EPN

MERG4200 Komplekse intervensjoner i hverdags- og arbeidsliv Emneplan

Engelsk emnenavn
Complex Interventions in Work and Everyday Life
Studieprogram
Masterstudium i helsevitenskap - spesialisering i ergoterapi
Omfang
10 stp.
Studieår
2022/2023
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Undervisningsspråk: Norsk

Emnet omhandler teorigrunnlaget for utvikling av komplekse intervensjoner for å fremme helse, aktivitet og samfunnsdeltakelse. Videre arbeider studentene med kritisk analyse av teoriene i sammenheng med egen problemstilling. Emnet bygger på MERG4100 og tar utgangspunkt i teorier om aktivitet, deltakelse og inkludering. Slike teorier kan bidra til forståelsen av aktuelle utfordringer som kan oppstå i folks hverdags- og arbeidsliv, og av hva som kan bidra til god helse og deltakelse. Studenten skal lære hvordan teori danner utgangspunkt for hvilke spørsmål de vil stille, hvilke metoder de vil bruke for å finne svar på spørsmålene og hvordan de kan fortolke svarene de finner. Studenten har mulighet til å arbeide videre med tematikk fra dette emnet i det valgbare emnet MAVIT5300 Kunnskapstranslasjon.

Forkunnskapskrav

Studenten må være tatt opp på Masterstudium i helsevitenskap - spesialisering i ergoterapi

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

  • kan, med utgangspunkt i ulike perspektiver og teorier analysere hverdags- og arbeidsliv i relasjon til helse og samfunnsdeltakelse 
  • kan vurdere fasiliterende faktorer og barrierer for arbeidsdeltakelse
  • kan vurdere teknologi og velferdsteknologi i sammenheng med intervensjoner i hverdags- og arbeidsliv
  • kan drøfte relasjoner mellom person, aktivitet og omgivelser i hverdags- og arbeidsliv

Ferdigheter

Studenten

  • kan analysere og anvende utvalgte teorier og modeller relatert til samspillet i hverdags- og arbeidsliv mellom person, aktivitet og omgivelser
  • kan drøfte hvordan rammeverk for utvikling og evaluering av komplekse intervensjoner kan anvendes for å fremme deltakelse i hverdags- og arbeidsliv
  • kan kritisk vurdere kvaliteten av intervensjoner og -programmer som har til hensikt å fremme deltakelse i hverdags- eller arbeidsliv                                                                                                                                                                                                             

 Generell kompetanse

Studenten

  • kan anvende ulike typer kunnskap for å reflektere over hvilken betydning sammenhengen mellom person, aktivitet og omgivelser har for deltakelse i hverdags- og arbeidsliv  

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet vil benytte varierte, studentaktive arbeidsformer. Undervisningen er organisert i to ukesamlinger à fem dager. Arbeids- og undervisningsformene er forelesninger, seminarer, digitale læringsressurser, oppgaver, gruppearbeid, muntlige presentasjoner og selvstudier. Gjennom hele emnet legges det til rette for at studentene skal arbeide med en skriftlig oppgave over et selvvalgt tema. Den skriftlige oppgaven er å beskrive og dokumentere aktuelle teorier som kan være et grunnlag for å forstå det selvvalgte temaet. Det aktuelle temaet kan senere bli fokus for masteroppgaven. På ukesamlingen presenterer studentene hjemmeoppgavene og får kommentarer fra medstudenter og faglærer. Videre får de en time individuell veiledning av en ansatt ved ergoterapiutdanningen, fortrinnsvis den som senere skal veilede studenten på masteroppgaven. Denne timen går av de 20 timene som er avsatt til veiledning på masteroppgaven. Den skriftlige oppgaven danner grunnlaget for eksamensbesvarelsen.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Det er ingen arbeidskrav i emnet.

Vurdering og eksamen

Individuell prosjekteksamen, i form av en oppgave som utarbeides i løpet av emneperioden. Omfang: Inntil 3500 ord, inkludert referanser.

Ny eksamen: Dersom oppgaven vurderes til F (ikke bestått) har studenten anledning til å levere omarbeidet versjon én (1) gang.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

Ekstern sensor vurderer minimum 20 % av besvarelsene sammen med en intern sensor. To interne sensorer vurderer de øvrige. Ekstern sensors vurdering skal komme alle studentene til gode.

Emneoverlapp

Emnet har 10 stp. overlapp med MAERGD4000 Intervensjoner i hverdags- og arbeidsliv, 20 stp.