EPN

MEST4211 Teater og samfunn Emneplan

Engelsk emnenavn
Theatre in society studies
Studieprogram
Masterstudium i estetiske fag
Omfang
20 stp.
Studieår
2022/2023
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Studieretningen fokuserer på hvordan drama og teater kan anvendes på ulike måter i samfunnet. Studiet har en teoretisk og praktisk tilnærming, og er sentrert rundt estetisk utforskning og fasilitering av anvendt teater i krysningen mellom kontekst og målgruppe. Studentene arbeider med perspektiver fra dramapedagogikk og skole, identitetsproblematikk, marginaliseringsprosesser og helse, dokumentarisk scenekunst, dramaturgi, disibility teater, performance og teatralitet. Studieretningen har et forsknings - og livsløpsperspektiv og åpnes opp mot ulike arbeidsfelt i samfunnet.

Forkunnskapskrav

Ingen ut over opptakskrav.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten:

 • har avansert kunnskap om drama/teater/anvendt teater sentrale teorier og kontemporære praksiser
 • har inngående kunnskap om nyere dramapedagogikk, metoder fra dokumentarisk scenekunst, teater og helse, og ny dramaturgi
 • har inngående kunnskap i hvordan metoder fra drama/teater/anvendt teater kan brukes i utvikling av lokalsamfunn og i samarbeid med enkeltindivider
 • har inngående kunnskap om identitetsbygging og performative maktperspektiver på sosiale og digitale plattformer
 • Har avansert kunnskap om deltagelse, fasilitatorrollen og etiske problemstillinger knyttet til fagets praksis

 

Ferdigheter

Studenten:

 • kan anvende praktiske og teoretiske refleksjoner som utgangspunkt for å analysere relevante drama/teaterfaglige problemstillinger knyttet til fagets plass i et mangfoldig samfunn
 • kan være kritisk reflekterende til aktuelle sceniske praksiser og drøfte scenekunst i en samfunnsmessig kontekst
 • kan analysere og forholde seg kritisk og redelig til ulike kilder og anvende disse til å strukturere og drøfte sentrale faglige problemstillinger

 

Generell kompetanse

Studenten:

 • har evne til selvstendig refleksjon i spennet mellom drama/anvendt teater og aktuelle samfunnsutfordringer i et bærekraftperspektiv
 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på innovative måter for å gjennomføre dramapedagogiske forløp, anvendte teaterprosjekter og formidlingsoppdrag i ulike deler av samfunnet

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen veksler mellom forelesninger i drama/teater/scenekunst av lærere ved studiet og gjesteforelesere. Studentene deltar aktivt i undervisningen og i gruppearbeid. Masterstudiet er basert på individuelle studier med deltagelse i grupper, workshops, forelesninger og seminarer. Det legges vekt på både teoretisk og praktisk arbeid som studieform.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav er obligatorisk og må være godkjent for å fremstille seg til eksamen:

 • minst 80% tilstedeværelse på obligatorisk undervisning og seminarer
 • en individuell, skriftlig oppgave innen det estetiske fagfeltet belyst gjennom vitenskapsteori, 2500-4000 ord.
 • individuell presentasjon av arbeidskravet for medstudenter og lærere i FOU-seminar

Vurdering og eksamen

Individuell skriftlig hjemmeeksamen over 2 uker. Omfang: 3500-5500 ord.

Eksamen kan påklages.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala fra A-F

Sensorordning

To interne sensorer. Ekstern sensor brukes jevnlig.