Emneplan forMBH4260 Barnehagens digitale praksis

Innledning

Emnet tematiserer barns danning i en digital verden og idealer om inkluderende og likeverdige muligheter. Barnet sees i global og lokal sammenheng på én og samme tid, og emnet undersøker hvordan bevegelige begreper som kultur, mangfold, digitalisering og inkludering kan belyses, diskuteres og forstås i forskning- og barnehagefeltet. Emnet drøfter krav til etikk, dømmekraft og refleksjon for digitale praksiser i barnehagen. Gjennom forskningslitteratur og aktiv utprøving skal studentene undersøke og analysere hvordan digitale verktøy kan fungere som redskap i inkluderende barnehagepraksiser. Emnet problematiserer og diskuterer barndom i et teknologirikt samfunn, som påvirker barns kultur, populærkultur, ulike uttrykksmåter og danning. Vitenskapsteoretiske innganger og etiske perspektiver presenteres. Emnet undersøker hvordan fenomener som inkludering og digital danning henger sammen og forstås i barnehagen.

Forkunnskapskrav

Ingen

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • har avansert kunnskap om ulike barnehagefaglige, etiske og samfunnsmessige perspektiver knyttet til digital danning og inkludering.
 • har inngående kunnskap om teorier og metoder, som er relevante for områdene kommunikasjon og teknologi i barnehagen.

Ferdigheter

Studenten

 • kan analysere og kritisk reflektere over teorier og metoder som anvendes i forskning om inkludering og digital danning og kan arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning.
 • kan på en selvstendig måte bruke metoder for forskning og faglig utviklingsarbeid som styrker kunnskapen om digitale praksiser og inkluderingsperspektiver i barnehagen.
 • kan vurdere hvorvidt kunnskapen er et etisk forsvarlig og anvende den i barnehagens praksiser.

Generell kompetanse

Studenten

 • kan analysere relevante fag- og profesjonsetiske problemstillinger knyttet til digital danning og dømmekraft i barndom og barnehage.
 • kan ta i bruk et variert utvalg digitale verktøy for å formidle utviklingsarbeid, tekster og multimodale produksjoner om inkludering og/eller digital danning i barnehagen.
 • kan utøve digital dømmekraft og anvende sine kunnskaper og ferdigheter om profesjonsfaglig digital kompetanse og digitale verktøy på nye områder, for å gjennomføre arbeidsoppgaver og avanserte prosjekter i barnehagen.

Innhold

 • Digital danning
 • Profesjonsfaglig digital kompetanse
 • Etikk, lovverk og digital dømmekraft
 • Populærkultur, massemedia og ny teknologi.
 • Digitale verktøy i barnehagens praksiser
 • Inkluderende og likeverdige muligheter for alle
 • Digital kompetanse knyttet til barns lek og utforsking

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen gjennomføres i en veksling mellom forelesninger, diskusjoner, gruppearbeid, studentpresentasjoner og seminarer o.l. Det forventes at studentene er aktive i egne læringsprosesser mellom samlingene, og prøver ut verktøy, modeller og redskaper introdusert i samlingene.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før studenten kan gå opp til eksamen:

 1. Blogg. Studenten skal opprette og drifte sin egen blogg for å publisere og dokumentere arbeidet sitt i emnet. Bloggen skal skrives som en offentlig side. Studenten skal publisere minimum fire innlegg på egen blogg (det ene innlegget er knyttet til arbeidskrav 2). Innleggene skal inkludere et utvalg modaliteter (bilde, tekst, film, hyperlenker, osv).
 2. Utvikling av en verktøykasse inspirert av makerspace og gjenbruksmaterialer, som kan nyttes inn i kreativ, inkluderende og skapende virksomhet i barnehagen. Arbeidet med makerspace går gjennom hele semesteret og dokumenteres. Dokumentasjonen skal kunne legges ut som en del av bloggen.
 3. Deltagelse på seminar med aktuelle samfunnsaktør som tilbyr programvare eller teknologi som påvirker og/eller er direkte rettet mot barn i alderen 0-6 år.

Faglige aktiviteter med krav om deltakelse

Det er krav om 80 prosent tilstedeværelse på alle deler av samlingene. I læringsløpet skal studentene dele erfaringer og faglig kompetanse med hverandre, slik at mangfold og variasjon i fagbakgrunn og erfaringer utnyttes som ressurs for gjensidig læring. Denne typen faglig aktivitet kan ikke tilegnes ved selvstudium, men må opparbeides gjennom reell dialog med medstudenter og lærere.

Fravær utover 20 prosent, eller mer enn en samling, medfører at studenten blir trukket fra eksamen i emnet. Studenter som overstiger fraværskvoten på grunn av gyldig dokumentert fravær, vil kunne få alternative oppgaver, etter avtale med fagansvarlig. Slike alternative oppgaver gis ikke studenter som har fravær som overstiger 50 prosent, uansett fraværsgrunn.

Vurdering og eksamen

Eksamen består av to deler:

 • Del 1: Muntlig individuell eksamen som består av en pecha kucha som skal fremføres for medstudenter og sensorer. Alle studenter skal være til stede hele dagen. Tema vil bli oppgitt ved emnestart. Presentasjonen skal dokumentere utvalgte erfaringer fra emnet og inneha tydelige faglige refleksjoner forankret i relevant litteratur og etiske perspektiver. Presentasjonen skal være inntil 20 minutter, inkludert 10 minutter spørsmål fra medstudenter og sensorer.
 • Del 2: Individuell skriftlig hjemmeoppgave på 1000 ord (+/- 10 %) som utdyper faglige aspekter ved presentasjonen.

Ny/utsatt eksamen

Kandidaten må gjennomføre den delen av eksamen som ikke er bestått. Ved første ny og utsatt eksamen kan det leveres en bearbeidet versjon av del 2 av eksamen. Ved senere forsøk leveres ny hjemmeoppgave. Ved ny/utsatt eksamen vil del 1 av eksamen bli presentert kun for sensorene.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges

Vurderingsuttrykk

Det gis en samlet karakter på eksamen. Delene vektes med 70 % i del 1 og 30 % i del 2.

Karakteren fastsettes etter vurdering av den skriftlige oppgaven.

Det benyttes en gradert karakterskala fra A til E for bestått og F for ikke bestått eksamen.

Sensorordning

Eksamen vurderes av to interne sensorer. Tilsynssensorer er oppnevnt for å vurdere helheten i programmet og eksamen i det enkelte emnet.

Om emnet

Engelsk emnenavn
Digital Literacy in Early Childhood Education
Studieprogram
Høst: Masterstudium i barnehagekunnskap
Studiepoeng
15 stp.
Studieår
2019
Pensum
pensum
Timeplan
VÅR 2020
Programplan
Høst 2019: Masterstudium i barnehagekunnskap
Emnehistorikk