Emneplan forMBH4250 Kulturelt og språklig mangfold

Innledning

Å identifisere utfordringer og muligheter i dagens mangfoldige og flerkulturelle barnehager krever utvidet kunnskap om flerspråklighet og flerkultur i samspill med barnehagepedagogiske teorier om lek, læring, omsorg og danning. Emnet bygger på litteratur, teori og forskning om kultur, livssyn, identitet, interkulturell kommunikasjon og flerspråklighet. Emnet legger vekt på etiske overveielser og refleksjoner om arbeid med flerkulturelle problemstillinger i teknologirike barndommer.

I emnet vil sammenhenger mellom teoretiske kunnskaper, etiske refleksjoner og praktiske redskaper danne grunnlaget for å utvikle strategier for å jobbe med språk, kultur og livssyn i barnehagen. Hvordan barnehagelæreren kan ta i bruk egen fagkunnskap i møter med den som er forskjellig fra en selv, vil være sentralt.

Emnet vil introdusere problemstillinger knyttet til ulike vitensyn, etiske overveielser og forskning på feltet, sammen med et kritisk undersøkende blikk på egne kunnskaper og praksiser. Det teoretiske begrepsapparatet studenten utvikler i løpet av studiet gir mulighet til å styrke kollegiale refleksjoner og erfaringslæring knyttet til arbeid i barnehager.

Forkunnskapskrav

Ingen

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • har avansert kunnskap om barnehagen i det flerkulturelle samfunnet.
 • har utvidet innsikt om kultur, religion, livssyn, interkulturell kommunikasjon og flerspråklighet i barnehagen.
 • har inngående kunnskap om teorier og metoder som er relevante for å undersøke mangfold i barnehagen.

Ferdigheter

Studenten

 • kan analysere og kritisk reflektere over teorier og metoder som anvendes i forskning om mangfold, og kan arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning.
 • kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset utviklingsprosjekt/-arbeid knyttet til mangfoldsperspektiver med vitenskapsteoretisk forankring og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer.
 • kan på en selvstendig måte bruke teorier om mangfold og flerkulturelle perspektiver i problemstillinger knyttet til barn og barndom.

Generell kompetanse

Studenten

 • kan analysere relevante fag- og profesjonsetiske problemstillinger knyttet til flerkulturelle og språklige praksiser i barndom og barnehage.
 • kan formidle utviklingsarbeid, tekster og/eller multimodale produksjoner om mangfold i barnehagen.

Innhold

 • Flerspråklige læringsrom, modeller og muligheter
 • Samhandling og møter på tvers av språk, religion og livssyn
 • Perspektiver på danning i og av barnehagekulturer
 • Identiteter
 • Mangfold og inkludering
 • Den livssynsåpne barnehagen
 • Læringsmiljøer i flerkulturelle barnehager
 • Overganger hjem/barnehage, barnehage/skole
 • Kartleggingsverktøy og språkarbeid

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen gjennomføres i en veksling mellom forelesninger, diskusjoner, gruppearbeid, studentpresentasjoner og seminarer o.l. Det forventes at studentene er aktive i egne læringsprosesser mellom samlingene, og prøver ut verktøy, modeller og redskaper introdusert i samlingene.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før studenten kan gå opp til eksamen

 1. Skriftlig notat med problemstilling og begrunnelse for valgt tematikk til et utviklingsarbeid i barnehagen. Notatet skal ha et omfang på 1500 ord +/- 10%. Teksten danner grunnlag for eksamensoppgaven.
 2. På grunnlag av en artikkel fra pensum skal studenten skrive en tekst som redegjør for artikkelens metode og vitenskapsteoretisk forankring. Artikkelens funn drøftes opp mot barnehagers praksiser. Teksten skal være på 1500 ord +/- 10% og presenteres muntlig for medstudenter. 

Faglige aktiviteter med krav om deltakelse

Det er krav om 80 prosent tilstedeværelse på alle deler av samlingene. I læringsløpet skal studentene dele erfaringer og faglig kompetanse med hverandre, slik at mangfold og variasjon i fagbakgrunn og erfaringer utnyttes som ressurs for gjensidig læring. Denne typen faglig aktivitet kan ikke tilegnes ved selvstudium, men må opparbeides gjennom reell dialog med medstudenter og lærere.

Fravær utover 20 prosent, eller mer enn en samling, medfører at studenten blir trukket fra eksamen i emnet. Studenter som overstiger fraværskvoten på grunn av gyldig dokumentert fravær, vil kunne få alternative oppgaver, etter avtale med fagansvarlig. Slike alternative oppgaver gis ikke studenter som har fravær som overstiger 50 prosent, uansett fraværsgrunn.

Vurdering og eksamen

Eksamen er en individuell skriftlig hjemmeoppgave, som bygger på arbeidskrav 1. Omfang skal være 4000 ord +/- 10 prosent eksklusiv referanseliste. Veiledning vil bli gitt i skriveprosessen.

Ny og utsatt eksamen gjennomføres på samme måte som ved ordinær eksamen. Ved første ny og utsatt eksamen kan det leveres en bearbeidet versjon av hjemmeoppgaven. Ved senere forsøk leveres ny hjemmeoppgave.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges

Vurderingsuttrykk

A - F

Sensorordning

Eksamen vurderes av to interne sensorer. Tilsynssensorer er oppnevnt for å vurdere helheten i programmet og eksamen i det enkelte emnet.

Om emnet

Engelsk emnenavn
Cultural and linguistic diversity
Studieprogram
Høst: Masterstudium i barnehagekunnskap
Omfang
15 stp.
Studieår
2019
Pensum
VÅR 2020
Timeplan
VÅR 2020
Programplan
Høst 2019: Masterstudium i barnehagekunnskap
Emnehistorikk