EPN

MEST4221 Fagdidaktikk: kunst og design Emneplan

Engelsk emnenavn
Art and Design Education
Studieprogram
Masterstudium i estetiske fag
Omfang
20 stp.
Studieår
2022/2023
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

I dette emnet skal studenten tilegne seg solid kunnskap og fordypet fagdidaktisk forståelse som grunnlag for utøvelse av lærerrollen i  samspill mellom utdanning og samfunn. Et samfunnsetisk perspektiv på utdanning innen design, kunst og håndverk vil bli problematisert i forhold til enkeltindividers valg og samfunnets utvikling. Kulturelt mangfold og dannelse i et bærekraftig perspektiv på utvikling av vår visuelle- og materielle kultur vil bli vektlagt.  Grunn- og videregående opplæring og høyere utdanning vil bli problematisert i et samfunns- og profesjonsperspektiv. Utdanning og læreplaner innen feltet vil bli analysert og drøftet i en kulturell kontekst i lys av historie, samtid og framtid.

Forkunnskapskrav

Ingen ut over opptakskrav.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten:

 • har avansert kunnskap om ulike diskurser innen utdanningsfeltet design, kunst og håndverk
 • har inngående kunnskap om samspillet mellom utdanning og handling i et samfunnsetisk og bærekraftig perspektiv
 • har inngående kunnskap om mål for og betydningen av utdanning innen design, kunst og håndverk
 • har inngående kunnskap om utdanningspolitikk og fagfeltets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet
 • har avansert  kunnskap om hvordan visuell og materiell kultur påvirker barn og unges liv og valg i et moderne og mangfoldig samfunn

Ferdigheter

Studenten :

 • kan analysere læreplaner og undervisningspraksis innen fagfeltet design, kunst og håndverk  ut fra relevante teoretiske tilnærminger
 • kan drøfte forholdet mellom fagfeltets historie, innhold, undervisningsmetoder og utviklingspotensial
 • kan drøfte og reflektere over samfunnsetiske perspektiv knyttet til bærekraft og miljø,  kjønn, minoriteter og kulturelt mangfold
 • kan anvende nasjonal og internasjonal forskning og egne erfaringer i arbeid med praktiske og teoretiske problemstillinger
 • kan forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og strukturere og formulere faglige resonnement, samt anvende korrekt kildehenvisning

 

Generell kompetanse

Studenten:

 • har inngående innsikt i den offentlige skolens rolle som en ikke-kommersiell institusjon, med et samfunnsbyggende kulturelt siktemål
 • kan reflektere over egen læring og delta i kommunikasjon om sentrale utfordringer
 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen veksler mellom forelesninger, seminarer og workshops der dialog og refleksjon knyttet til teori og praksis står sentralt.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav er obligatorisk og må være godkjent for å fremstille seg til eksamen:

 • minst 80% tilstedeværelse på obligatorisk undervisning og seminarer
 • en individuell, skriftlig besvarelse om kunnskapsstatus innen fagfeltet omfang: 2500-4000 ord
 • deltakelse på FOU-seminar og individuell presentasjon for medstudenter og lærere 

Vurdering og eksamen

Individuell skriftlig hjemmeeksamen over 2 uker. Omfang: 3500-5500 ord. Litteraturliste kommer i tillegg.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

To sensorer. Ekstern sensor brukes jevnlig.