Emneplan forMBH4280 Kultur, lek og læring

Innledning

Emnet Kultur, lek og læring er et teoretisk og praktisk emne, noe som kjennetegner både innhold, arbeidsformer og vurdering. Emnet skal videreutvikle forståelsen av og samspillet mellom lek og læring, kunst, kultur og natur og hvordan dette kommer til uttrykk i et mangfoldig samfunn.

Emnet sikter mot å gi en utdypet forståelse for å møte barns undring og utforsking, med fagkunnskap og med kompetanse i å utvikle pedagogiske miljøer for lek og læring. Videre utdyper emnet hvordan naturen er en arena for allsidige kroppslige erfaringer, læring og bærekraftig praksiser. Emnet vektlegger barns mangfoldige lek, og hvordan lekens kreative og rasjonelle sider kan møtes og utvikles gjennom improvisasjon og planlegging. Emnet vil også analysere ulike former for lek, og sammenhenger mellom lek, læring og danning i lys av nyere forskning.

Forkunnskapskrav

Ingen

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har inngående kunnskap om barnehagen som arena for bevegelse, utforsking og bærekraftige praksiser
 • har avansert kunnskap om barns mangfoldige lek, eksperimentering og filosofering, og hvordan barn opplever og tar i bruk rom og steder i sine omgivelser

Ferdigheter

Studenten

 • har spesialiserte ferdigheter i å fremme barnehagen som en arena for naturopplevelser og allsidig lek og læring
 • kan bruke og evaluere forskningsmetoder som er relevante for emnet
 • har særlige ferdigheter i å tilrettelegge og videreutvikle lek inne og ute, og vurdere barnehagens fysiske og estetiske utforming
 • kan analysere sammenhenger mellom lek og læring, samt drøfte disse begrepene på et avansert nivå
 • kan analysere teorier, metoder og fortolkninger og arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning innenfor emnet

Generell kompetanse

Studenten kan

 • analysere relevante didaktiske og yrkesetiske problemstillinger knyttet til barns lek og læring
 • bidra, vurdere og tenke nytt om lekemateriell, barns lek, barnehagens lekemiljø og barnehagen som kulturarena

Innhold

 • Kropp og bevegelse
 • Lekemateriell
 • Leken som kultur og kulturelt uttrykk
 • Bærekraft og naturopplevelser
 • Fysiske miljøer som lek- og læringsarenaer
 • Emnets ulike tema som danningsaktør

Arbeids- og undervisningsformer

Det forventes at studentene er aktive i egne læringsprosesser mellom samlingene. Undervisningen veksler mellom forelesninger og praktisk arbeid som blant annet tar utgangspunkt i materialer, lyd, stemme, bevegelse og rom. Kommunikasjon med andre studenter og lærere mellom samlingene foregår via universitetets digitale læringsplattform eller andre egnede medier. 

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Formålet med arbeidskravet er at studentene skal anvende spesialiserte kunnskaper hentet fra temaene i emnet. Videre skal studentene anvende erfaringene fra arbeidskravet til eksamen.

Studentene skal lage et individuelt skriftlig fagnotat med selvvalgt tema, som danner grunnlag for eksamen. Omfang 2000 ord +/- 10 %.   

Faglige aktiviteter med krav om deltakelse

Det er krav om 80 prosent tilstedeværelse på alle deler av samlingene. I læringsløpet skal studentene dele erfaringer og faglig kompetanse med hverandre, slik at mangfold og variasjon i fagbakgrunn og erfaringer utnyttes som ressurs for gjensidig læring. Denne typen faglig aktivitet kan ikke tilegnes ved selvstudium, men må opparbeides gjennom reell dialog med medstudenter og lærere.

Fravær utover 20 prosent, eller mer enn en samling, medfører at studenten blir trukket fra eksamen i emnet. Studenter som overstiger fraværskvoten på grunn av gyldig dokumentert fravær, vil kunne få alternative oppgaver, etter avtale med fagansvarlig. Slike alternative oppgaver gis ikke studenter som har fravær som overstiger 50 prosent, uansett fraværsgrunn.

Vurdering og eksamen

Individuell skriftlig hjemmeoppgave på 4000 ord +/- 10 %. Litteraturlisten kommer i tillegg. Oppgaven skal bygge på arbeidskravet.

Ny og utsatt eksamen

Ny og utsatt eksamen gjennomføres på samme måte som ved ordinær eksamen. Ved første ny og utsatt eksamen kan det leveres en bearbeidet versjon av hjemmeoppgaven. Ved senere forsøk leveres ny hjemmeoppgave.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler tillatt

Vurderingsuttrykk

A - F

Sensorordning

Eksamen vurderes av to interne sensorer. Tilsynssensorer er oppnevnt for å vurdere helheten i programmet og den eksamen i det enkelte emnet.

Om emnet

Engelsk emnenavn
Culture, play and learning
Studieprogram
Høst: Masterstudium i barnehagekunnskap
Omfang
15 stp.
Studieår
2019
Pensum
VÅR 2020
Timeplan
VÅR 2020
Programplan
Høst 2019: Masterstudium i barnehagekunnskap
Emnehistorikk