EPN

MEDK4200 Mediebruk og brukerinvolvering Emneplan

Engelsk emnenavn
Media Use and User Involvement
Studieprogram
Masterstudium i medieutvikling / Masterstudium i medieutvikling, deltid
Omfang
10 stp.
Studieår
2022/2023
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Våre mediebruksmønstre er i dramatisk og rask endring. MEDK4200 Mediebruk og brukerinvolvering er et praktisk-teoretisk emne i metoder for å studere mediebruk og brukerinvolvering i et sammensatt medielandskap. Studenten får innsikt i resepsjonsstudier, medvirkningsstudier og deltakelsesstudier og skal ta i bruk nye metoder for å forstå og involvere en brukergruppe knyttet til et definert medium, en kampanje, eller eget prosjekt.

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav

Læringsutbytte

Studenten skal etter å ha fullført emnet ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten har

  • inngående kunnskap om metoder for studier av mediebruk i dagens hybride medielandskap, med vekt på fragmentering, digitalisering og opplevde fellesskap
  • avanserte innsikter i resepsjonsteori og -studier, som publikums mediekritikk, mediemotstand, offentlig tilknytning og deltakelse
  • innsikt i ulike teknikker og metoder i medieproduksjoners brukerinvolvering og målgruppeplanlegging, som for eksempel brukermedvirkende metoder med lokal tilpasning, brukermedvirkende metoder med fremtidsperspektiv, scenarieskriving og visualiseringsteknikker for involvering av brukere.

Ferdigheter

Studenten kan

  • gjøre grundige og selvstendige analyser av mediebruk og resepsjon hos ulike publikum- og brukergrupper
  • gjennomføre en brukerinvolverende prosess og ta valg mellom ulike brukerinvolveringsteknikker og -metoder for best å møte målgruppen, tilrettelegge prosessen og artikulere resultat.

Generell kompetanse

Studenten har

  • inngående kjennskap til hvordan forholdet mellom produksjon og bruk av medieinnhold har utviklet seg
  • erfaring med brukermedvirkende forskningsmetoder, som gir innsikt i mediebruk

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen er lagt opp som forelesninger, seminarer, kollokvie- og gruppearbeid og praktisk rettede gruppeoppgaver.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Det er knyttet ett arbeidskrav til emnet. Hensikten med arbeidskravet er at studenten skal få erfaring med å planlegge en studie av mediebruk basert på teori om bruk av metoder og praktisk gjennomføring in situ. For å kunne framstille seg til eksamen må studenten ha følgende godkjente arbeidskrav:

  • En prosjektskisse til en praktisk studie av mediebruk, inkludert teoretisk refleksjon basert på pensum (6-8 sider)

Arbeidskravet må godkjennes av faglærer før studenten kan fremstille seg for eksamen. Ved ikke godkjent arbeidskrav, kan studenten levere en ny og forbedret utgave innen angitt frist. Ved sykdom eller annen dokumentert tvingende grunn kan det avtales egen frist med faglærer. Hvis studenten ikke overholder fristen som er gitt i kursplanen, eller fristen som er avtalt med faglærer, får studenten ikke levere arbeidskravet, og mister dermed retten til å gå opp til eksamen.

Frister og nærmere detaljer for innlevering av arbeidskrav framgår av undervisningsplanensom gjøres tilgjengelig ved begynnelsen av hvert semester

Vurdering og eksamen

Eksamen er en individuell semesteroppgave i form av en praktisk studie av mediebruk, inkludert analyse av data samlet i studien. Semesteroppgaven bygger på arbeidskravet, som inngår i omarbeidet form som del av semesteroppgaven. Omfang: 12-15 sider. Skrifttype Arial eller Calibri, størrelse 12pkt, linjeavstand: 1,5. Den praktiske gjennomføringen av studien av mediebruk kan gjennomføres i gruppe.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

Det benyttes intern og ekstern sensor til sensurering av besvarelsene. Et uttrekk på minst 25 % av besvarelsene sensureres av to sensorer. Karakterene på disse samsensurerte besvarelsene skal danne grunnlag for å fastsette nivå på resten av besvarelsene.