Emneplan forMBH5900 Masteroppgave

Innledning

Gjennom masteroppgaven skal studenten dokumentere selvstendig fordypning i et valgt problemområde innenfor barnehagekunnskap.

Forkunnskapskrav

Opptak til master i barnehagekunnskap. For å kunne melde seg opp til avsluttende vurdering i emnet og presentere masteroppgaven må alle arbeidskrav og undervisning med krav om deltakelse være godkjent. Eksamen i alle underliggende emner i masterstudiet må i tillegg være bestått.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende kompetanse definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • har fordypet kunnskap på sitt fagfelt med klar relevans for barnehagefeltet
 • kan vurdere kritisk og forskningsmessig sitt fagfelts kunnskapsgrunnlag
 • har god kjennskap til forskningsetiske problemstillinger

Ferdigheter

Studenten

 • kan utforme og gjennomføre et forskningsprosjekt
 • kan gjøre forskningsmessige problematiseringer av faglig relevante sammenhenger innen feltet
 • kan anvende og håndtere ulike tilnærminger innen vitenskapsteori og metodologi relevant for barnehagefeltet på en selvstendig måte i egne arbeider
 • kan håndtere fagspørsmål på en forskningsbasert og etisk forsvarlig måte
 • kan argumentere for, og redegjøre for, faglige standpunkter innenfor eget valgt fagfelt både skriftlig og muntlig¿

Generell kompetanse

Studenten

 • kan bidra til kunnskapsutvikling innen barnehagefeltet
 • kan formidle forskningsbasert kunnskap på feltet både skriftlig og muntlig
 • kan bruke sin kunnskap med faglig integritet og etisk bevissthet
 • kan ivareta barnehagefeltets viten- og metodemangfold 

Innhold

Innholdet i dette emnet relateres i hovedsak til en videre fordypning av aktuelle temaer. Gjennom arbeidet med masteroppgaven får studenten anvendt sin kunnskap i forskningstradisjoner, forskningsmetodiske tilnærminger og forskningsdesign, samt vitenskapsteoretiske og etiske problemstillinger.

Arbeids- og undervisningsformer

Med utgangspunkt i valgt tema får studenten oppnevnt veileder. Student og veileder skal gjennomgå og undertegne en veiledningskontrakt. Oppgaven skal i utgangspunktet skrives individuelt.

Det kan, etter søknad, åpnes opp for at flere skriver sammen. Dersom flere studenter skriver sammen, skal fordeling av ansvar og omfang godkjennes av studieleder i samråd med emneansvarlig.

Masteroppgaven kan inneholde multimodale dokumentasjonsformer (bilde, video og annet) eller kunstnerisk arbeid. Det skal utarbeides et sammendrag på engelsk (inntil 350 ord). 

Studentene inviteres til å presentere masteroppgaven på et åpent seminar på institutt for barnehagelærerutdanning.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

 1. Oppgaveseminar med krav om tilstedeværelse/framlegg av skisse til masteroppgave. Studenten legger frem sine første utkast til problemstilling, metode og fremdriftsplan til drøfting med andre studenter og lærere. Skissen må være godkjent før tildeling av veileder finner sted.

Ved gyldig fravær gjøres avtale med emneansvarlig om nytt framlegg.

Vurdering og eksamen

 • Masteroppgaven (omfang ca. 70-90 sider).
 • Muntlig eksamen knyttet til masteroppgaven

Etter at oppgaven er innlevert og vurdert til bestått, avsluttes studiet med en muntlig eksamen.

Ny/utsatt eksamen

En student kan levere ny eller revidert masteroppgave én gang dersom masteroppgaven ikke er bestått. Oppgaven må da leveres i bearbeidet form og innen avtalt tidspunkt. Det er ikke adgang til å få vurdert en ny masteroppgave i samme studieprogram når studenten tidligere har fått vurdert sin oppgave med bestått resultat.

Studentens rettigheter og plikter ved ny/utsatt eksamen framgår av forskrift om studier og eksamen ved OsloMet - storbyuniversitet. Studenter er selv ansvarlige for å melde seg opp til ny eksamen.

Masteroppgaven blir vurdert ut fra følgende kriterier:

 • Problemstillingenes eller forskningsspørsmålenes originalitet og/eller relevans for barnehagefeltet.
 • Klarhet i utvikling av problemstillinger eller forskningsspørsmål.
 • Dokumentasjon og bruk av relevant teori og forskning, samt systematikk i bruk av kilder.
 • Sammenheng mellom problemstillinger og forskningsspørsmål, metodevalg og metodologier, samt drøftinger og konklusjoner.
 • Evne til å samle, systematisere, tolke og dekonstruere og presentere kunnskaper på en oversiktlig måte.
 • Refleksjon over etiske spørsmål i forskningsprosessen.
 • Skriftlig framstilling, oversiktlig innholdsfortegnelse, nøyaktige litteraturhenvisninger, litteraturliste og vedlegg.

Publisering

For at masteroppgaven skal kunne publiseres og bli offentlig tilgjengelig må studenten godkjenne en publiseringsavtale i forkant av innleveringen. Forutsatt studentens godkjenning vil beståtte og ikke-klausulerte masteroppgaver publiseres i universitetets digitale vitenarkiv.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

A - F

Sensorordning

 1. Eksamenskommisjonen fastsetter og protokollfører karakteren på mastergradsoppgaven.
 2. Muntlig eksamen starter med en presentasjon av oppgaven (inntil 15 minutter). Det vil deretter være en eksaminasjon/samtale om oppgaven i form av spørsmål (inntil 30 minutter).
 3. Det benyttes en intern og en ekstern sensor til sensurering av oppgaven. Veileder kan ikke være sensor. Veileder er sekretær for kommisjonen og skal organisere eksamen, men har ikke innflytelse på karakterfastsettelsen.
 4. Endelig karakter fastsettes etter muntlig eksamen. Muntlig eksamen teller som justerende på karakteren til masteroppgaven.
 5. Ved eventuell klage på karakter blir ny kommisjon nedsatt og mastergradsoppgaven får en ny vurdering. Dersom vurdering blir endret vil ny muntlig eksamen bli avholdt.

Om emnet

Engelsk emnenavn
Master's Thesis
Studieprogram
Høst: Masterstudium i barnehagekunnskap
Omfang
45 stp.
Studieår
2019
Pensum
HØST 2019
Timeplan
HØST 2019
Programplan
Høst 2019: Masterstudium i barnehagekunnskap
Emnehistorikk