EPN-V2

MBIB4150 Vitenskapelig kommunikasjon Emneplan

Engelsk emnenavn
Scholarly Communication
Studieprogram
Bibliotek- og informasjonsvitenskap, enkeltemner master
Masterstudium i bibliotek- og informasjonsvitenskap
Masterstudium i bibliotek- og informasjonsvitenskap - deltid
Omfang
15 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet dekker praktiske og teoretiske kunnskaper knyttet til de enkelte stadiene i vitenskapelig kommunikasjon. I kurset inngår:

 • modeller for vitenskapelig kommunikasjon
 • åpen vitenskap og åpne data
 • publiseringsmønstre i ulike vitenskapelig disipliner
 • bibliometriske metoder og mål
 • finansieringsmodeller for vitenskapelig publisering
 • open access-publisering og institusjonelle arkiv

Undervisningsspråk er norsk.

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav.

Læringsutbytte

Studenten skal etter å ha fullført emnet ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper

Studenten

 • kjenner strukturen i vitenskapelig kommunikasjon og publisering, på nasjonalt og internasjonalt nivå samt hvordan denne preges av disiplinære forskjeller
 • har avansert kunnskap om de politiske og praktiske sidene ved åpne data, open access og åpen vitenskap
 • har gode kunnskaper om bibliometriske metoder og mål for samlingsutvikling, kartlegging av forskningsaktivitet og forskningsevaluering

Ferdigheter

Studenten

 • kan rådgi forskere i open access-publiseringsløsninger
 • kan utrede og anbefale metadataløsninger for forskningsdata
 • kan jobbe med forvaltning av forskningsdata
 • kan utføre enkle bibliometriske analyser

Generell kompetanse

Studenten

 • har god kunnskap om det vitenskapelige kretsløpet
 • har inngående forståelse av hva forskningsprosjekter innebærer og hvordan de kan evalueres

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet organiseres som en ukentlig seminarserie. Studentene kan følge forelesningene både på campus og nett.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å kunne framstille seg til eksamen må studenten ha følgende godkjente arbeidskrav:

En større selvvalgt oppgave - der tema og problemstilling skal godkjennes av faglærer. Semesteroppgaven kan skrives individuelt - omfang skal da være på ca 15 sider, eller den kan skrives i gruppe av 2-3 studenter - omfang skal da være på ca 20 sider.

Arbeidskrav må være gjennomført og godkjent innen fastlagt frist for at studenten skal kunne framstille seg til eksamen. Dersom arbeidskrav ikke blir godkjent, gis det anledning til å kunne levere en forbedret versjon én innen angitt frist.

Vurdering og eksamen

Vurderingsform er en individuell skriftlig 3-dagers hjemmeeksamen.

Besvarelsen skal ha et omfang på ca. 20000 tegn inkludert mellomrom. Skrifttype og skriftstørrelse: Arial / Calibri 12pkt. Linjeavstand: 1,5.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

Det benyttes en intern og en ekstern sensor til sensurering av alle besvarelsene.

Emneansvarlig

Nils Pharo