EPN-V2

MERG5900 Masteroppgave Emneplan

Engelsk emnenavn
Master Thesis
Studieprogram
Masterstudium i helsevitenskap - spesialisering i ergoterapi
Omfang
50 stp.
Studieår
2024/2025
Emnehistorikk

Innledning

Undervisningsspråk: Norsk/engelsk

Studenten skal, under veiledning, gjennomføre et selvstendig forsknings-, kvalitets eller utviklingsarbeid, eller en litteraturstudie. Studentene kan velge om de vil skrive masteroppgaven individuelt eller i gruppe på to. Ved større, tverrfaglige innovasjonsprosjekter kan inntil 4 studenter skrive oppgave sammen, etter søknad. Når det er ønskelig, kan studenter på tvers av spesialiseringer søke om å skrive masteroppgaven sammen, forutsatt at de skriver masteroppgave av samme omfang. Når flere studenter arbeider sammen om masteroppgave, skal det dokumenteres hva den enkelte student har bidratt med. Oppgaven kan utformes enten som en monografi eller som en vitenskapelig artikkel med tematisk fordypning.

Utarbeidelse av prosjektbeskrivelse som forberedelse til masteroppgaven, inngår i emnet MAVIT4070 Forskningsdesign og prosjektbeskrivelse, 10 stp.

Forkunnskapskrav

Alle obligatoriske emner i studiet må være bestått før studenten kan levere masteroppgaven til sensur.

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • har avansert kunnskap innen sitt fordypningsområde og kan analysere faglige problemstillinger for å identifisere behov for forskning og fagutvikling
 • har inngående kunnskap om forskningsprosessen

Ferdigheter

Studenten

 • kan analysere relevante teorier og problemstillinger for å initiere og gjennomføre et avgrenset forsknings-, kvalitets eller utviklingsarbeid
 • kan anvende relevante metoder for forsknings-, kvalitets eller utviklingsarbeid i eget arbeid
 • kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse i faglige resonnementer i eget forsknings, kvalitets- eller utviklingsarbeid
 • kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings-, kvalitets eller utviklingsarbeid i tråd med godkjent prosjektbeskrivelse og gjeldende forskningsetiske normer

Generell kompetanse

Studenten

 • kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og resultater fra eget forsknings-, kvalitets eller utviklingsarbeid til et allment og akademisk publikum
 • kan bidra til nytenkning, innovasjon og kunnskapsbasert praksis innen helsetjenestene og helsefremmende arbeid

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeids- og undervisningsformer er selvstudier, 3-6 masterseminarer med fremlegg og tilbud til studenten(e) om 20 timer veiledning pr. oppgave, uavhengig av om en skriver oppgaven individuelt eller i gruppe.

Seminarene er arena for deling av erfaringer fra alle ledd i arbeidet med eget prosjekt. Studentene skal delta i faglige diskusjoner ved å øve på å strukturere og formulere faglige resonnementer og formidle konstruktiv kritikk. Presentasjoner av eget arbeid, tilbakemeldinger til medstudenter og tilbakemelding fra medstudenter og lærere er en viktig del av seminarene.

Veiledningsavtale signeres av studenter og veileder ved veiledningens oppstart.

I vedlegg til oppgaven følger oversikt over hva den enkelte har bidratt med når flere studenter skriver sammen.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å fremstille seg til eksamen må følgende være godkjent:

 • To muntlige fremlegg (inntil 20 minutter) på masterseminar, og gjennomført opponentrolle med kritikk/tilbakemelding av presentasjon fra medstudent(er).

Vurdering og eksamen

Masteroppgave utført av en eller to studenter, ved større, tverrfaglige innovasjonsprosjekter kan inntil 4 studenter etter søknad skrive oppgave sammen. Individuell muntlig eksamen der karakteren kan justeres.

Masteroppgavens innhold og størrelse ved de ulike formene:

 • Monografi: Anbefalt omfang på en monografisk oppgave er 22.000 ord +/- 10%
 • Vitenskapelig artikkel: oppgaven skal omfatte et manuskript i form av minimum én artikkel som er i tråd med forfatterveiledning for et relevant vitenskapelig tidsskrift, samt et fordypningsnotat/kappe som utdyper de teoretiske og metodologiske overveielser som ligger til grunn for artikkelen. Oppsett, struktur og omfang på artikkelen skal følge retningslinjer i det aktuelle tidsskriftet, og kappen skal ha et omfang på inntil 10.000 ord.

Oppgaven kan skrives på engelsk eller skandinavisk (norsk, svensk eller dansk).

For å kunne framstille seg til muntlig eksamen må den skriftlige oppgaven være vurdert til A-E (foreløpig karakter). Endelig karakter fastsettes etter muntlig eksamen. Ved fastsetting av endelig karakter kan hele karakterskalaen benyttes.

Individuell muntlig eksamen inntil 40 minutter med utgangspunkt i masteroppgaven. I begynnelsen av muntlig eksamen skal kandidaten holde en 10-15 minutters presentasjon av masteroppgaven.

Sensur på den skriftlige delen av eksamen kan påklages i samsvar med universitets- og høgskoleloven.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges. Det er anledning til å gjenbruke egenprodusert tekst fra MAVIT4070 i masteroppgaven uten at det egensiteres.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

En intern og en ekstern sensor vurderer hver besvarelse. Studentens veileder kan ikke være sensor på masteroppgaven.