisk-teoretisk kompetanse
 • kan anvende kunstbasert og kunstdidaktisk kompetanse i ulike formidlingssituasjoner
 • kan bidra til nytenking og i innovasjonsprosesser innen det estetiske fagområdet
 • kan utpeke relevante problemstillinger på samtidskunstfeltet
 • kan analysere, vurdere og kontekstualisere egen og andres praktiske produksjon
 • kan disponere og produsere ulike kunstfaglige tekster som anmeldelse, kritikk, kommentar, katalogtekst, rapport, utredning, vitenskapelig oppgave, etc.
 • kan analysere og forholde seg kritisk og redelig til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer

Generell kompetanse:

Studenten:

 • har god kjennskap til de offentlige og private produksjons- og formidlingssystemet for kunst
 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen veksler mellom forelesninger av faglærere og gjesteforelesere. Emnet er basert på individuelle studier med deltagelse i forelesninger, grupper, workshoper og seminarer. Det legges vekt på både teoretisk og praktisk arbeid som studieform, og det vil bli lagt til rette for undervisning i tilknytning til institusjonsbesøk og møter med ulike aktører på kunstfeltet. All undervisning, oppgaver og seminarer er obligatorisk.  

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav er obligatoriske og må være godkjent for å fremstille seg til eksamen:

 • 80 prosent tilstedeværelse på undervisning og seminarer.
 • En individuell, skriftlig oppgave innen det estetiske fagfeltet, 2500-4000 ord.
 • Presentasjon for medstudenter og lærere i FoU-seminar.

Vurdering og eksamen

Individuell skriftlig hjemmeeksamen over to uker. 3500-5500 ord.

Eksamen kan påklages.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

To sensorer. Ekstern sensor brukes jevnlig.